Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest dokonanie opisu koncepcji i metody tutoringu szkolnego w odniesieniu do kilkuletnich doświadczeń programu Kolegium Tutorów realizowanego przy wsparciu lokalnych władz oświatowych. Tutoring ma korzenie akademickie jako zindywidualizowana metoda pracy studenta z profesorem, jego istotą jest otwarcie na potrzeby drugiego człowieka i wspieranie w rozwoju. Można wskazać kilka źródeł filozoficznych, które dookreślają czym współcześnie jest tutoring (sokratejski dialog, filozofia dialogu, filozofia personalistyczna). Przedstawiono założenia programowe tutoringu szkolnego oraz opisano odmiany tutoringu, które kształtują się w praktyce szkolnej. Doświadczenia wrocławskich szkół średnich, które zdecydowały się wprowadzić tutoring jako metodę pracy wychowawczej pokazują zmiany, jakie zaszły w relacjach w szkole, jak i zmiany w samych nauczycielach, którzy przewartościowują rozumienie swojej roli/ról oraz myślenie o uczniu. Zmiana dotyczy również myślenia uczniów o szkole i nauczycielach. Tutoring szkolny jest przykładem tego, że indywidualny kontakt z uczniami pozwala na poznanie ich potrzeb, doświadczeń, oczekiwań i planów, uruchamia pytania do refleksji nad sensem i wartością pedagogicznego działania oraz inspiruje do podejmowania działań sprzyjających rozwojowi uczniów. Tekst kończy refleksja nad przyszłością tutoringu szkolnego.

Słowa kluczowe

metoda wsparcia rozwój tutor tutoring tutoring szkolny uczeń development school tutoring student support method tutor tutoring

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Agnieszka Zembrzuska - Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicznych

Główne obszary zainteresowań sytuują się na pograniczu pedagogiki i filozofii (filozofia społeczno-polityczna, etyka, poradnictwo, socjologia edukacji, edukacja dorosłych, edukacja międzykulturowa).

Problematyka badawcza dotyczy takich zagadnień jak: filozoficzne aspekty poradnictwa, teorie poradnictwa, etyczny wymiar poradnictwa, problematyka władzy i wolności w edukacji oraz w poradnictwie, problemy wspierania w uczeniu się, innowacyjne metody wychowania, rozwój człowieka a całożyciowe uczenie się, społeczne i ideologiczne aspekty edukacji, zagadnienia międzykulturowości i gender.

Doświadczenie w prowadzeniu projektów i programów krajowych i międzynarodowych związanych z edukacją. Autorka i tłumaczka tekstów o edukacji i poradnictwie. Współredaktorka publikacji dotyczących zagadnień
z obszaru edukacji, kultury oraz poradnictwa. Współpracuje z niepublicznymi instytucjami edukacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Jak cytować
Drozd, E., & Zembrzuska, A. (2013). Tutoring szkolny jako koncepcja i metoda wsparcia rozwoju ucznia. Forum Oświatowe, 25(2(49), 167–175. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/81

Referencje

  1. Buber, M. (1992). Ja i Ty (J. Doktór, Trans.). Warszawa: PAX.
  2. Czekierda, P., Budzyński, M., Traczyński, J., Zalewski, Z. & Zembrzuska, A. (Eds.). (2009). Tutoring w szkole – między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej. Wrocław: Towarzystwo Edukacji Otwartej.
  3. Krokiewicz, A. (1995). Zarys filozofii greckiej. Warszawa: Fundacja ALETHEIA.
  4. Levinas, E. (2002). Całość i nieskończoność: Esej o zewnętrzności (M. Kowalska, Trans.). Warszawa: PWN.
  5. Polish-American Freedom Foundation. (2013). PAFF LEADERS. Retrieved February 20, 2013, from http://www.en.pafw.pl/programs/program/238#.UZKQXcolqSo
  6. Rosenzweig, F. (1998). Gwiazda zbawienia (T. Gadacz, Trans.). Kraków: Znak.
  7. Tarnowski, J. (2005). Pedagogika egzystencjalna. In Z. Kwieciński & B. Śliwerski (Eds.), Pedagogika (Vol. 1, pp. 248-260). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  8. Tischner, J. (1990). Filozofia dramatu. Kraków: Znak.
  9. Tischner, J. (2003). O człowieku: wybór pism filozoficznych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich—Wydawnictwo.
  10. Zembrzuska, A. (Ed.). (2011). ‘Wsparcie Tutoringu we Wrocławskich Gimnazjach nr 3, 8, 16 i 25’ (Report on the program lead in the years 2008-2011 by the Towarzystwo Edukacji Otwartej and financed by the Department of Education of the Municipality of Wroclaw). Wrocław: Towarzystwo Edukacji Otwartej.