Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł stanowi przegląd literatury na temat sposobów, w jaki radząsobie osoby poddawane negatywnym oddziaływaniom w miejscu pracy. Rozpoczętood porównania procesu rozwoju mobbingu do modeli eskalacji konfliktu. Następnieprzedstawiono przegląd wyników badań nad reakcjami osób mobbingowanychna bycie negatywnie traktowanym, zaprezentowano rezultaty wskazujące na różnewzorce reakcji pracowników poddawanych i pracowników nie poddawanych mobbingowina różnych etapach rozwoju mobbingu. Wyniki wskazują na to, że osobypoddawane mobbingowi na początkowym etapie rozwoju mobbingu podejmująstrategie mało konstruktywne, podczas gdy osoby doświadczające pojedynczegokonfliktu w pracy podejmują starania zrobienia dobrego wrażenia, szukają wsparcia.Na kolejnych etapach rozwoju mobbingu, gdy konflikt jest nasilony i trudny dorozwiązania, osoby poddawane mobbingowi nękani pracownicy zaczynają szukaćwsparcia i podejmują strategie oparte na kooperacji. Zaprezentowane wyniki stanowiąpodstawę dla projektowania szkoleń prewencyjnych.

Słowa kluczowe

social psychology workplace bullying coping strategies mobbing bullying strategie radzenia sobie

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Gamian-Wilk, M., Bjorkelo, B., & Madeja-Bien, K. (2017). Strategie radzenia sobie z byciem poddawanym mobbingowi w pracy. Forum Oświatowe, 29(2(58), 79–94. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/474

Referencje

 1. Aquino, K. (2000). Structural and individual determinants of workplace victimization: the effects of hierarchical status and conflict management style. Journal of Management, 26, 171–193.
 2. Arenas, A., León-Pérez, J. M., Munduate, L., Medina, F. J. (2015). Workplace bullying and interpersonal conflicts: the moderation effect of supervisor’s power. International Journal of Social Psychology, 30(2), 295–322.
 3. Bechowska-Gebhardt, A., Stalewski, T. (2004). Mobbing. Patologia zarządzania personelem. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 4. Brodsky, C. M. (1976). The Harassed Worker. Toronto: Lexington Books.
 5. Coyne, I., Seigne, E., Randall, P. (2000). Predicting workplace victim status from personality. European Journal of Work and Organizational Psychology, 9(3), 335–349.
 6. D’Cruz, P. (2015). Depersonalized bullying at work: From evidence to conceptualization. New York, London: Springer.
 7. Einarsen, S. (2000). Harassment and bullying at work: a review of the Scandinavian approach. Aggression and Violent Behavior, 5(4), 379–401.
 8. Einarsen, S., Hoel, H., Zapf, D., Cooper, C. L. (2011). Bullying and harassment in the workplace: developments in theory, research and practice (2 ed.). London: Taylor & Francis.
 9. Einarsen, S., Raknes, B. I., Matthiesen, S. (1994). Bullying and harassment at work and their relationships to work environment quality: an exploratory study. European Journal of Work and Organizational Psychology, 4(4), 381–401.
 10. Einarsen, S., Raknes, B. I., Matthiesen, S., Hellesoy, O.H. (1996). Bullying at work and its relationships with health complaints: moderating effects of social support and personality. Nordisk Psykologi, 48, 116–137.
 11. Einarsen, S., Skogstad, A. (1996). Bullying at work: epidemiological findings in public and private organizations. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), 185–201.
 12. Field, J. E. (2014). Relational and social aggression in the workplace. In: J. Lipinski, L. M. Crothers (Eds.), Bullying in the Workplace: Causes, Symptoms, and Remedies (pp. 179–192). New York, London: Routledge.
 13. Gamian-Wilk, M. (2010). The role of victims’ individual features in bullying escalation. Oral presentation on Seventh International Conference on Workplace Bullying and Harassment, Cardiff, Great Britain, May 2–4, 2010.
 14. Gamian-Wilk, M. (2013). Does bullying increase compliance? Social Influence, 8 (2–3), 131–148.
 15. Gamian-Wilk, M., Grzesiuk, L. (2016). Psychologia społeczna: Mobbing w miejscu pracy. Przegląd wyników badań związanych z przejawami mobbingu, genezą i konsekwencjami. Psychologia Społeczna, 11, 3(38), 244–254.
 16. Gibbons, A. M., Cleveland, G. J., Marsh, R. (2014). Sexual harassment and bullying at work. In: J. Lipinski, L. M. Crothers (Eds.), Bullying in the Workplace: Causes, Symptoms, and Remedies (pp. 193–222). New York, London: Routledge.
 17. Grzesiuk, L. (2008). Mobbing w miejscu pracy – czynniki ryzyka i konsekwencje. In: J. Brzeziński, L. Cierpiałkowska (Eds.), Zdrowie i choroba: problemy teorii, diagnozy i praktyki (pp. 227–273). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 18. Glambek, M., Matthiesen, S. B., Hetland, J., Einarsen, S. (2014). Workplace bullying as an antecedent to job insecurity and intention to leave: a six-month prospective study. Human Resource Managment Journal, 24(3), 255–268. doi:10.1111/1748-8583.12035
 19. Glambek, M., Skogstad, A., Einarsen, S. (2015). Take it or leave: a five-year prospective study of workplace bullying and indicators of expulsion in working life. Industrial Health, 53, 160–170. doi:10.2486/indhealth.2014-0195
 20. Glasø, L., Matthiesen, S. B., Nielsen, M. B., Einarsen, S. (2007). Do targets of workplace bullying portray a general victim personality profile? Scandinavian Journal of Psychology, 48(4), 313–319.
 21. Hughes, T. L., Durand, V. A. (2014). Bullying as workplace incivility. In: J. Lipinski, L. M. Crothers (Eds.), Bullying in the Workplace: Causes, Symptoms, and Remedies (pp. 137–152). New York, London: Routledge.
 22. Jones, E. E. (1984). Social stigma: The psychology of marked relationships. New York: Freeman.
 23. León-Pérez, J. M., Medina, F. J., Arenas, A., Munduate, L. (2015). The relationship between interpersonal conflict and workplace bullying. Journal of Managerial Psychology, 30, 250–263.
 24. Leymann, H. (1990). Mobbing and psychological terror at workplaces. Violence Victims, 5 (2), 119–126.
 25. Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), 165–184. doi:10.1080/13594329608414853
 26. Leymann, H., Gustafsson, A. (1996). Mobbing at work and the development of post -traumatic stress disorders. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), 251–275. doi:10.1080/13594329608414858
 27. Lewis, S. E. (2006). Recognition of workplace bullying: a qualitative study of women targets in the public sector. Journal of Community and Applied Social Psychology, 16, 119–135.
 28. Lipinski, J., Crothers, L. M. (Eds.) (2014). Bullying in the workplace: Causes, symptoms, and remedies. New York and London: Routledge Taylor & Francis Group.
 29. Marciniak, J. (2015). Mobbing, dyskryminacja, molestowanie. Przeciwdziałanie w praktyce. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
 30. Matthiesen, S. B. (2006). Bullying at work. Antecedents and outcomes. Bergen University, unpublished Ph.D. dissertation.
 31. Matthiesen, S. B., Aasen, E., Holst, G., Wie, K., Einarsen, S. (2003). The escalation of conflict: a case study of bullying at work. International Journal of Management and Decision Making, 4(1), 96–112.
 32. Matthiesen, S. B., Einarsen, S. (2001). MMPI-2 configurations among victims of bullying at work. European Journal of Work and Organizational Psychology, 10(4), 467–484.
 33. Matthiesen, S. B., Einarsen, S. (2004). Psychiatric distress and symptoms of PTSD among victims of bullying at work. British Journal of Guidance and Counseling, 32(2), 335–356.
 34. Merecz, D., Drabek, M., Mościcka, A. (2009). Aggression at the workplace: psychological consequences of abusive encounters with coworkers and clients. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2(3), 243–260.
 35. Mościcka-Teske, A., Drabek, M., Pyżalski, J. (2014). Doświadczanie mobbingu I wrogich zachowań w miejscu pracy a występowanie objawów wypalenia zawodowego u nauczycieli. Medyna Pracy, 65(4), 535–542.
 36. Nielsen, M. B., Knardahl, S. (2014). Coping strategies: a prospective study of patterns, stability, and relationships with psychological distress. Scandinavian Journal of Psychology, 55, 142–150.
 37. Nielsen, M. B., Knardahl, S. (2015). Is workplace bullying related to the personality traits of victims? A two-year prospective study. Work and Stress, 29(2), 128–149.
 38. Nolen-Hoeksema, S., Parker, L. E., Larson, J. (1994). Ruminative coping with depressed mood following loss. Journal of Personality and Social Psychology, 67(1), 92–104. doi:10.1037/0022-3514.67.1.92
 39. Podsiadly, A., Gamian-Wilk, M. (2017). Personality traits as outcomes or predictors of being exposed to bullying at workplace. Personality and Individual Differences, 115, 43–49. doi: 10.2016/j.paid.2016.08.001
 40. Rayner, C. (1999). From research to implementation: finding leverage for prevention. International Journal of Manpower, 20, 28–38.
 41. Radliff, K. (2014). Physical and verbal bullying. In: J. Lipinski, L.M. Crothers (Eds.), Bullying in the Workplace: Causes, Symptoms, and Remedies (pp. 163–178). New York, London: Routledge.
 42. Salin, D., Tenhiälä, A., Roberge, M.-É., Berdahl, J. L. (2014). „I wish I had . . .”: target reflections on responses to workplace mistreatment. Human Relations, 67(10), 1189–1211. doi:10.1177/00187
 43. Schimmel, K., Nicholls, J. (2014). Workplace cyber bullying: a research agenda. In: J. Lipinski, L. M. Crothers (Eds.), Bullying in the Workplace: Causes, Symptoms, and Remedies (pp. 223–236). New York, London: Routledge.
 44. Senejko, A. (2002). Korelaty konstruktywności obron psychologicznych w adolescencji. Psychologia Rozwojowa, 7(3), 92–107.
 45. Senejko, A. (2003). Psychiczne i psychospołeczne obrony człowieka w ich teoretycznym i empirycznym wymiarze. Studia Psychologiczne, 41(4), 87–104.
 46. Senejko, A. (2003a). Kwestionariusz PSPDQ (Obron Psychospołecznych i Psychicznych Młodzieży) – charakterystyka metody. Psychologia Rozwojowa, 8(2), 1, 21–137.
 47. Strutyńska, E. (2016). Nauczyciel w roli ofiary? O uwarunkowaniach mobbingu w środowisku szkolnym. Psychologia Społeczna, 3(38), 254–265.
 48. Turska, E., Pilch, I. (2008). Związki makiawelizmu i kultury organizacji z mobbingiem. Psychologia Społeczna, 3(38), 266–277.
 49. Warszewska-Makuch, M. (2006). Mobbing w pracy – przyczyny i konsekwencje. Bezpieczeństwo Pracy, 3, 5–7.
 50. Van de Vliert, E. (2010). Moving bullies and victims up on conflict-researches’ whiting lists. Negotiation and Conflict Management Research, 3, 87–90.
 51. Vartia, M. (1996). The sources of bullying: psychological work environment and organizational climate. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), 203–214.
 52. Williams, K. D. (2007). Ostracism. Annual review of psychology, 58, 425–452. doi:10.1146/annurev.psych.58.110405.085641
 53. Zabrodska, K., Ellwood, C., Zaeemdar, S., Mudrak, J. (2016). Workplace bullying as sensemaking: an analysis of target and actor perspectives on initial hostile interactions. Culture and organization, 22(2). doi:http://dx.doi.org/10.1080/14759551.2014.894514
 54. Zapf, D. (1999). Organizational, work group related and personal causes of mobbing/ bullying at work. International Journal of Manpower, 20, 70–85.
 55. Zapf, D., Einarsen, S. (2001). Bullying in the workplace: Recent trends in research and practice – an introduction. European Journal of Work and Organizational Psychology, 10(4), 369–373.
 56. Zapf, D., Einarsen, S. (2003). Individual antecedents of bullying. In: S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf, C. L. Cooper (Eds.), Bullying and emotional abuse in the workplace (pp. 165–184). London: Taylor & Francis.
 57. Zapf, D., Einarsen, S. (2005). Mobbing at work: Escalated conflicts in organizations. In: S. Fox & P. E. Spector, (Eds.), Counterproductive work behavior (pp. 237–270). Washington: American Psychological Association.
 58. Zapf, D., Gross, C. (2001). Conflict escalation and coping with workplace bullying: A replication and extension. European Journal of Work and Organizational Psychology, 10(4), 497–522.
 59. Zapf, D., Knorz, C., Kulla, M. (1996). On the relationship between mobbing factors, and job content, the social work environment and health outcomes. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), 215–237.