Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiony jest projekt zrealizowany w ramach przygotowywania rozprawy doktorskiej. Badania zostały przeprowadzone w wyniku dostrzeżenia potrzeby wypracowania standardów kształcenia polskiego języka migowego,z uwzględnieniem założeń edukacji międzykulturowej. W części eksploracyjnej projekturealizowane było rozpoznanie stanu kształcenia PJM w Polsce. Dane, uzyskanew tym etapie, pozwoliły na przeprowadzenie uczestniczących badań w działaniu,w ramach których zrealizowany został projekt edukacyjny. W tekście zostały omówionewstępne rezultaty analiz zgromadzonych danych.

Słowa kluczowe

intercultural education polish sign language Deaf community action research edukacja międzykulturowa polski język migowy kultura Głuchych badania w działaniu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Irasiak, A. (2017). Kontekst międzykulturowy w nauczaniu polskiego języka migowego (PJM) – komunikat z badań. Forum Oświatowe, 29(2(58), 179–189. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/483

Referencje

 1. Babbie, E. (2013). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Bachtin, M. (1997). W stronę filozofii czynu. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 3. Bandura, E. (2011). Cele nauki języka obcego – kompetencja interkulturowa. W: H. Komorowska (red.), Nauka języka obcego w perspektywie ucznia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
 4. Bartnikowska, U. (2010). Głuchota – mniejszość językowa, kulturowa, pogranicze…, czyli społeczny kontekst badania zjawisk związanych z uszkodzeniem słuchu. Niepełnosprawność. Półrocznik naukowy, 4, 27–41.
 5. Czajkowska–Kisil, M., Siepkowska, A., Sak, M. (2014). Edukacja głuchych w Polsce. W: M. Świdziński (red.), Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich (s. 13–27). Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 6. Czerpaniak–Walczak, M. (2013). Etyczne aspekty badania w działaniu: poszanowanie praw uczestników badań. W: H. Cervinkova, B. D. Gołębniak (red.), Edukacyjne badania w działaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 7. Denzin, N., Lincoln, Y. (red.). (2010). Metody badań jakościowych, (T. 1). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Flick, U. (2012). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Gibbs, G. (2011). Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Gołębniak, B. D. (2013). Edukacyjne badania w działaniu – miedzy akademicką legitymizacją a realizacyjnymi uproszczeniami. W: B. D. Gołębniak i H. Cervinkova (red.), Edukacyjne badania w działaniu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 11. Gołębniak, B. D., Teusz, G. (1999). Edukacja poprzez język, o całościowym uczeniu się. Warszawa: Wydawnictwa CODN.
 12. Jemielniak, D. (red.). (2012a). Badania jakościowe. Podejścia i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Jemielniak, D. (red.). (2012b). Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.
 14. Kemmis, S., McTaggart, R. (2012). Uczestniczące badanie interwencyjne. Działanie komunikacyjne i sfera publiczna. W: N. Denzin, Y. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych (T. 1). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Lane, H. (1996). Maska dobroczynności. Deprecjacja społeczności głuchych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne – WSiP.
 16. Podgórska–Jachnik, D. (2013). Głusi. Emancypacje. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi.
 17. Reason, P., Torbert, W. (2010). Zwrot działaniowy. Ku transformacyjnej nauce społecznej. W: H. Cervinkova i B. D. Gołębniak (red.), Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 18. Sacks, O. (1998). Zobaczyć głos. Podróż do świata ciszy. Poznań: Zysk i S-ka.
 19. Urbaniak–Zając, D., Kos, E. (2013). Badania jakościowe w pedagogice. Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Wołoszynow, W. N. (1983). Marksizm i fiłosofija jazyka. W: E. Czaplejewicz, E. Kasperski (red.), Z. Saloni (Tłum.), Bachtin: dialog, język, literatura (s. 96–103). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 21. Woźnicka, E. (red.). (2007). Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych. Łódź: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki.
 22. Wygotski, L. S. (1960). Wybrane prace psychologiczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 23. Żyłko, B. (1994). Michaił Bachtin. W kręgu filozofii języka i literatury. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243.