Forum Oświatowe

Forum Oświatowe jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane są oryginalne prace z pedagogiki i powiązanych z nią dziedzin humanistyki i nauk społecznych.

Zapraszamy do publikowania na jego łamach oryginalnych tekstów w języku polskim i angielskim w formie studiów teoretycznych, prac badawczych, doniesień z praktyki. Za publikację artykułów autorzy otrzymują 12 pkt. (czasopismo znajduje się na liście MNiSW).

Redakcja przyjmuje również opinie, recenzje książek oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych - teksty te nie podlegają procedurze recenzyjnej.

Czasopismo jest wydawane przez Dolnośląską Szkołę Wyższą i Polskie Towarzystwo Pedagogiczne.


Vol 27, No 2(54) (2015): Pogranicza pedeutologicznych dyskursów

Pod redakcją Hanny Kędzierskiej i Moniki Maciejewskiej.

Zeszyt sfinansowany jest ze środków Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Spis treści

Od redakcji: pogranicza pedeutologicznych dyskursów PDF
  9–11

Studia i rozprawy

Nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej: menadżer, urzędnik czy obywatel? PDF
Astrid Męczkowska-Christiansen 15–24
Praktyka edukacyjna oparta na dowodach naukowych – założenia, dylematy, perspektywy PDF (English)
Henryk Mizerek 25–40
Tutoring rówieśniczy w edukacji, czyli jak uczniowie uczą się od siebie wzajemnie i co z tego wynika PDF
Małgorzata Sławińska 41–56

Z badań

Nowicjusze: proces zakotwiczania w zawodzie nauczycielskim PDF (English)
Hanna Kędzierska 59–73
Przygotowanie do zawodu nauczyciela wczesnej edukacji w percepcji studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie PDF
Małgorzata Suświłło 75–94
Miejsce nauczyciela w kulturze szkoły PDF
Beata Adrjan 95–102
Temporalne porządkowanie codzienności szkolnej w gimnazjum – perspektywa nauczycieli PDF
Alicja Korzeniecka-Bondar 103–114
Ewaluacja własnej pracy nauczycieli – obszary, rozumienie, współpraca PDF
Jakub Kołodziejczyk, Joanna Kołodziejczyk 115–130
Współpraca środowiska szkolnego i rodzinnego w opinii nauczycieli z małych szkół wiejskich PDF
Małgorzata Stańczak 131–151

Z praktyki

Warsztat pracy nauczyciela wczesnej edukacji a jego świadomość zawodowa PDF
Jolanta Kruk 155–168
Idea edukacji holistycznej a gotowość na zmiany wśród nauczycieli, biorących udział w projekcie „Umiem się uczyć” – refleksja krytyczna PDF
Monika Grochalska 169–191
Zabawa, rozmowa, a może rysunek – nauczycielskie badania świata dziecka PDF
Kamila Zdanowicz-Kucharczyk 193–207

Opinie

Kolegia nauczycielskie jako alternatywna forma kształcenia nauczycieli – idee założycielskie, oczekiwania, niepokoje PDF
Anna Strzelecka-Ristow 211–229

Sprawozdania

Sympozjum naukowe „Človek človeku. K prameňom etickej výchovy”. Trnava/Słowacja, 23 października 2015 r. PDF
Dariusz Stępkowski 233–238

Recenzje

Recenzja książki Oskara Szwabowskiego: Uniwersytet – fabryka – maszyna: uniwersytet w perspektywie radykalnej (Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2014), ss. 230 PDF
Marian Janusz Tagliber 241–244
Przesadny pesymizm czy przesadny optymizm? Recenzja książki Zbigniewa Brzezińskiego: Strategiczna wizja: Ameryka a kryzys globalnej potęgi (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2013), ss. 267, przeł. Krzysztof Skonieczny PDF
Michał Wachowski 245–248
Recenzja artykułu Johna R. Kirby’ego, Roberta Silvestriego, Beth H. Allingham, Rauna Parrili, Chantal B. La Fave: Strategie uczenia się i podejścia do nauki studentów z dysleksją PDF
Izabela Pietrowska 249–251


Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452