Treść głównego artykułu

Abstrakt

Proces badawczy związany jest z refleksją na temat poprawności formułowanych wniosków. W badaniach jakościowych, które nie posługują się tak sformalizowanymi procedurami do oceny trafności i rzetelności jak w badaniach ilościowych, pojawia się przestrzeń do dyskusji nad innymi warunkami, na podstawie których można ocenić poprawność. Badania jakościowe prowadzą do wyjaśnień jednostkowych i ugruntowanych w określonym kontekście. Kwestia kontekstu danych nabiera szczególnie ważnego znaczenia i jest obecna na każdym etapie procesu badawczego. W niniejszym tekście dokonuję analizy obecności kontekstu, odnosząc się do definicji językowych. Podaję przykłady z przeprowadzonych badań etnograficznych w gimnazjum.

Słowa kluczowe

etnografia dane jakościowe gimnazjum kontekst

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Cuprjak, M. (2019). Dane w badaniach jakościowych. Uwikłanie w kontekst. Forum Oświatowe, 31(1(61), 111-124. https://doi.org/10.34862/fo.2019.1.7

Referencje

 1. Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Brzeziński, J. (1997). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Burszta, W.J. (1992). Wymiary antropologicznego poznania kultury. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 4. Charmaz, K. (2009). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Cuprjak, M. (2016a). Konstrukcje tożsamości gimnazjalistów. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 6. Cuprjak, M. (2016b). Uczeń gimnazjum: wykreowana tożsamość „pomiędzy”. Studia Edukacyjne, 40, s. 149–162. doi:10.14746/se.2016.40.9.
 7. Gulczyńska, A. (2013). „Chłopaki z dzielnicy”. Studium społeczno-pedagogiczne z perspektywy interakcyjnej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 8. Ferguson, G.A., Takane, Y. (2002). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Fronczyk, K. (2009). Psychometria. Podstawowe zagadnienia. Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.
 10. Hammersley, M., Atkinson, P. (2000). Metody badań terenowych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 11. Hejnicka-Bezwińska, T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 12. Henzel, P., Glinka, B. (2012). Teoria ugruntowana. W: D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Podejścia i teorie (s. 89–114). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Konecki, K. (2009). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Kubinowski, D. (2010). Metodologia spod znaku χ2 a humanistyczna tożsamość pedagogiki. W: J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, K.J. Szmidt (red.), Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki (s. 79–90). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 15. Kuligowski, W. (2001). Antropologia refleksyjna. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 16. Nowaczyk, A. (2008). Filozofia analityczna. Z dziejów filozofii współczesnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Nowak-Dziemianowicz, M. (2012). Edukacja i wychowanie w dyskursie nauki i codzienności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 18. Pietkiewicz, I., Smith, J.A. (2012). Praktyczny przewodnik interpretacyjnej analizy fenomenologicznej w badaniach jakościowych w psychologii. Czasopismo Psychologiczne, 18, 2, s. 361–369.
 19. Rubacha, K. (2008). Metodologiczna struktura przedmiotu badań pedagogiki. W: K. Rubacha (red.), Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki (s. 161–171). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 20. Rubacha, K. (2010). Prawidłowości i/lub kontekst jako kryteria tworzenia wiedzy pedagogicznej. W: J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, K.J. Szmidt (red.), Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki (s. 55–62). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 21. Rubacha, K. (2013). Standardy badań społecznych. Problematyzowanie praktyki edukacyjnej, Przegląd Badań Edukacyjnych, 1, 16, s. 43–51. doi: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2013.004
 22. Rubacha, K. (2016). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Literackie.
 23. Szczepanik, R. (2015). Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 24. Urbaniak-Zając, D. (2017). Proces badawczy jako podejmowanie decyzji – refleksja metodologiczna. W: D. Kubinowski, M. Chutorański (red.), Pedagogika jako humanistyczno-społeczna nauka stosowana: konsekwencje metodologiczne (s. 181–195). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 25. Weis, D., Willems, H. (2017). Aggregation, Validation, and Generalization of Qualitative Data – Methodological and Practical Research Strategies Illustrated by the Research Process of an empirically Based Typology, Integrative Psychological Behavioral Science, 51, 2, s. 223–243. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s12124-016-9372-4
 26. Zamorska, B. (2008). Nauczyciele. (Re)konstrukcje bycia w świecie edukacji. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.