Treść głównego artykułu

Abstrakt

W ramach fakultetów specjalnościowych na Wydziale Pedagogiki i Psychologiiw pionie pedagogika w roku akademickim 2014/2015 uruchomionych zostało7 grup ćwiczeniowych (na 8 funkcjonujących) z przedmiotu „Zbliżyć się do świataciszy”– elementy języka migowego. Propozycja tego fakultetu pojawiała się w oferciepo raz pierwszy. W niniejszym artykule przedstawiono opinie studentów po zrealizowanymprzedmiocie oraz spostrzeżenia i zapatrywania nauczyciela prowadzącegowraz z wizją na kontynuowania podobnych zajęć w kolejnych latach. Konstatacjepozwolą na zoptymalizowanie prowadzonych zajęć w zakresie nauki podstawowychzwrotów w języku migowym oraz uatrakcyjnienie zajęć poprzez wykorzystanie innychtechnik pracy.

 

Słowa kluczowe

elements of sign language dactylology student training program SJM i PJM daktylografia kształcenie studentów

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Krystyna Moczia - Uniwersytet Śląski w Katowicach

KRYSTYNA MOCZIA, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze dotyczą głownie pedagogiki leczniczej (funkcjonowanie osób z przewlekłą chorobą i z niepełnosprawnością ruchową w rodzinie, szkole i placówkach leczniczych). Autorka/ współautorka ok. 70 publikacji (w tym kilku obcojęzycznych) z zakresu pedagogiki specjalnej. Popularyzuje wśród studentów w ramach zajęć fakultatywnych możliwości komunikacyjne z osobami z dysfunkcją słuchu.
Jak cytować
Moczia, K. (2017). Zbliżyć się do świata ciszy - elementy języka migowego w fakultecie specjalnościowym dla studentów pedagogiki. Forum Oświatowe, 29(2(58), 191–205. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/484

Referencje

 1. Bartnikowska, U. (2010). Przemiany w postrzeganiu osób z uszkodzonym słuchem i ich wpływ na obraz współczesne surdopedagogiki. W: Przybyliński, S. (red.), Pedagogika specjalna – tak wiele pozostaje dla nas tajemnicą... Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 2. Bouvet, D. (1996). Mowa dziecka. Wychowanie dwujęzyczne dziecka głuchego. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 3. Czajkowska-Kisil, M., Klimczewska, A. (2007). Rola języka migowego w kształtowaniu tożsamości Głuchych w Polsce. W: Woźnicka, E. (red.), Tożsamość społeczno -kulturowa głuchych. Łódź: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki.
 4. Czajkowska-Kisil, M. (2014). Głusi, ich język i kultura – zarys problematyki. W: Rutkowski, P., Łozińska, S. (red.), Lingwistyka przestrzeni i ruchu Komunikacja migowa a metody korpusowe. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 5. Jagoszewska, I. (2015). Relacje w rodzinie CODA. Wychowanie w Rodzinie, t. XI, nr 1.
 6. Kupisiewicz, M. (2014). Słownik pedagogiki specjalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Łacheta, J., Czajkowska-Kisil, M., Linde-Usiekniewicz, J., Rutkowski, P. (red.). (2016), Korpusowy słownik polskiego języka migowego. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (publikacja online).
 8. Moroń, E. (2014). Ideologiczny kontekst wiedzy milczącej w artykułach naukowych o głuchocie. W: Sak, M. (red.), Deaf Studies w Polsce, t.1. Łódź: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki.
 9. Podgórska-Jachnik, D. (2007). Głusi wśród słyszących – głusi wśród Głuchych. Problemy integracji społecznej osób z uszkodzonym słuchem w aspekcie tożsamościowym. W: Woźnicka, E. (red.), Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych. Łódź: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki.
 10. Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Warszawa: Wydawca: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 11. Szczepankowski, B. (1999). Niesłyszący – głusi – głuchoniemi. Wyrównywanie szans. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 12. Szczepankowski, B. (2008). Komunikowanie się z osobami z uszkodzonym słuchem. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Cz.1, 2 i 3. Warszawa-Krapkowice: Wydawnictwo Centrum Języka Migowego.
 13. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
 14. Wojda, P. (2014). Język migowy w Polsce – jeden czy w wielu odmianach? Przesłanki do badań nad głuchotą. W: Sak, M. (red.), Deaf Studies w Polsce, t.1. Łódź: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki.
 15. Woźnicka, E. (2007). Stereotyp osoby niesłyszącej w opinii studentów pedagogiki. W: Woźnicka, E. (red.), Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych. Łódź: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki.