Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był wcześniej opublikowany, ani też nie został zgłoszony do opublikowania w innym czasopiśmie (lub przy wysyłaniu zamieszczono wyjaśnienie w komentarzu dla redaktora).
 • Tekst jest sformatowany (przygotowany) zgodnie z wytycznymi dla autorów.
 • Wysyłany tekst zapisany jest w jednym z akceptowanych formatów: RTF, DOC, DOCX lub ODT

Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty oryginalne, które nie były wcześniej opublikowane oraz które nie zostały wysłane do redakcji innego czasopisma. Artykuły podlegają dwuetapowemu procesowi recenzowania z zachowaniem anonimowości zarówno po stronie autora, jak i recenzenta.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat od autorów, ani za zgłoszenie, ani za proces redakcyjny.

Prosimy postępować zgodnie z następującymi zasadami:

 1. Artykuł należy przygotować korzystając z szablonu zamieszczonego poniżej, zapisać w formacie RTF, DOC, DOCX lub ODT:
 2. Przesłany dokument powinien zawierać: imię i nazwisko autora/autorów wraz z afiliacją, adres e-mail (do zamieszczenia na stronie przy publikacji), tytuł, abstrakt (maksymalnie do 120 słów), 4-6 słów kluczowych. Artykuły w języku polskim powinny zawierać powyższe informacje również w języku angielskim.
 3. Zasady formatowania: Times New Roman 12; interlinia 1,5; marginesy standardowe (2,5 cm ze wszystkich stron); tekst zawarty w jednej kolumnie; wszelkie tabele muszą mieścić się w obszarze strony tekstu (orientacja pionowa lub pozioma); nie należy używać funkcji dzielenia wyrazów.
 4. Rysunki, ilustracje, zdjęcia, mapy i inne materiały graficzne należy przesłać osobno w formacie JPEG. Rozmiary grafiki nie powinny być mniejsze aniżeli 300 x 500 pikseli. Wymagane jest oznaczenie tych materiałów w tekście wraz z numeracją (np. Rys. 1) i podaniem źródła. W przypadku, gdy autor wykorzystuje cudze materiały graficzne zobligowany jest do przesłania pozwolenia od ich autorów.
 5. Artykuły przyjmowane są do jednego z trzech działów: Studia i rozprawy, Z badań, Z praktyki. Objętość artykułów w dwóch pierwszych działach powinna wynosić od 10 do 20 stron. Prace kwalifikowane do działu Z praktyki nie powinny być dłuższe niż 10 stron.
 6. Opinie, recenzje i sprawozdania nie powinny przekraczać 5 stron.
 7. Prosimy o przesłanie pełnych danych do kontaktu z redakcją: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu.
 8. Artykuły muszą być anonimowe dla recenzentów, dlatego należy zadbać o to, aby wszystkie informacje identyfikujące autorów artykułu w tekście, odsyłaczach, przypisach i bibliografii były usunięte.
 9. Wszelkie odwołania do literatury (odsyłacze) oraz bibliografię należy formatować wg stylu APA 6 (http://www.apastyle.org):

 

Odsyłacze w tekście:

 • W odsyłaczu należy umieścić nazwisko autora, rok publikacji, ewentualnie zakres stron, np.: (Boma, 2007, s. 5).
 • Przy dwóch autorach należy umieścić oba nazwiska rozdzielone przecinkiem, np.: (Boma, Drowska, 2007, s. 4-6).
 • Przy trzech do pięciu autorów należy umieścić wszystkie nazwiska przy pierwszym odsyłaczu do publikacji, przy kolejnych podając jedynie nazwisko pierwszego autora, np.: (Boma, Drowska, Jeremiak, 2007), (Boma i in., 2007).
 • Przy sześciu i więcej autorach należy podać tylko nazwisko pierwszego, np.: (Boma i in., 2007).
 • W odsyłaczu do publikacji stworzonej przez ciało zbiorowe (np. organizację) należy za pierwszym razem podać pełną nazwę, jej skróconą formę i rok, np.: (Towarzystwo Wiedzy Powszechnej [TWP], 2012), w kolejnych odsyłaczach należy ograniczyć się do podania skrótu, np.: (TWP, 2012).
 • W odsyłaczu dla prac anonimowej należy zamieścić tytuł i rok, np.: („Raport z badań”, 2012).
 • Jeśli w tekście pojawiają się nazwiska autorów lub tytuł dzieła anonimowego, w odsyłaczu należy zamieścić jedynie rok, np.: proponuje Boma (2007); według kwalifikacji Smitha i Jonesa (2001); jak przedstawiono w Pedagogy (2012).
 • Jeśli w tekście pojawia się nazwa ciała zbiorowego, w pierwszym odsyłaczu należy podać skrót i rok, np.: stworzone przez Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej (PTNEI, 2012), w dalszej części należy stosować skrót nazwy, a w odsyłaczu podawać jedynie rok, np.: w raporcie PTNEI (2012). W przypadku, gdy nazwa nie posiada skrótu w odsyłaczu należy podać rok, np.: Kolegium Nauczycielskie (2011).

 

Opis bibliograficzny:

  • Książka

Boma, D. (b.d.). O zabawie dziecka w wieku przedszkolnym. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.

Boma, D., Jones, M. (2012). Mediacje w zabawie. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.

Boma, D., Smith, J., Jones, M. (red.). (2012). O zabawie (wyd. 2). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.

  • Rozdział/artykuł w książce

Boma, K. (2012). Pedagogika zabawy. W: J. Smith, M. Jones (red.), Edukacja w wieku przedszkolnym (s. 23-40). Wrocław: Wydawnictwo Archetyp.

Boma, S., Michalski, G., Pawlak, A. (2012). Granice edukacji. W: P. Nowak (red.), Edukacja (s. 40-43). Warszawa: Wydawnictwo X.

O kształceniu zdalnym. (2011). W: Edukacja na odległość (wyd. 3, s. 4-6). Warszawa: Wydawnictwo X.

  • Artykuł w czasopiśmie

Nowak, K. (2012). Edukacja a nowe media. Roczniki Edukacyjne, 12, 43-47.

Pawlak, A. (2012). Granice edukacji. Elektroniczna Edukacja, 7 (2), 45-50. Doi: xx.xxxxxx

Kowalski, R. (2008). Narzędzia w e-learningu. Roczniki o Edukacji, 3, 34-38. Pobrane 19 czerwca 2012, z: http://www.adres.artykulu.pl

Co nowego w e-learningu akademickim. (sierpień 2005). Newsletter o E-learningu. Pobrane 19 czerwca 2012, z: http://www.adres.artykulu.pl

  • Internet

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. (b.d.). Pobrane 19 czerwca 2012, z: http://www.twp.edu.pl

Massachusetts Institute of Technology (Producent). (wiosna 2011). Introduction to Psychology [Film]. Pobrane 1 czerwca 2012, z: http://www.adres.filmu.pl

Kowalski, B. (Producent). (2012). E-learning w wersji audio [Audiocast]. Pobrane 1 czerwca 2012, z: http://www.adres.audiocastu.pl

Dozwolone jest stosowanie przypisów dolnych w celu objaśnienia, skomentowania, zamieszczenia interpretacji itp. Zabronione jest zamieszczanie w przypisach odsyłaczy do źródeł.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian redakcyjnych w publikowanych artykułach.