Treść głównego artykułu

Abstrakt

Dająca się obecnie zaobserwować wyraźna społeczna niechęć wobec dotychczasowych sposobów obchodzenia się z problemem wielokulturowości oraz różnicy kulturowej generuje sytuacje konfliktowe i reprodukuje pole tzw. "wojen kulturowych". Przyczyny tego stanu rzeczy leżą w dużym stopniu w fakcie upolitycznienia, a w konsekwencji także polaryzacji bieżących dyskursów kulturowych. Problem ten widoczny jest także w ramach dyskursów akademickich, w których poszczególne dyscypliny zajmujące się badaniem kultury prezentują swoje  własne propozycje jego rozwiązania. Pośród nich wyróżnia się myśl antropologiczna rozumiana jako nauka zajmująca się kulturą tak w jej partykularnym, jak i całościowym wymiarze. Niniejszy tekst podejmuje się wskazania jak nowe procesy zmiany kulturowej i związana z nim nowa formuła wielokulturowości zostaje dziś w ramach antropologii konceptualizowana. W szczególności podkreślona zostaje tu rola antropologii edukacji jako subdyscypliny w tym kontekście najbardziej znaczącej.

Słowa kluczowe

antropologia edukacji antropologia edukacyjna etnografia edukacyjna wielokulturowość edukacja wielokulturowa multikulturalizm

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Drozdowicz, J. (2018). Współczesna antropologia edukacji jako odpowiedź na nową wielokulturowość. Forum Oświatowe, 30(2(60), 135-151. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/516

Referencje

 1. - Appadurai A., (2009) Strach przed mniejszościami. Esej o geografii gniewu, Warszawa
 2. - Barnard A. (2006), Antropologia. Zarys teorii i historii, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
 3. - Bauman Z. (2012), Kultura jako praxis, Warszawa
 4. - Benn Michaels W. (2011), Kształt znaczącego. Od roku 1967 do końca historii, Korporacja Ha!Art, Kraków
 5. - Burszta W. (2013), Kotwice pewności. Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle, Warszawa 2013
 6. - Eriksen T. H. (2015), The meaning of "We", [w:]. Kraus Peter A, Kivisto Peter (red.), The Challenge of Minority Integration, Warsaw/Berlin
 7. - Freire P. (2010), Pedagogy of the Oppressed, The Continuum International Publishing Group Inc., New York and London
 8. - Glazer N. (1997), We Are All Multiculturalists Now, Cambridge, London
 9. - Kneller G. F. (1966), Educational Anthropology: An Introduction, John Wiley and Sons, New York - London - Sydney
 10. - Koundoura M. (1998), Multiculturalism or multinationalism?, [w:] Bennett David (ed.), Multicultural States. Rethinking Difference and Identity, London and New York
 11. - Modood T. (2014), Multikultulturalizm, Poznań
 12. - Nikitorowicz J. (2010), Grupy etniczne w wielokulturowym świecie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot
 13. - Rabinow P. (1986), Representations are Social Facts: Modernity and Post-Modernity in Anthropology, [w:] Clifford J., Marcus G. E. (eds.), Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography, Berkeley
 14. - Runnymede Trust (2002), The Future of Multi-Ethnic Britain. The Parekh Report, London
 15. - Scheffer P. (2010), Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec
 16. - Spindler G., Spindler L. (1990), The American Cultural Dialogue and its Transmission, The Falmer Press, London-New York-Philadelphia
 17. - Wieviorka M. (2011), Dziewięć wykładów z socjologii, Kraków
 18. - Wolcott H. F. (2009), On Ethnographic Intent, [w:] Spindler George, Spindler Louise (red.), Interpretative Ethnography of Education at Home and Abroad, Psychology Press, New York, London
 19. - Woods P. (1986), Inside Schools: Ethnography in Educational Research, Routledge, New York 1986
 20. - Yates P. D. (2009), Figure and Section: Ethnography and Education in the Multicultural State, [w:] Spindler G., Spindler L. (eds.), Interpretative Ethnography of Education at Home and Abroad, Psychology Press, New York, London
 21. Źródła internetowe:
 22. http://www.theguardian.com/commentisfree/2010/oct/03/immigration-policy-roma-rightwing-europe