Wszystkie nadesłane artykuły poddawane są procesowi recenzowania. Procedura recenzyjna zgodna jest z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych):

1. Recenzja składa się z dwóch etapów, recenzji wewnętrznej i zewnętrznej.

2. Recenzja wewnętrzna – prowadzona jest przez zespół redakcyjny i wewnętrznych recenzentów. Autorzy, których artykuły przeszły pozytywnie recenzję wewnętrzną mają możliwość naniesienia poprawek i uzupełnień przed kolejnym etapem recenzji.

3. Recenzja zewnętrzna – przeprowadzana przez dwóch recenzentów niezależnych (spoza jednostki). Recenzenci są merytorycznie kompetentni w zakresie tematyki ocenianego artykułu lub w obszarze nauki, do której się ten artykuł odnosi. Powoływani są przez Redaktora Naczelnego. W przypadku tekstów powstałych w języku angielskim, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. Redakcja pilnuje, aby między żadnym z recenzentów i autorem (autorami) nie zachodził konflikt interesów. Stosuje tzw. podwójną ślepą recenzję (double-blind review), autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości, co pozwala zapewnić bezstronność oraz rzetelność recenzji.

4. Recenzja dokonywana jest pisemnie w oparciu o formularz recenzji. Zawiera jednoznaczny wniosek, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

5. Dwie pozytywne recenzje dokonywane przez recenzentów zewnętrznych decydują o przyjęciu artykułu do publikacji, dwie negatywne o odrzuceniu. W przypadku, gdy recenzje są sprzeczne, powoływany jest trzeci recenzent, a jego ocena jest decydująca.

6. Po zakończeniu recenzowania autor jest informowany o wynikach oceny. Otrzymuje wgląd do oceny, aby poprawić artykuł zgodnie ze wskazaniami recenzentów.

7. Raz do roku publikowana jest na stronie czasopisma zbiorcza lista recenzentów z danego roku kalendarzowego.

8. Proces recenzyjny trwa ok. 6 miesięcy.