Treść głównego artykułu

Abstrakt

Związki intymne jako konstrukty społeczne, ulegają różnorodnym przemianom. Przyczynia się do tego demokratyzacja życia osobistego opisywana przez A. Giddensa. Jego zdaniem, oddzielenie seksualności od prokreacji jest główną przyczyną przemiany związków w kierunku tzw. czystych relacji, opartych na głębokiej intymności. Tego typu związki wciąż jednak pozostają niedoścignionym ideałem z powodu subtelnych relacji władzy kształtujących bliskie relacje, niezauważalnie zawłaszczających obszar intymności, rzeźbiących codzienne praktyki tak, aby poddanie się ich dyktatowi wydawało się jedynym słusznym, samodzielnie dokonanym wyborem. Artykuł jest próbą ukazania sposobów postrzegania przemian zachodzących w relacjach intymnych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat przez współczesne kobiety. Zostaną one zaprezentowane na podstawie danych uzyskanych z wywiadów fokusowych oraz wywiadów indywidualnych przeprowadzonych w ramach projektu „Kobiety w związkach intymnych. Studium empiryczno-krytyczne” (NCN 2011/01/D/HS6/02470).

Słowa kluczowe

intymność zmiana bliskie związki czysta relacja dyskurs władza

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Monika Grochalska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Nauk Społecznych

Pedagożka, badaczka, trenerka i coach. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Zajmuje się problematyką nierówności społecznych, zwłaszcza ze względu na płeć. Doktorat z pedagogiki obroniła w 2008 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Jest autorką publikacji z pogranicza pedagogiki, socjologii i studiów genderowych, w tym monografii Transgresyjne trajektorie. Zmiany statusu społecznego w perspektywie biograficznej (Kraków 2011) oraz Kobiety w związkach intymnych. Studium empiryczno-krytyczne (Warszawa 2017). Przez kilka lat pełniła funkcję prezeski Stowarzyszenia Kofe(m)ina zajmującego się promowaniem różnorodności i wcielaniem w życie idei równości szans. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów, a także w zakresie działań projektowych organizacji non-profit. Współpracuje z firmami doradczo-szkoleniowymi, prywatnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, poradniami pedagogiczno-psychologicznymi, szkołami oraz administracją publiczną.
Jak cytować
Grochalska, M. (2018). Przemiany związków intymnych w dyskursach kobiecych – na marginesie projektu badawczego. Forum Oświatowe, 30(1(59), 151-164. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/593

Referencje

 1. Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych. W N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Red.), Metody badań jakościowych (ss. 19–62). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Erikson, E. H. (2004). Erikson E.H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 3. Fairclough, N. (1995). Critical discourse analysis: the critical study of language. New York: Longman Publishing. Pobrano z http://www.felsemiotica.org/site/wp-content/uploads/2014/10/Fairclough-Norman-Critical-Discourse-Analysis.-The-Critical-Study-of-Language.pdf
 4. Flick, U. (2006). An introduction to qualitative research. Sage. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage.
 5. Gawlik, K. (2012). Badania focusowe. W D. Jamielniak (Red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia (ss. 131–162). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Giddens, A. (2007). Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Jamieson, L. (1999). Intimacy Transformed? A Critical Look at the `Pure Relationship’. Sociology, 33(3), 477–494. http://doi.org/10.1177/S0038038599000310
 8. Jefferson, G. (2004). Glossary of transcript symbols with an introduction. W G. H. Lerner (Red.), Conversation analysis: Studies from the first generation (ss. 13–31). Amsterdam: John Benjamins Publishing.
 9. Ostrowicka, H. (2014). Kategoria dyskursu w języku i w badaniach edukacyjnych – w poszukiwaniu osobliwości pedagogicznie zorientowanej analizy dyskursu. Forum Oświatowe, 2(52), 47–68. Pobrano z http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/viewFile/228/182
 10. Rapley, T. (2010). Analiza konwersacji dyskursu i dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Łośgraf.
 12. Van Dijk, T. A. (2009). Critical discourse studies: a sociocognitive approach. W R. Wodak & M. Meyer (Red.), Methods for Critical Discourse Analysis (2nd wyd., ss. 63–85). London-Thousand Oaks-New Delhi: Sage.
 13. Wodak, R., & Krzyżanowski, M. (2011). Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych. Warszawa: Łośgraf.
 14. Wojciszke, B. (2010). Psychologia miłości. Gdańsk: GWP.