Treść głównego artykułu

Abstrakt

Postępujące procesy globalizacji i integracji państw w struktury ponadnarodowe sprzyjają ruchliwości społecznej. W ten ogólnoświatowy trend wpisują się również uczelnie wyższe poprzez umożliwianie m.in. studentom partycypowania w międzynarodowej mobilności edukacyjnej. Zakładam, że okresowe przebywanie w środowisku odmiennym kulturowo, wzmożone kontakty z przedstawicielami innych kultur oddziałują na kształtowanie się poczucie tożsamości jednostki. Podstawę teoretyczną tekstu stanowi Koncepcja profili identyfikacyjnych autorstwa Mirosława Sobeckiego (2007, 2009). Badania prowadzone były z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki ankiety wśród studentów z Belgii, Litwy i Polski. Z badań wynika, że młodzież akademicka uczestnicząca w międzynarodowej mobilności edukacyjnej, doświadczając kontaktów z przedstawicielami innych kultur, poszerza swe poczucie tożsamości o sferę euroglobalną, jednocześnie zachowując poczucie tożsamości lokalno-regionalnej i narodowej. Może to świadczyć o tym, że studenci rozbudowują swoje poczucie tożsamości w kierunku tożsamości otwartej i wielowymiarowej.

Słowa kluczowe

profile identyfikacyjne młodzież akademicka międzynarodowa mobilność studium porównawcze

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Żyłkiewicz-Płońska, E. (2019). Profile identyfikacyjne młodzieży akademickiej z wybranych krajów Unii Europejskiej. Forum Oświatowe, 31(1(61), 155–166. https://doi.org/10.34862/fo.2019.1.10

Referencje

 1. Cybal-Michalska, A. (2010). W stronę globalnej cywilizacji przyszłości – o potrzebie twórczego dialogu z innością. Ars inter Culturas.
 2. Blumer, H. (2007). Interakcjonizm symboliczny. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 3. Dyczewski, L. (1995). Kultura polska w procesie przemian. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 4. Dyczewski L. (2000). Tożsamość społeczno-kulturowa w globalizującym się świecie. Kultura i Społeczeństwo, 1.
 5. Jawłowska, A. (2001). Tożsamość na sprzedaż. W: eadem (red.), Wokół problemów tożsamości. Warszawa: Literackie Towarzystwo Wydawnicze.
 6. Kłoskowska, A. (1982). Kultura masowa. Krytyka i obrona. Warszawa: PWN.
 7. Konaszewski, K. (2014). Kształtowanie tożsamości młodzieży nieprzystosowanej w środowisku otwartym. W:K. Sawicki, K. Konaszewski (red.), Środowiskowy wymiar niedostosowania, teorie – badania – praktyka. Białystok: Agencja Wydawnicza Ekopress.
 8. Konaszewski, K. (2015). Autoidentyfikacje młodzieży nieprzystosowanej społecznie na przykładzie wychowanków Młodzieżowego Ośrodkowa Wychowawczego w Goniądzu. W: A. Olubiński, M. Suska-Kuźmicka (red.), Zagrożone człowieczeństwo. Od źródeł zagrożeń i patologii do profilaktyki i wsparcia. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 9. Magris, C. (2009) Tożsamość to matrioszka: suma spotkań i opowieści. Herito. Dziedzictwo, Kultura, Współczesność, 2.
 10. Malewska-Peyre, H. (1992). Ja wśród swoich i obcych. W: P. Boski, M. Jarymowicz, H. Malewska-Peyre (red.), Tożsamość a odmienność kulturowa. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 11. Mamzer, H. (2002). Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 12. Markowska, D. (1999). Teoretyczne podstawy edukacji międzykulturowej. Kwartalnik Pedagogiczny, 4.
 13. Misiejuk, D. (2013). Dziedzictwo i dziedziczenie w kontekście procesów socjalizacji. Studium teoretyczno-empiryczne o procesach dziedziczenia kulturowe na historycznym pograniczu Podlasia. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 14. Nikitorowicz, J. (2001). Pogranicze. Tożsamość. Edukacja międzykulturowa. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 15. Nikitorowicz, J. (2002). Edukacja międzykulturowa wobec dylematów kształtowania tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych. W: M. Malewska, B. Śliwerski (red.), Pedagogiki i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 16. Nikitorowicz, J. (2009). Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 17. Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 18. Sobecki, M. (2007). Kultura symboliczna a tożsamość. Studium tożsamości kulturowej Polaków na Grodzieńszczyźnie z perspektywy edukacji międzykulturowej. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.
 19. Sobecki, M. (2009). Profile identyfikacyjne w analizie tożsamości kulturowej. W: L. Dyczewski, D. Wadowski (red.), Tożsamość polska w odmiennych kontekstach. Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji, t. I, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 20. Trubiłowicz, E. (2006). Studenci i ich świat – od stanu wojennego do Unii Europejskiej. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 21. UNESCO – Weltkonferenz über Kulturpolitik. Mexico 1983, pp. 20–21, za: Bartz, B. (1997). Idea wielokulturowego wychowania w nowoczesnych społeczeństwach. Duisburg–Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji.
 22. Wiloch, T. J. (1970). Wprowadzenie do pedagogiki porównawczej. Warszawa: PWN.