Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie na istotę utrzymywania kontaktówze społecznością osób, posługujących się językiem migowym, w procesie uczenia siętego języka. W oparciu o własne badania etnograficzne, autor przedstawia znaczeniepojęcia [ŚWIAT-GŁUCHY], które jest odniesieniem w języku migowym do kwestiikulturowej odrębności osób głuchych. Nauczanie języka migowego powinnobyć związane z wchodzeniem w [ŚWIAT-GŁUCHY]. Dopiero wtedy możliwe jestuczestniczenie we wspólnych działaniach, które stanowią nieodzowne tło każdegoaktu komunikacyjnego.

Słowa kluczowe

WORLD-A DEAF] linguistic communication deaf body [ŚWIAT-GŁUCHY] komunikacja językowa głuche ciało

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Dunaj, M. K. (2017). ŚWIAT-GŁUCHY jako ucieleśniona rzeczywistość języka migowego. Forum Oświatowe, 29(2(58), 165–176. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/489

Referencje

 1. Anderson, B. (1997). Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Amsterdamski S. (tłum.). Kraków: Znak.
 2. Bahan, B. (1994). Comment on Turner. Sign Language Studies, 84(3), 241–249.
 3. Czechowska, A. (2004). Kompetencja komunikacyjna w glottodydaktyce. W: A. Dąbrowska (red.), Wrocławska dyskusja o języku polskim. Wrocław: Wydawnictwo WTN.
 4. Dunaj, B. (red.), (1996). Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo WILGA.
 5. Dunaj, M. (2015). GŁUCHY-ŚWIAT. Głuchota w perspektywie antropologii zaangażowanej. Łódź: Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego.
 6. Hymes, D. (2001 [1972]). On communicative competence. W: A. Duranti (red.), Linguistic anthropology: A reader. Oxford: Blackwell.
 7. Komorowska, H. (2002). Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
 8. Łacheta, J., Czajkowska-Kisil M., Linde-Usiekniewicz J., Rutkowski P. (red.), (2016). Korpusowy słownik polskiego języka migowego. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, (publikacja online).
 9. Maciejczak, M. (1995). Świat według ciała w „Fenomenologii percepcji” M. Merleau-Ponty’ego. Toruń: Wydawnictwo Comer.
 10. Malinowski, B. (1987 [1935]). Etnograficzna teoria języka. W: tegoż, Ogrody koralowe i ich magia, Dzieła (t. 5), B. Leś (tłum.), A. K. Paluch (red.). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 11. Malinowski, B. (2000 [1923]). Problem znaczenia w językach pierwotnych. W: tegoż, Jednostka, społeczność, kultura. Dzieła (t. 8), S. Kapralski, J. Obrębski, J. Piotrowski, J. Szymura, A. Waligórski (tłum.), A. K. Paluch (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Merleau-Ponty, M. (2001). Fenomenologia percepcji. M. Kowalska M., J. Migasiński J. (tłum). Warszawa: Fundacja Aletheia. Napier J., Leeson L. (2015). Sign Language in action. Palgrave MacMillan.
 13. Rakoczy, M. (2012). Słowo – kontekst – działanie. O etnograficznej koncepcji języka Bronisława Malinowskiego. Warszawa:Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 14. Siek-Piskozub, T. (2012). Międzykulturowa kompetencja komunikacyjna wyzwaniem dla glottodydaktyki. Lingwistyka Stosowana, 5, 95–108.
 15. Sierocka, B. (2003). Jedność performatywno-propozycjonalna a perspektywa antropologiczna. W: B. Sierocka (red.). Via Communicandi. Przełom komunikacyjny a filozoficzna idea konsensusu. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.
 16. Szymura, J. (1985). Bronisława Malinowskiego “etnograficzna teoria języka”. W: M. Flis, A. K. Paluch (red.), Antropologia społeczna Bronisława Malinowskiego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.