Treść głównego artykułu

Abstrakt

ABSTRAKT: W pracy zaprezentowany wyniki z badania, którego celem było poznanie opinii studentów wychowania fizycznego na temat ich zachowań na zajęciach dydaktycznych i w szkole. W badaniu uczestniczyło 142 studentów z drugiego roku studiów na Wydziale Wychowania Fizycznego AWFiS w Gdańsku. Wśród badanych było 53 studentki i 89 studentów, których wiek zawierał się w przedziale od 19 do 24 lat. W badaniu wykorzystano kwestionariusz SPZS, zawierający 73 stwierdzenia z opisami pożądanych zachowań studentów  w sali dydaktycznej i szkole wg Grimley’a i wsp. (2004). Charakterystyczne dla ponad 50% badanych studentów okazało się to, że zdecydowane oceny typu „zawsze lub prawie zawsze”,„nigdy lub prawie nigdy”, najczęściej odnosili do zachowań innych osób. Zdecydowana większość okazywała szacunek dla wartości, tzn. „nigdy lub prawie nigdy” nie okradała innych, nie uszkadzała,nie niszczyła mienia szkolnego, a jednocześnie nie doceniała i nie dbała o własność innych ludzi. Zróżnicowanie zebranych danych ze względu na płeć badanych ukazało znamienne różnice dla 11 spośród 73 stwierdzeń. Najwięcej różnic ujawniło się w odpowiedziach dotyczących poczucia wartości studentów.

Słowa kluczowe

zachowania studentów opinie studentów studenci Wychowania Fizycznego

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Tadeusz Leszek Jasiński, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Katedra Nauk Społecznych

Dr hab. Aleksander Sztejnberg od 2013 roku jest emerytowanym profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2000-2014 zatrudniony był w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, w Instytucie Humanistycznym (kierunek Pedagogika) na stanowisku prof. ndzw. Jego badania skupione są wokół problematyki kształcenia na różnych szczeblach edukacji, pedagogiki miejsca, proksemiki i środowiska fizycznego w komunikacji społecznej oraz problemów pedagogiki zdrowia i psychologii środowiskowej. Szczególnie interesuje go: doskonalenie usług edukacyjnych i pomiar jakości kształcenia z wykorzystaniem różnych technik, indywidualizacja kształcenia, rozpoznawanie stylów uczenia się osób uczących się i stylów komunikacyjnych nauczycieli, doskonalenie kompetencji komunikacyjnych nauczycieli i ich wpływ na podniesienie jakości kształcenia, wpływ środowiska komunikacji na skuteczność procesu kształcenia, języki naturalne i sztuczne języki przedmiotowe jako narzędzia komunikacji edukacyjnej, konstruowanie narzędzi pomiaru, zastosowanie w pomiarze dydaktycznym procedur komputerowego testowania adaptacyjnego i osiągnięć współczesnej teorii testu, a w szczególności 1-parametrowego modelu logistycznego IRT (modelu Rascha) w analizie wyników testowania, konstruowaniu testów i realizacji procesu testowania. W swoim dorobku naukowym ma 206 publikacji, w tym 32 publikacje zwarte oraz artykuły i komunikaty, zarówno krajowe, jak i zagraniczne.

 

Dr hab. Tadeusz Leszek Jasiński przez ponad 20 lat pracował w wojskowej służbie zdrowia jako psycholog. Aktualnie jest zatrudniony w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku na stanowisku profesora nadzwyczajnego Wydziału Wychowania Fizycznego oraz w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Od blisko 29 lat zajmuje się badaniami w zakresie psychologii zdrowia, psychologii sportu i psychologii nauczania i uczenia się. Interesuje się rozpoznawaniem zachowań zdrowotnych studentów, działaniami jednostek w sytuacji ekstremalnej i sportowej, rozpoznawaniem jakości emocjonalnej środowiska edukacyjnego oraz niewerbalnymi zachowaniami komunikacyjnymi przejawianymi przez ludzi różnej profesji.

Jak cytować
Jasiński, T. L., & Sztejnberg, A. (2019). Typowe zachowania studentów wychowania fizycznego na zajęciach dydaktycznych i w szkole. Forum Oświatowe, 30(2(60), 183-197. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/504

Referencje

 1. BIBLIOGRAFIA
 2. Ali, A., Gracey, D. (2013). Dealing with Student Disruptive Behavior in the Classroom – A Case Example of the Coordination between Faculty and Assistant Dean for Academics, Issues in Informing Science and Information Technology, 10, 1–15.
 3. Barkoukis, V., Thøgersen-Ntoumani, C., Ntoumanis, N., Nikitaras, N. (2007). Achievement goals in physical education: Examining the predictive ability of five different dimensions of motivational climate, European Physical Education Review, 13(3), 267–285. http://dx.doi.org/10.1177/1356336X07081794
 4. Beichner, R. J. (2014). History and Evolution of Active Learning Spaces, New Direction for Teaching and Learning, 137, 9–16. http://dx.doi.org/10.1002/tl.20081
 5. Biggs, J., Tang, C. (2007). Teaching for Quality Learning at University. What the Student Does. 3rd edition, Berkshire: Open University Press.
 6. Boysen, G. A. (2012). Teacher Responses to Classroom Incivility: Student Perceptions of Effectiveness, Teaching of Psychology, 39(4), 276–279.
 7. http://dx.doi.org/10.1177/0098628312456626
 8. Brophy, J. (2002). Motywowanie uczniów do nauki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
 9. Bryan, C. L., Solomon, M. (2012). Student Motivation in Physical Education and Engagement in Physical Activity, Journal of Sport Behavior, 35(3), 267–285.
 10. Burke, L. A., Karl, K., Peluchette, J., Evans, W. R. (2014). Student Incivility: A Domain Review, Journal of Management Education, 38(2), 160–191.
 11. http://dx.doi.org/10.1177/1052562913488112
 12. Cohen, J. (2006). Social, Emotional, Ethical, and Academic Education: Creating a
 13. Climate for Learning, Participation in Democracy, and Well-Being, Harvard Educational Review, 76(2), 201–237. http://dx.doi.org/10.17763/haer.76.2.j44854x1524644vn
 14. Chmura-Rutkowska, I. (2012). Przemoc rówieśnicza w gimnazjum a płeć. Kontekst społeczno-kulturowy, Forum Oświatowe, 1(46), 41–73.
 15. Dori, Y. J., Belcher, J. (2005). How Does Technology-Enabled Active Learning Affect Undergraduate Students’ Understanding of Electromagnetism Concepts?, The Journal of the Learning Sciences, 14(2), 243–279.
 16. Drake, E., Battaglia, D. (2014). Teaching and Learning in Active Learning Classrooms. Recommendation, Research and Resources, The Faculty Center for Innovative Teaching, Mount Pleasant: Central Michigan University.
 17. Doyle, T. (2008). Helping Students Learn in a Learner-Centered Environment: A Guide to Facilitating Learning in Higher Education, Sterling: Stylus Publishing, LLC.
 18. DWD, 2017; Dealing with Disruptive Student Behavior, Dean of Student Office, University of Huston, USA. Pobrane 21 marca 2017, z:
 19. http://www.uh.edu/dos/pdf/Civilityflyer.pdf
 20. Fahlberg, B., Rice, E., Muehrer, R., Brey, D. (2014). Active Learning Environments in Nursing Education: The Experience of the University of Wisconsin-Madison School of Nursing, New Direction for Teaching and Learning, 137, 85–94.
 21. http://dx.doi.org/10.1002/tl.20089
 22. Fatima, S., Scholar, M. P., Malik, S. K. (2015). Causes of Students’ Aggressive Behavior at Secondary School Level, Journal of Literature, Languages and Linguistics, 11, 49–65.
 23. Ferrer-Caja, E., Weiss, M. R. (2000). Predictors of Intrinsic Motivation Among Adolescent Students in Physical Education, Research Quarterly for Exercise & Sport, 71(3), 267 –279. http://dx.doi.org/10.1080/02701367.2000.10608907
 24. Frymier, A. B., Houser, M. L. (2000). The teacher‐student relationship as an interpersonal relationship, Communication Education, 49(3), 207–219.
 25. http://dx.doi.org/10.1080/03634520009379209
 26. Gillen, A., Wright A., Spink, L. (2011). Student perceptions of a positive climate for learning: a czase study, Educational Psychology in Practice, 27(1), 65–82.
 27. Grimley, M., Morris, S., Rayner, S., Riding, R. (2004). Supporting school improvement: the development of a scale for assessing pupils’ emotional and behavioural development, Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 11, 273–300.
 28. Hativa, N. (2000). Teaching for Effective Learning in Higher Education, Dordrecht: Springer Science+Business Media.http://dx.doi.org/10.1007/978-94-010-0902-7
 29. Iłendo-Milewska, A., Wojtach, A. (2013). Jakość funkcjonowania uczniów w środowisku szkolnym – poczucie bezpieczeństwa w percepcji uczniów, Przegląd Badań Edukacyjnych, 2, 153–175. http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2013.018
 30. Jewdokimow, M., Walczak, B. (2011). Czy w szkole „respektowane są normy społeczne”? Analiza wyników ewaluacji zewnętrznej. Wymagania, [w:] G. Mazurkiewicz ( red.) Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksje (s. 139–164). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 31. Knepp, K. A. F. (2012). Understanding Student and Faculty Incivility in Higher Education, The Journal of Effective Teaching, 12(1), 32–45.
 32. Knol, K., Pyżalski, J. (2011). Mobbing elektroniczny: analiza rozwiązań profilaktycznych i interwencyjnych, Dziecko krzywdzone, 1(34), 68–82.
 33. Kopecký, K. (2014). Cyberbullying and Other Risks of Internet Communication Focused on University Students, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 112, 260–269. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1163
 34. Lampman, C., Phelps, A., Bancroft, S., Beneke, M. (2009). Contrapower Harassment in Academia: A Survey of Faculty Experience with Student Incivility, Bullying, and Sexual Attention, Sex Roles, 60, 331-346.
 35. http://dx.doi.org/10.1007/s11199-008-9560-x
 36. Li, W. (2015). Strategies for Creating a Caring Learning Climate in Physical Education,
 37. The Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 86(4), 34–41.
 38. http://dx.doi.org/10.1080/07303084.2015.1009204
 39. Lin, Y-G., McKechie, W.J., Kim Y.C. (2003). College student intrinsic and/or extrinsic motivation and learning, Learning and Individual Differences, 13, 251–258.
 40. Landrum, E. R. (2011). Faculty Perceptions Concerning the Frequency and Appropriateness of Student Behaviors, Teaching of Psychology, 38(4), 269–272.
 41. http://dx.doi.org/10.1177/0098628311421328
 42. Latif, M., Khan, U. A., Khan A. N. (2016). Causes of Students' Disruptive Classroom Behavior: A Comparative Study, Gomal University Journal of Research, 32(1), 44–52.
 43. Maddeh, T., Bennour, N., Souissi1, N. (2015). Study of Students’ Disruptive Behavior in High School Education in Physical Education Classes, Advances in Physical Education, 5, 143–151. http://dx.doi.org/10.4236/ape.2015.53018
 44. Miłkowska-Olejniczak, G. (2001). Zachowania agresywne młodzieży w relacjach z dorosłymi (w różnych kręgach społecznych), W: R. Kwiecińska, M. J. Szymański (red.), Młodzież a dorośli. Napięcia między socjalizacja a wychowaniem (s.491–503), Kraków: Instytut Nauk o Wychowaniu Akademii Pedagogicznej.
 45. Minor, M. A., Smith, G. S., Brashen, H. (2013). Cyberbullying in Higher Education, Journal of Educational Research and Practice, 3(1), 15–29.
 46. http://dx.doi.org/10.5590/JERAP.2013.03.1.02
 47. Ocheho, U. T. (2016). Teachers’ and Students’ Attitudes toward Disruptive Behaviour: A Comparative Analysis of England and Nigeria, IFE PsychologIA, 24(1), 115–126.
 48. Ostrowska, K. (2007). Zachowania agresywne uczniów. Badania porównawcze 1997-2003- 2007. Rozmiary, nasilenie i rodzaje zachowań agresywnych w szkole w latach 1997, 2003, 2007, Badania nad agresją I przemoca w szkole. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Pobrane 12 marca 2017, z: https://www.ore.edu.pl/
 49. Park, E. L., Choi, B. K. (2014). Transformation of classroom space: traditional versus active learning classroom in colleges, Higher Education, 68, 749-771.
 50. http://dx.doi.org/10.1007/s10734-014-9742-0.
 51. Piwowarski, R., Krawczyk, M. (2009). TALIS. Nauczanie – wyniki badań 2008. Polska na tle międzynarodowym, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa. Pobrane 10 marca 2017, z: pbc.biaman.pl/Content/9512
 52. Pospiszyl, K. (2009). Agresja w gimnazjum. Studium porównawcze, Pedagogika Społeczna, 2, 115–131.
 53. Pyżalski, J. (2008). Obciążenia psychospołeczne w miejscu pracy pedagoga związane z niewłaściwymi zachowaniami uczniów, Medycyna Pracy, 59(4), 307–313.
 54. Pyżalski, J. (2010). Polscy nauczyciele i uczniowie a agresja elektroniczna – zarys teoretyczny i najnowsze wyniki badań. W: M. Jędrzejko, D. Sarzała ( red.), Człowiek i uzależnienia (s. 1–17). Pułtusk-Warszawa: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. Pobrane 21 marca 2017, z: http://hdl.handle.net/10593/5412
 55. Sarwińska-Niewielska, M. (2007). Język nasz powszedni, Gazeta Szkolna, 47-48, 22–23.
 56. Seif, E., Tableman, B., Carlson J. S. (2012). Climate of Learning. [w:] Norbert M. Seel (Ed). Encyclopedia of the Sciences of Learning (s. 554–557). New York: Springer Science+Business Media. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-1428-6
 57. Szczepański, M. S. (2000). Przemoc w szkole, szkoła przemocy: szkic socjopedagogiczny, [w:] R. Geisler, J. Kosmala, K. Nowak (red.), Polska Szkoła: nauczyciel-uczniowie. Studium relacji, (s. 24–34). Częstochowa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 58. Smith, G. S., Minor, M. A., Brashen, H. M. (2014). Cyberbullying in Higher Education: Implications and Solutions, Journal of Educational Research and Practice, 4(1), 50– 60. http://dx.doi.org/10.5590/JERAP.2014.04.1.05
 59. Sztejnberg, A., Jasiński, T. L. (2014). Szkoła przyjazna wszystkim. Edukacja zdrowotna - środowisko fizyczne - klimat społeczny, Płock: Wydawnictwo Naukowe NOVUM.
 60. Sztejnberg, A., Jasiński, T. L. (2015). Wybrane aspekty szkolnego uczenia się, Płock: Wydawnictwo Naukowe NOVUM.
 61. Thomas, D. E., , Bierman, K.L., Powers, C. J. (2011). The Influence of Classroom Aggression and Classroom Climate on Aggressive-Disruptive Behavior, Child Development, 82(3), 751–757. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8624.2011.01586.x
 62. Tomşa, R., Jenaro, C., Campbell, M., Neacşu D. (2013). Student's Experiences with Traditional Bullying and Cyberbullying: Findings from a Romanian Sample,
 63. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 78, 586–590.
 64. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.04.356
 65. Treasure, D. C., Roberts, G. C. (2001). Students' Perception of the Motivational Climate, Achivement Beliefs, and Satisfaction in Physical Education, Research Quarterly for Exercise and Sport, 72(2), 165–175. http://dx.doi.org/10.1080/02701367.2001.10608946
 66. Wahler, E.A., Badger, K. (2016). Exploring Faculty Perceptions of Student Incivility in Social Work: Results from a National Survey, Advances in Social Work, 17(2), 340–354.
 67. http://dx.doi.org/0.18060/20886
 68. Washington, E.T. (2015). An Overview of Cyberbullying in Higher Education, Adult Learning, 26(1), 21–27. http:/dx.doi.org/10.1177/1045159514558412
 69. Wojtasik, Ł. (2007). Przemoc rówiesnicza a media elektroniczne, Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje. Pobrane 21 marca 2017, z: https://webcontrol.pl/art/przemoc_rowiesnicza_a_media_elektroniczne.pdf
 70. Wojtkiewicz, D. (2011). Interakcje uczniów i nauczycieli w środowisku szkolnym, Przegląd Pedagogiczny, 2, 88-93.
 71. Woynarowska-Sołdan, M., Małkowska-Szkutnik, A. (2011). Postrzeganie przez dyrektorów szkół klimatu społecznego,problemów występujących w środowisku społecznym szkoły, Ruch Pedagogiczny, 5-6, 31–43.
 72. Woynarowska-Sołdan, M., Tabak, I. (2013). Zachowania prozdrowotne nauczycieli, innych pracowników szkoły, Medycyna Pracy, 64(5), 659–670.
 73. Zakaria, N., Reupert, A., Sharma, U. (2013). Malaysian primary pre-service teachers’ perceptions of students’ disruptive behaviour, Asia Pacific Education Review, 14(3), 371–380. http://dx.doi.org/10.1007/s12564-013-9268-7