Forum Oświatowe

Forum Oświatowe jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane są oryginalne prace z pedagogiki i powiązanych z nią dziedzin humanistyki i nauk społecznych.

Zapraszamy do publikowania na jego łamach oryginalnych tekstów w języku polskim i angielskim w formie studiów teoretycznych, prac badawczych, doniesień z praktyki. Za publikację artykułów autorzy otrzymują 20 pkt. (czasopismo znajduje się na liście MNiSW).

Redakcja przyjmuje również opinie, recenzje książek oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych - teksty te nie podlegają procedurze recenzyjnej.

Czasopismo jest wydawane przez Dolnośląską Szkołę Wyższą i Polskie Towarzystwo Pedagogiczne.


Vol 30, No 2(60) (2018)

Spis treści

Sekcja tematyczna

Wprowadzenie „Naukowy potencjał dydaktyk szczegółowych” PDF
Grażyna Szyling 11-14
O naukowym statusie dydaktyków przedmiotowych. Głos w dyskusji PDF
Maria Groenwald 15-28
Rola reprezentacji zewnętrznych w rozpoznaniu osobistych koncepcji dzieci na temat bakterii. Przesłanki dla dydaktycznej użyteczności drobnoustrojów. PDF
Eliza Joanna Rybska 29-49
Matematyczne kompetencje przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji jako potencjalne źródło realizowanej przez nich metodyki. Perspektywa konstruktywistyczna PDF
Alina Kalinowska 51-66
Pomysł i rozumowanie w procesie rozwiązywania nietypowych zadań matematycznych. Klasyczna metoda pracy oraz z wykorzystaniem IT. PDF
Edyta Maria Juskowiak 67-85
Samodzielne myślenie uczniowskie w rozpoznaniach badawczo-innowacyjnych w dydaktyce chemii PDF
Małgorzata Bartoszewicz, Aleksandra Zahorska 87-102
Wykorzystanie klocków w matematycznej edukacji przedszkolnej PDF
Alicja Helena Komorowska-Zielony 103-114

Studia i rozprawy

Critical Thinking – Tightening the Link Between Business and Education PDF
Mariusz Baranowski, Anna Odrowąż-Coates 117-133
Współczesna antropologia edukacji jako odpowiedź na nową wielokulturowość PDF
Jarema Drozdowicz 135-151
“Iconologia” as an alternative look at education of people with hearing impairments PDF
Anna Mallek-Bojke, Marta Małgorzata Pięta 153-165

Z badań

Cultural-historical theory by Lev S. Vygotsy (CHAT): strategies of studies on children’s learning and development. From theory to change in practice PDF
Ewa Maria Filipiak 169-182
Typowe zachowania studentów wychowania fizycznego na zajęciach dydaktycznych i w szkole PDF
Tadeusz Leszek Jasiński, Aleksander Sztejnberg 183-197
Technologie własne czy szkolne? Podział cyfrowy i jego skutki w kontekście nauczania i uczenia się wzbogaconego technologicznie PDF
Lucyna Kopciewicz, Hussein Bougsiaa 199-218
Etyka i religia jako przedmioty nauczania: konkurencyjność czy komplementarność? PDF
Joanna Maria Madalińska-Michalak, Antoni Józef Jeżowski 219-241

Z praktyki

Multimedialne adaptacje podręczników z serii Nasz elementarz i Nasza szkoła jako pomoc w nauczaniu polskiego języka migowego (PJM) PDF
Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski 245-266
Krytyczna analiza codziennej pracy kuratora społecznego w świetle koncepcji władzy i rządomyślności Foucault PDF
Katarzyna Wanagiel 267-281
Strategie nauczyciela/i kształcących uczniów zdolnych. Komunikat z badań PDF
Violetta Agata Jaśkiewicz 283-297

Sprawozdania

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiego Seminarium Dydaktyk Szczegółowych „Wokół pytań o naukowy status dydaktyk szczegółowych”, Gdańsk, 12–13 października 2018 PDF
Maria Groenwald 301-304

Pożegnania

Pożegnanie prof. dr. hab. Roberta Kwaśnicy PDF
Zbigniew Kwieciński 307-309
Pożegnanie Zasłużonej dla Rozwoju Polskiej Pedagogiki – prof. dr hab. Marii Dudzikowej PDF
Bogusław Śliwerski 311-314
Pożegnanie dr Haliny Rotkiewicz PDF
Joanna Madalińska-Michalak 315-316


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452