Treść głównego artykułu

Abstrakt

This article discusses the educational aspect of people with hearing impairments in the perspective of the sought alternative teaching methods of this group of students. The authors have analyzed the assumptions of the main models of education of students with hearing impairments implemented in the Polish education system, its most important issues, problem areas and potential solutions. The authors have also begun to reflect on the educational potentials that in the education of people with hearing impairment can be brought by the museum education. In the context of the proposed solutions, they present an interdisciplinary educational project inspired by iconology, the field of art history which supports a universal non-verbal communication and a modern model of the participatory museum.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Mallek-Bojke, A., & Pięta, M. M. (2018). “Iconologia” as an alternative look at education of people with hearing impairments. Forum Oświatowe, 30(2(60), 153-165. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/547

Referencje

 1. Biesta G. (2013). The beautiful risk of education, London: Paradigm Publishers.
 2. Cant S. (2014). Pomagając Muzeom Słuchać Ludzi Niesłyszących. Podręcznik i przewodnik dobrej praktyki. Stalowa Wola: Regionalne Muzeum w Stalowej Woli.
 3. Czajkowska-Kisil M., Siepkowska A., Sak M. (2014). Edukacja Głuchych w Polsce. W: M. Świdziński (red.), Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich (s. 13-27). Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 4. Dryżałowska G. (1997,). Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja edukacyjna. Model kształcenia integracyjnego. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 5. Dryżałowska G. (2008). Uczniowie niesłyszący w szkołach masowych i specjalnych. W: T. Żółkowska, M. Wlazło (red.), Pedagogika specjalna- koncepcje i rzeczywistość. Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych (s. 113-118), t. 2. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 6. Dunaj M., Rechowicz J. (2011). Osoba głucha w roli modelowej. W: E. Twardowska, M. Kowalska (red.), Edukacja niesłyszących. Publikacja pokonferencyjna (s. 123-132). Łódź: Polski Związek Głuchych.
 7. Galor Z. (2013). Nowa alienacja: kiedy wykluczeni stają się zmarginalizowani? W: A.M. Kłonkowska, M. Szulc (red.), Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni (s. 27-44). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 8. Janus A., Banaś A. (2015). Laboratorium muzeum. Pobrano 28 kwietnia 2017, z http://laboratoriummuzeum.pl/wp-content/uploads/2016/02/Laboratorium-muzeum-spolecznosc.pdf
 9. Januszewicz M., Jura M., Kowal J. (2014). Każdy ma prawo do nauki. Prawo głuchych do dostępu do języka i edukacji W: M. Sak (red.), Edukacja Głuchych (s. 8-16). Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 10. Kowalski P. (2014). Rekomendacje organizacyjne dla szkolnictwa Głuchych. W: M. Sak (red.), Edukacja Głuchych (s. 126-130). Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 11. Krakowiak K. (1998). W sprawie kształcenia języka dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem. Dla rodziców, lekarzy, logopedów, psychologów i nauczycieli. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 12. Krakowiak K. (2006). Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 13. Krakowiak K., Panasiuk M. (1994). Stereotypy myślowe i mity społeczne a perspektywy kształcenia językowego głuchych W: S. Grabias (red.) Głuchota a język (s. 29-46). Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polski Związek Głuchych.
 14. Podgórska-Jachnik D. (2013). Głusi: emancypacje. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi.
 15. Prensky M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants, From On the Horizon, 5, 1-6.
 16. Sak M. (2011). W poszukiwaniu optymalnego modelu edukacji osób głuchych i słabosłyszących w Polsce. W: E. Twardowska, M. Kowalska (red.), Edukacja niesłyszących. Publikacja pokonferencyjna(s. 71-75). Łódź: Polski Związek Głuchych.
 17. Sak M. (2014). Kształcenie głuchych w szkołach masowych i klasach mieszanych z innymi niepełnosprawnościami W: M. Sak (red.) Edukacja Głuchych (s. 67-81). Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 18. Simon N. (2010). The participatory museum. Pobrano 20 kwietnia 2017, z http://www.participatorymuseum.org/read/
 19. Szczepankowski B. (1999). Niesłyszący- głusi- głuchoniemi. Wyrównywanie szans. Warszawa: Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne.
 20. Wójcik M. (2008). Wybrane aspekty społecznego funkcjonowania młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 21. Wyczesany J. (2006). Pedagogika upośledzonych umysłowo: wybrane zagadnienia. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls.
 22. Zielińska J. (2005). Edukacja dzieci z uszkodzeniem słuchu w społeczeństwie informacyjnym. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.