Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem prezentowanego artykułu jest zwrócenie uwagi na koniecznośćrozszerzenia zakresu działań, wspierających rozwój zawodowy osób niepełnosprawnych.Uzyskanie zatrudnienia traktowane bywa jako końcowy etap aktywizacji zawodowejtej grupy osób. Podejście takie nie uwzględnia faktu, iż we współczesnymświecie podjęcie pracy w nowoczesnej organizacji staje się tożsame z podjęciemnauki. Zgodnie z koncepcją life-long learning, rozwój zawodowy to proces trwającycałe życie. W procesie tego rozwoju osoba niepełnosprawna potrzebuje wsparcia,uwzględniającego jej indywidualne predyspozycje, możliwości i ograniczenia. Ważnymelementem takiego wsparcia może stać się coaching – metoda rozwojowa, którąnajkrócej określić można jako sztukę wspierania ludzi, którzy chcą przekształcać marzeniaw cele i podejmować wysiłek ich realizacji.

Słowa kluczowe

coaching osoby niepełnosprawne rozwój zawodowy coaching disabled people professional development

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Sidor-Rządkowska, M. (2017). Coaching jako forma wsparcia rozwoju zawodowego osób niepełnosprawnych. Forum Oświatowe, 29(2(58), 119–132. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/536

Referencje

 1. Borowicz, B., Kasicz-Stępień, G., Liwosz, E., Pankiewicz, K., Kowalska-Korman, K. (2015). Doradztwo zawodowe. Lublin: Fundacja Vocational Competence Certificate.
 2. Clutterbuck, D. (2009). Coaching zespołowy. Poznań: Wydawnictwo Rebis.
 3. Cytlak, I., Jarmużek, J., Szafran, J. (2016). Kompetencje społeczne osób z niepełnosprawnościami a ich szanse na rynku pracy. Znaczenie coachingu w pracy doradczej. W: E. Solarczyk-Ambrozik (red.), Doradztwo zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się (s. 213–223), Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 4. Dmochowska, M. (1992). Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej. Warszawa: Biuletyn z posiedzenia Komisji.
 5. Dobrowolska, M.A. (2013). Jobcoaching – przykład dobrych praktyk. Forum Oświatowe, 2(49), 143–151. Pobrane 12 kwietnia 2017, z: http://forumoswiatowe.pl/index.hp/czasopismo/article/view/28
 6. Gąsiorek-Madzia, S. (2014). Rozwój zawodowy pracowników sprawnych i niepełnosprawnych – wyniki badań. Przegląd Organizacji, 3, 24–29.
 7. Głodkowska, J. (2012). Przedmowa. W: E. Wojtasiak, M. Wolan-Nowakowska (red.). Poradnictwo zawodowe w rehabilitacji osób niepełnosprawnych (s. 9–11). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 8. Hulek, A. (1969). Teoria i praktyka w rehabilitacji inwalidów. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 9. Kargulowa, A. (2004). O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Kukla, D., Duda, W. (red.) (2016). Poradnictwo zawodowe – rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 11. Lejzerowicz, M. (2016). Włączanie i integracja a stygmatyzacja osób z niepełnosprawnością w polskiej edukacji. Forum Oświatowe, 28(1), 133–157. Pobrane 11 kwietnia 2017, z: http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/426
 12. Marciniak, Ł.T. (2009). Pojęcie i odmiany coachingu. W: M. Sidor-Rządkowska, Coaching – teoria, praktyka, studia przypadków. Kraków: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 13. McAdam, S. (2011). Coaching kadry kierowniczej. Dopasowanie usług coachingowych do kontekstu i potrzeb przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 14. McLeod, A. (2008). Mistrz coachingu. Podręcznik dla menedżerów, HR-owców i trenerów. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 15. Opioła, D. (2012). Znaczenie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym. W: E. Wojtasiak, M. Wolan-Nowakowska (red.), Poradnictwo zawodowe w rehabilitacji osób niepełnosprawnych (s. 92–109). Warszawa. Wydawnictwo
 16. Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 17. Parsloe, E., Wray, M. (2002). Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się. Kraków: Oficyna Wydawnicza.
 18. Pisula, D. (2010). ABC doradcy zawodowego. Rozmowa doradcza. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
 19. Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 20. Rzycka, O. (2010). Menedżer coachem. Jak rozmawiać, by osiągnąć rezultaty? Kraków: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 21. Sidor-Rządkowska, M. (1997). Etyczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Warszawa: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 22. Sidor-Rządkowska, M. (2009). Coaching – teoria, praktyka, studia przypadków. Kraków: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 23. Sidor-Rządkowska, M. (2012). Profesjonalny coaching. Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 24. Solarczyk-Ambrozik, E. (red.) (2016). Doradztwo zawodowe w procesie całożyciowego uczenia się. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 25. Starr, J. (2005). Coaching. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 26. Thorpe, S., Clifford, J. (2004). Podręcznik coachingu. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów. Poznań: Wydawnictwo Rebis.
 27. Whitmore, J. (2011). Coaching: trening efektywności: rozwój ludzkiego potencjału w oparciu o model GROW. Warszawa: Wydawnictwo Gruner + Jahr Polska.
 28. Whitworth, L., Kimsey-House, K., Kimsey-House, H., Sandahl, P. (2010). Coaching koaktywny. Umiejętności wspierające sukces klienta. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 29. Wojtasiak, E. (2012). Rehabilitacja procesem kompleksowego przystosowania osób z niepełnosprawnością do życia społeczno-zawodowego. W: E. Wojtasiak, M. Wolan-Nowakowska (red.). Poradnictwo zawodowe w rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 30. (s. 15–29). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 31. Wolan-Nowakowska, M. (2016). Formy wsparcia i pomocy w procesie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W: D. Kukla, W. Duda (red.), Poradnictwo zawodowe – rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym (s. 418–433). Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 32. Wolan-Nowakowska, M., Opioła, D. (2012). Możliwości i ograniczenia wykonywania pracy przez osoby z niepełnosprawnością. W: E. Wojtasiak, M. Wolan-Nowakowska (red.) Poradnictwo zawodowe w rehabilitacji osób niepełnosprawnych (s. 30–44). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 33. Worsztynowicz, A. (2013). Coaching a poczucie koherencji. Forum Oświatowe, 2(49), 41–55. Pobrane 11 kwietnia 2017, z: http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/ article/view/53
 34. Zemełka, A. (2016). Wczesna historia coachingu: poszukiwanie definicji i interferencji idei. Forum Oświatowe, 28(2), 143–160.
 35. Pobrane 7 kwietnia 2017, z: http://forumoswiatowe. pl/index.php/czasopismo/article/view/439