Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie autorskiej koncepcji międzyprzedmiotowych programów kształcenia „SOFT CLIL”. Programy te wykorzystują myślenie narracyjne, podejście dialogowe oraz metody aktywizujące w odniesieniu do życia codziennego uczniów oraz ich implementacji przez nauczycieli anglistów na I oraz II etapie edukacyjnym w Polsce. W artykule zaprezentowano badania, w których wykorzystano dane z raportów nauczycieli, dotyczących wdrożenia programów nauczania „SOFT CLIL” w szkołach podstawowych. Zebrane dane pozwoliły wnioskować na temat praktyki nauczycielskiej związanej z wykorzystaniem owych materiałów dydaktycznych. Niniejszy artykuł pokazuje, iż programy „SOFT CLIL” stanowią ważne wsparcie w nauczaniu i uczeniu się języka angielskiego w szkołach podstawowych. Dzięki zastosowaniu omawianego podejścia w kształceniu, również w trakcie zajęć prowadzonych zdalnie, zaobserwowano większe zaangażowanie uczniów, co potwierdziły raporty zebrane od nauczycieli. Co istotne, wdrożenia, tychże programów kształcenia, miały istotny wpływ na (re)organizację pracy nauczycieli, zmieniając optykę patrzenia na sposób przygotowania się do zajęć oraz ich przeprowadzania.

Słowa kluczowe

curriculum SOFT CLIL corss-curricular education English language narrative approach to language education program kształcenia SOFT CLIL edukacja międzyprzedmiotowa język angielski podejście narracyjne w edukacji językowej

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Muszyńska, B. (2021). Działania nauczycieli podejmujących próbę zmiany formy kształcenia na zajęciach z języka obcego – wdrażanie programów kształcenia „Soft CLIL”. Forum Oświatowe, 33(1(65), 76–91. https://doi.org/10.34862/fo.2021.1.5

Referencje

 1. Coyle, D., Hood, P., & Marsh D. (2010). CLIL: Content and language integrated learning. Cambridge University Press.
 2. Cywińska, M. (2012). Rozwijanie motywacji uczniów do nauki. Studia Edukacyjne, (20), 153–166.
 3. Gołębniak, B. D. (2014). O „upedagogicznianiu” szkoły poprzez akademicki dyskurs edukacyjny: Ku autoetnografii. Forum Oświatowe, 2(52), 147–169. http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/279
 4. Holsti, O. R. (1969). Content analysis for the social sciences and humanities. Addison-Wesley.
 5. Hunziker, D. (2018). Kompetencje bez tajemnic. Rozwijanie kompetencji to nie czary (M. Guzowska, Tłum.). Wydawnictwo Dobra Literatura. (Praca oryginalna wydana w 2017).
 6. Klus-Stańska, D. (2011). Dlaczego szkolna kultura dydaktyczna się nie zmienia? Studia Pedagogiczne, 64, 43–50. https://journals.pan.pl/Content/98082/mainfile.pdf
 7. Kowalewski, M. (2016). Ocenianie uczniów we współczesnej i przyszłej praktyce edukacyjnej szkoły – szanse, zagrożenia, perspektywy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, 12, 21–32. https://humanitas-pedagogika.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=191349
 8. Muszyńska, B. (2019a). Soft CLIL Programme:Program nauczania języka angielskiego dla szkoły podstawowej. Ośrodek Rozwoju Edukacji. https://epodreczniki.pl/a/program-ze-scenariuszami-do-jezyka-angielskiego-i/DRSYb09q7
 9. Muszyńska, B. (2019b). Soft CLIL Programme: Program nauczania języka angielskiego dla szkoły podstawowej dla I etapu edukacyjnego. Ośrodek Rozwoju Edukacji. https://epodreczniki.pl/a/program-ze-scenariuszami-do-jezyka-angielskiego-edukacja-wczesnoszkolna-2/D13axmCV2
 10. Muszyńska, B. (2020). Dialog i narracja na lekcjach języka obcego, czyli o programie nauczania języka angielskiego Soft CLIL. Języki Obce w Szkole, (4), 55–60. http://jows.pl/sites/default/files/wydania/jows-4-2020_online_2.pdf
 11. Muszyńska, B., & Papaja, K. (2019). Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe. Content and Language Integrated Learning (CLIL): Wprowadzenie. PWN; partner wydania Uniwersytet Śląski w Katowicach; partner wydania Dolnośląska Szkoła Wyższa.
 12. Noga, H. (2014). Analiza treści w pracy pedagogicznej. Trendy ve vzdĕláváni, 7(1), 349–352. http://tvv-journal.upol.cz/artkey/tvv-201401-0076_ANALIZA_TRE_CI_W_PRACY_PEDAGOGICZNEJ.php
 13. Ornstein A. C., & Hunkins, F. P. (Eds.). (2018). Curriculum: Foundations, principles, and issues (7th ed.). Pearson Education. http://daneshnamehicsa.ir/userfiles/file/Manabeh/Francis_P_Hunkins_Allan_C_Ornstein.pdf
 14. Pisarek, W. (1983). Analiza zawartości prasy. Ośrodek Badań Prasoznawczych.
 15. Putkiewicz, E. (2004). Ocenianie szkolne – podejście teoretyczne. In T. Pilch (Red.). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku: T. 3. Żak.
 16. Richards, J. (2013). Curriculum approaches in language teaching: Forward, central, and backward design. RELC Journal, 44(1), 5–33. https://doi.org/10.1177%2F0033688212473293
 17. Szostkiewicz, S. (1961). Procedury i techniki badań socjologicznych: Skrypt (wyd. 2 popr. i uzup.). Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego.
 18. Szpiter, M. (2004). Nauczyciel wobec wychowania do prawdy. Edukacja, (1), 64–70.
 19. Trutkowski, C. (1999). Analiza treści wspomagana komputerowo. Badanie społecznych reprezentacji polityki. Ask: Research and Methods, 8(1), 113–133. https://kb.osu.edu/handle/1811/69500
 20. Weber, R.P. (1990). Basic content analysis. London: Sage Publications.