Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł wskazuje na sposób funkcjonowania instytucji kuratora społecznego w Polsce  przy zastosowaniu koncepcji władzy i rządomyślności M. Foucault. Opisuje dysonans pomiędzy sferą idealizacyjną, teorią, założeniami instytucji kuratora, a sferą instrumentalną, praktyką, czyli sposobem sprawowania  nadzorów kuratorskich. Pomimo założeń ustawowych, które przedstawiają kuratelę jako instytucję pomocową, moje doświadczenia jako kuratora społecznego, jak również wyniki moich badań autoetnograficznych - wskazują na trudności w spełnianiu tego celu w praktyce. Praca kuratora wydaje się polegać przede wszystkim na zbieraniu informacji, które służą sprawowaniu władzy przez państwo. Dominująca kontrolna funkcja kuratora wymagana przez sądy jest często sprzeczna  z pomocowymi założeniami ustawowymi jak również z prospołecznym nastawieniem wielu kuratorów.

Słowa kluczowe

kurator rządomyślność Foucault autoetnografia

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wanagiel, K. (2019). Krytyczna analiza codziennej pracy kuratora społecznego w świetle koncepcji władzy i rządomyślności Foucault. Forum Oświatowe, 30(2(60), 267-281. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/656

Referencje

 1. Agamben, G. (2010). Czym jest urządzanie? W: G. Agamben, Przewodnik Krytyki Politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 2. Archacka, M. (2015). Rządomyślność versus urządzanie. Michela Foucaulta nowa koncepcja władzy. Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja,1.
 3. Bałandynowicz, A. (2006). Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa.Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.
 4. Berger, L., Luckmann, T. (1983). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 5. Borkowska-Beszta, B. (2009). W tym cieniu jest tyle słońca. Pedagogika kultury 5
 6. Chutorański, M. ( 2013). Pojęcia i konteksty wychowania w pracach Michela Foucaulta. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 7. Czyżewski, M. (2009). Między panoptyzmem i »rządomyślnością« – uwagi o kulturze naszych czasów. Kultura Współczesna, 2.
 8. Dean, M. (2010). Governmentality. Power and rule in modern society. London: Sage.
 9. Dzięcioł, B. (2002). Poza kontrolą. Funkcjonowanie kontroli społecznej wobec dziecka w wielkim mieście. Poznań
 10. Foucault, M. (1988). Gry władzy, tłum. T. Komendant. W: Literatura na Świecie 6/88, 319.
 11. Foucault, M. (1998). Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 12. Foucault, M. (2010). Bezpieczeństwo, terytorium, populacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Gromek, K. (2009). Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 14. Heine, M. (1982a). Warunki efektywności resocjalizacji nieletnich poddanych dozorowi sądowych kuratorów społecznych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 15. Heine, M. (1986b). Wprowadzenie do metodyki pracy kuratora sądowego dla nieletnich.
 16. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 17. Heurtaux, J. Przemyśleć z Michelem Foucaultem działania publiczne. W: L. Banasiak,
 18. K. M. Jaksender, A. Kucner. (red.). (2011). Deleuze, Derrida. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 19. Hindess, B. (1999). Filozofowie władzy, przeł. Leszczyński D., Rasiński L.Warszawa- Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Jadach, K. (2011). Praca kuratora sądowego w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu A. Mickiewicza.
 21. Jedynak, T. Stasiak, K. (2008). Zarys metodyki pracy kuratora sadowego, Warszawa: Wydawnictwo Lexis Neksis.
 22. Kacperczyk, A. (2016). Nie muszę się tak bratać. Rola autoetnografi w analizie emocjonalnych aspektów działania wspinaczkowego W: Kafar, M. (red.). Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łudzkiego
 23. Kalinowski., M. Pełka, J. (2003). Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 24. Lemert, Ch. C., Gillan, G. (1999). Michael Foucault teoria społeczna i transgresja. Warszawa - Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 25. Męczkowska, A. (2006). Podmiot i pedagogika Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 26. Mielczarek, M. (2009). Władza doradcy w relacjach z radzącym się. W: A. Kargulowa (red.) Poradnictwo- kontynuacja dyskursu.
 27. Monist-Czerwińska, M. (2008). Aspekty wychowawcze w pracy społecznych kuratorów rodzinnych. W: Skuteczna resocjalizacja: doświadczenia i propozycje., red. Z. Bartkowicz, A. Węgliński. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.
 28. Nowak, J.(2017). Pojęcie władzy w ujęciu Michela Foucaulta i Hannah Arend, Studia z Historii Filozofii 1 (8)
 29. Ostrihanska , Z. (2010). W: Bojarski T., Kodeks Karny. Komentarz. , Wydawnictwo Lexis Neksis,
 30. Ostrihanska, Z., Paszkiewicz A. (2012). Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora społecznego. Lublin: Wydawnictwo Norbertinum,
 31. Ostrowicka, H. (2015). Pojęcie i badania "urządzania" czyli o recepcji idei Michela Foucaulta raz jeszcze. Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja, 1
 32. Rasiński, L. (2010). Dyskurs i władza. Zarys polityki agonistycznej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,
 33. Rasiński, L. (2012). Śladami Marksa i Wittgensteina. Krytyka społeczna bez teorii krytycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,
 34. Siarkiewicz, E. (2000). Ostatni bastion. Jawne i ukryte wymiary pracy przedszkola. Kraków: Oficyna Wydawnicza impuls,
 35. Siarkiewicz, E. (2004). Niejednoznaczność poradnictwa. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
 36. Szkudlarek, T. (2000). Wyzwanie pedagogiki krytycznej. W: B. Śliwierski, Wyzwanie pedagogiki krytycznej i antypedagogiki. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls,
 37. Szkudlarek, T. (1993) Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls,
 38. Węgliński, A. (2008). Tożsamość zawodowa kuratorów rodzinnych a skuteczność oddziaływań resocjalizacyjnych rodzinnych. W: Bartkowicz, Z.,Węgliński, A. (red.). Skuteczna resocjalizacja: doświadczenia i propozycje. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej,
 39. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1071