Treść głównego artykułu

Abstrakt

W kognitywistyce i pedagogice reprezentacje najczęściej kojarzone są, jako mentalne odzwierciedlenia realnego świata. Tymczasem w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych coraz więcej uwagi poświęca się zewnętrznym reprezentacjom, które coraz częściej można określić jako MER (Multipe External Representations), co można przetłumaczyć jako wielorakie zewnętrzne reprezentacje. Pomiędzy reprezentacjami mentalnymi a MERami istnieją wzajemne relacje, które nie zawsze są wykorzystywane w trakcie edukacji formalnej. W prezentowanym artykule chciałabym przedstawić przykład wykorzystania reprezentacji zewnętrznych w postaci rysunków do rozpoznania zasobów wiedzy osobistej dzieci w wieku 7-13 lat na temat bakterii. W przeprowadzonych badaniach dzieci po wykonaniu rysunku udzielały dodatkowo odpowiedzi na zadawane przeze mnie pytania. Przeprowadzone badania i ich wyniki wskazują nie tylko na potencjał, jaki ulokowany jest w możliwościach wykorzystania rysowania, ale dostarczają także cennych informacji w postaci zasobów epistemologicznych w dziecięcej wiedzy osobistej o drobnoustrojach.

Słowa kluczowe

reprezentacje wielorakie reprezentacje zewnętrzne rysowanie wiedza osobista

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Rybska, E. J. (2018). Rola reprezentacji zewnętrznych w rozpoznaniu osobistych koncepcji dzieci na temat bakterii. Przesłanki dla dydaktycznej użyteczności drobnoustrojów. Forum Oświatowe, 30(2(60), 29–49. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/588

Referencje

 1. Afeltowicz, Ł. (2012). Modele, artefakty, kolektywy. Praktyka badawcza w perspektywie współczesnych studiów nad nauką. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 2. Ainsworth, S. (2006). DeFT: A conceptual framework for considering learning with multiple representations. Learning and instruction, 16(3), s. 183-198.
 3. Bosch M., Gascón J., (2006). Twenty-five years of the didactic transposition, ICMI Bulletin, 2006, 58.
 4. Brown, D. E., & Hammer, D. (2008). Conceptual change in physics. In S. Vosniadou (Ed.), International handbook of research on conceptual change (pp. 127- 154). New York, NY: Routledge.
 5. Brown, D. E., & Hammer, D. (2008). Conceptual change in physics. In S. Vosniadou (Ed.), International handbook of research on conceptual change (pp. 127- 154). New York, NY: Routledge.
 6. Bruner, J. S. (1978). Poza dostarczone informacje. Studia z psychologii poznawania, PWN, Warszawa.
 7. Carey, S. (1985). Conceptual change in childhood. Cambridge, MA: MIT Press.
 8. Carey, S., & Smith, C. (1993). On understanding the nature of scientific knowledge. Educational Psychologist, 28, 235–252.
 9. Carnap, R. (1950). Logical foundations of probability, University of Chicago Press, Illinois.
 10. Chevallard Y., (1985). La transposition Didactique. Du savoir savant au savoir enseigné, La Pensée Sauvage, Grenoble 1985.
 11. Dobzhansky, T. (1973), "Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution", American Biology Teacher, 35 (3): 125–129, JSTOR 4444260; reprinted in Zetterberg, J. Peter, ed. (1983), Evolution versus Creationism, Phoenix, Arizona: ORYX Press
 12. Driver, R., Asoko, H., Leach, J., Scott, P., & Mortimer, E. (1994). Constructing scientific knowledge in the classroom. Educational researcher, 23(7), 5-12.
 13. Dylak, S. (2013a). Strategia kształcenia wyprzedzającego. Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, Poznań.
 14. Dylak, S. (2013b). Architektura wiedzy w szkole. Difin.
 15. Fiantika F.R. (2017). Representation Elements of Spatial Thinking. The 3rd International Conference on Mathematics, Science and Education 2016 IOP Publishing IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 824 (2017) 012056. Pobrane z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/824/1/012056/pdf data dostępu 24.04.2017.
 16. Gilbert, J. K. (2005). Visualization: A metacognitive skill in science and science education. In Visualization in science education (s. 9-27). Springer Netherlands.
 17. Hofer, B. K. (2000). Dimensionality and disciplinary differences in personal epistemology. Contemporary educational psychology, 25(4), 378-405.
 18. Hutchins, E. (2005). “Material anchors for conceptual blends”, Journal of Pragmatics 37: 1555-1577
 19. Hynd, C. R., & Alverman, D. E. (1989). Overcoming misconceptions in science: An on‐line study of prior knowledge activation. Literacy Research and Instruction, 28(4), s. 12-26.
 20. Kirsh, D. (2010). Thinking with External Representations. AI and Society, 25(4): 441-454.
 21. Klus-Stańska, D. (2010). Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Wydawnictwo Akademickie" Żak".
 22. Lemke, J. L. (2003). Mathematics in the middle: Measure, picture, gesture, sign, and word. W: M. Anderson, A. Sàenz-Ludlow, S. Zellweger, & V. V. Cifarelli (Eds.), Educational perspectives on mathematics as semiosis: From thinking to interpreting to knowing s. 215–234. Ottawa: Legas Publishing
 23. Linn, M. C., & Hsi, S. (2000). Computers, teachers, peers. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc
 24. Mayr, E. (2002). To jest Biologia. Nauka o świecie ożywionym, Warszawa: Prószyński i S-ka SA.
 25. Samborska, I,. "Percepcja zjawisk świata medialnego–dylematy edukacyjne." http://www.ktime.up.krakow.pl/ref2009/sambors.pdf
 26. Smith, C. L., Maclin, D., Houghton, C., & Hennessey, M. G. (2000). Sixth-grade students’epistemologies of science: The impact of school science experiences on epistemological development. Cognition and Instruction, 18, 349–422
 27. Rybska, E., (2017). Przyroda w osobistych koncepcjach dziecięcych – implikacje dla jej nauczania z wykorzystaniem rysunku. Poznań, Kontekst.
 28. Waldrip, B., Prain, V., & Carolan, J. (2010). Using multi-modal representations to improve learning in junior secondary science. Research in Science Education, 40(1), s. 65-80.
 29. Wiśniewska-Kin, M. (2016). Dziecięce rozumienie świata – w poszukiwaniu uzasadnień postępowania badawczego. Problemy Wczesnej Edukacji, 12(1 (32)), 59-70.
 30. Wygotski L.S. (1989). Myślenie i mowa. Warszawa: PWN.
 31. Wygotski L.S. (2002). Rozwój myślenia i tworzenia pojęć w okresie dorastania. [w:] Wybrane prace psychologiczne II. Dzieciństwo i dorastanie. Poznań: Zysk i s-ka, s.221-304.