Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie projektu edukacyjnego, dzięki któremu wszystkie podręczniki należące do serii Nasz elementarz i Nasza szkoła (przeznaczone do wykorzystania w klasach 1-3 szkoły podstawowej) są w całości tłumaczone na polski język migowy. W latach 2014-2017 powstaną łącznie 23 multimedialne aplikacje komputerowe, które pozwalają odtwarzać pliki wideo zawierające tłumaczenia migowe poprzez kliknięcie na wybrany fragment polskiego tekstu danego podręcznika. Niniejszy artykuł pokazuje, że dwujęzyczne podręczniki stworzone w ramach powyższego projektu adaptacyjnego mogą stanowić ważne wsparcie w nauczaniu polskiego języka migowego jako obcego – nie tylko w wypadku dzieci, lecz także innych zainteresowanych.

Słowa kluczowe

polski język migowy podręczniki tłumaczenia migowe glottodydaktyka

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Paweł Rutkowski, Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki. Pracownia Lingwistyki Migowej

Twórca i kierownik Pracowni Lingwistyki Migowej. Językoznawca, adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnio­azjatyckiego Po­rów­naw­cze­go i Bałtystyki Wydziału Polonistyki UW. Specjalista w zakresie składni języków naturalnych, badacz polskiego języka migowego (PJM). Autor ponad stu prac naukowych i podręczników, w tym kilkudziesięciu opublikowanych w wydawnictwach międzynarodowych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Beneficjent wielu nagród, grantów i stypendiów, m.in. przyznanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Fundację Fulbrighta, Fundację Kościuszkowską, DAAD, tygodnik "Polityka", Fundację im. Stefana Batorego, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, Collegium Invisibile i in. Odbywał staże naukowe w USA (Yale University, Wayne State University) oraz w wiodących ośrodkach europejskich (Oksford, Madryt, Poczdam). Członek Polskiej Rady Języka Migowego przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak cytować
Rutkowski, P., & Mostowski, P. (2019). Multimedialne adaptacje podręczników z serii Nasz elementarz i Nasza szkoła jako pomoc w nauczaniu polskiego języka migowego (PJM). Forum Oświatowe, 30(2(60), 245-266. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/487

Referencje

 1. Bajewska-Kołodziejak, A., Cichocka-Segiet, K., Czajkowska-Kisil, M., Mostowski, P., Rutkowski, P., Skuza, M., Ziątek, K. (2014a). Poradnik dla nauczyciela. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 2. Bajewska-Kołodziejak, A., Cichocka-Segiet, K., Czajkowska-Kisil, M., Mostowski, P., Rutkowski, P., Skuza, M., Ziątek, K. (2014b). Poradnik dla nauczyciela. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 3. Brueggemann, B. J. (2006), Sign language interpretation. W: G. L. Albrecht (red.), Encyclopedia of disability, t. IV. Thousand Oaks: SAGE Publications.
 4. Hanke, T. (2004). HamNoSys — representing sign language data in language resources and language processing contexts. W: O. Streiter, C. Vettori (red.), Proceedings of the workshop on the representation and processing of sign languages. 4th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2004, Lisbon. Paryż: ELRA.
 5. Hrastinski, I., Wilbur, R. B. (2016). Academic achievement of deaf and hard of hearing students in an ASL/English bilingual program. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 21(2), 156-170.
 6. Komorowska, H. (2002). Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
 7. Leeson, L., van den Bogaerde, B., Rathmann, C., Haug, T. (2016). Sign languages and the Common European Framework of Reference for Languages. Common reference level descriptors. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
 8. Łacheta, J., Czajkowska-Kisil, M., Linde-Usiekniewicz, J., Rutkowski, P. (red.). (2016). Korpusowy słownik polskiego języka migowego. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, (publikacja online: http://www.slownikpjm.uw.edu.pl).
 9. Mann, W., Haug, T., Kollien, S., Quinto-Pozos, D. (2014). Teaching signed languages. W: C. Chapelle (red.), The encyclopedia of applied linguistics. Hoboken: Wiley.
 10. Pietrzak, W. (1992). Język migowy dla pedagogów. Warszawa: WSiP.
 11. Pliatsikas, C., Moschopoulou, E., Saddy, J. D. (2015). The effects of bilingualism on the white matter structure of the brain. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(5), 1334-1337.
 12. Rutkowski, P., Łozińska, S. (red.). (2014). Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 13. Rutkowski, P., Łozińska, S., Filipczak, J., Łacheta, J., Mostowski, P. (2013). Jak powstaje korpus polskiego języka migowego (PJM)?. Polonica, 33, 297-308.
 14. Seretny, A. (2006). Autonomia uczącego się – wprowadzenie do zagadnienia. W: E. Lipińska, A. Seretny (red.), Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego. Kraków: Universitas.
 15. Szczepankowski, B. (1994). Podstawy języka migowego. Warszawa: WSiP.
 16. Tomaszewski, P., Gałkowski, T., Rosik, P. (2003). Nauczanie Polskiego Języka Migowego jako obcego języka: Czy osoby słyszące mogą przyswoić język wizualny?. W: M. Świdziński, T. Gałkowski (red.), Studia nad kompetencją językową i komunikacją niesłyszących. Warszawa: Uniwersytet Warszawski: Wydział Polonistyki, Wydział Psychologii, Polski Komitet Audiofonologii, Instytut Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego.
 17. Wilimborek, B. (2015). Nauczanie języka migowego osób słyszących. Języki Obce w Szkole, 4, 115-118.