Treść głównego artykułu

Abstrakt

W niniejszym artykule mając na względzie fakt, że akty prawne regulujące nauczanie religii i etyki w szkołach publicznych w Polsce wciąż sytuują lekcje etyki jako alternatywne dla religii, postanowiliśmy odpowiedzieć na pytanie o to, czy etyka jako przedmiot nauczania w szkole jest wciąż uznawana za konkurencyjną w stosunku do religii. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym był wystandaryzowany, autorski kwestionariusz ankiety „Nauczanie etyki w szkole”. Dobór próby był celowy. Badania miały charakter ogólnopolski i zostały przeprowadzone pod koniec 2015 roku. Badaniem objęto nauczycieli etyki ze wszystkich polskich szkół, w których jest nauczany ten przedmiot. Analiza uzyskanych danych i wnioski z badań przyczyniają się do poszerzenia wiedzy pedagogicznej na temat relacji między etyką i religią jako przedmiotami nauczania w szkole i kieruje uwagę w stronę wyzwań, jakie stoją przed szkołami, aby przedmioty te nie były traktowane w opozycji w stosunku do siebie.

Słowa kluczowe

dydaktyka polityka oświatowa szkoła nauczyciel nauczanie etyka jako przedmiot nauczania religia jako przedmiot nauczania Polska

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Madalińska-Michalak, J. M., & Jeżowski, A. J. (2019). Etyka i religia jako przedmioty nauczania: konkurencyjność czy komplementarność?. Forum Oświatowe, 30(2(60), 219–241. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/655

Referencje

  1. Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce, tłum. W. Betkiewicz, M. Bucholc, P. Gadomski, J. Haman, A. Jasiewicz-Betkiewicz, A. Kloskowska-Dudzińska, M. Kowalski, M. Mozga. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. Konarzewski, K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe? Metodologia praktyczna, wyd. 1, Warszawa: WSiP.
  3. Madalińska-Michalak, J., Jeżowski, A. J., Więsław, S. (2017). Etyka w systemie edukacji w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer.
  4. Pawlik, W., Sobolewski, W., Żurkowska, D. (2015). Dostępność lekcji religii wyznań mniejszościowych i lekcji etyki w ramach systemu edukacji szkolnej. Analiza i zalecenia. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, nr 6. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
  5. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 20.04.1993 r. w sprawie gwarancji wolności sumienia i wyznania (U 12/92; OTK ZU 1993, poz. 9).
  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14.04.1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155; uwzględniono zmiany: Dz.U. z 1993 r. Nr 83, poz. 390; Dz.U. z 2014 r. poz. 478).
  7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30.06.1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. z 1999 r. Nr 67, poz. 753).
  8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25.03.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 2014 r. poz. 478).
  9. Ustawa z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425) z kolejnymi nowelizacjami i tekstami jednolitymi (uwzględniono zmiany ujęte w tekstach jednolitych: Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329; Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. Dz.U. z 1998 r. Nr 117, poz. 759).