Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań jakościowych nad drogą do zawodu nauczyciela i towarzyszącymi jej motywami. W badaniach wzięto pod uwagę uwarunkowania biograficzne oraz społeczno-kulturowe i ekonomiczne. Badania zostały przeprowadzone na przełomie 2013/14 roku na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym. Objęto nimi 65 kandydatów na nauczycieli – studentów magisterskich studiów pedagogicznych na specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego.

W badaniach zastosowano metodę swobodnej wypowiedzi autobiograficznej na temat. „Moja droga do zawodu nauczycielskiego. Kontekst autobiograficzny i społeczno-kulturowy”. Badania pozwoliły na zdobycie wiedzy na temat kształtowania się dróg wejścia do zawodu nauczyciela i motywacji wyboru zawodu u kandydatów na nauczycieli oraz ukazanie szerszego kontekstu jej kształtowania się i rozwoju. Wyniki badań wzbogacają wiedzę o zawodzie nauczyciela oraz o rozwoju zawodowymnauczycieli we współczesnych uwarunkowaniach.

Słowa kluczowe

zawód nauczycielski drogi dojścia do zawodu nauczyciela motywy wyboru zawodu biografia kształcenie nauczycieli kandydaci do zawodu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Dróżka, W., & Madalińska-Michalak, J. M. (2016). Droga do zawodu nauczyciela i motywy jej wyboru – w świetle autobiograficznych wypowiedzi studentów studiów pedagogicznych. Forum Oświatowe, 28(1(55), 161–179. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/416

Referencje

 1. Day, C. (2004). Rozwój zawodowy nauczyciela: uczenie się przez całe życie (J. M. Michalak, tłum.). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 2. Dróżka, W. (1997). Młode pokolenie nauczycieli: studium autobiografii młodych nauczycieli polskich lat dziewięćdziesiątych. Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego.
 3. Dróżka, W. (2008). Generacja wielkiej zmiany: studium autobiografii średniego pokolenia nauczycieli polskich. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.
 4. Dróżka, W., Madalińska-Michalak J. (2015). Motivations for choosing teaching as a career in biographical experiences of prospective teachers. W: L. Leite, M. Assunção Flores, L. Dourado, M. T. Vilaça, S. Morgado (red.), ATEE Annual Conference 2014: Transition in teacher Education and professional identities. Proceedings (s. 193–204). Braga: University of Minho. Pobrane z: http://hdl.handle.net/1822/36281
 5. Dróżka, W., Madalińska-Michalak, J. (2016). Prospective teachers’ motivations for choosing teaching as a career. Kwartalnik Pedagogiczny, 1, 83–101.
 6. Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość: „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Gołębniak, B. D., Zamorska, B. (2014). Nowy profesjonalizm nauczycieli: podejścia – praktyka – przestrzeń rozwoju. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa.
 8. Jeżowski, A. (2014). Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej. Warszawa: Wolters Kluwer.
 9. Kwiatkowska, H. (2005). Tożsamość nauczycieli: między anomią a autonomią. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 10. Kwiecińska, R. (2000). Rozum czy serce?: postawy wobec zawodu nauczycielskiego studentów uczelni pedagogicznej. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
 11. Madalińska-Michalak, J. (2016). Etyka nauczyciela. W: S. Janeczek, A. Starościc (red.), Etyka: filozoficzna etyka życia spełnionego (cz. 2, s. 299–324). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 12. Michalak, J. M. (2007). Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli: studium przypadków. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 13. Michalak, J. M. (2010). Profesjonalizm w zawodzie nauczyciela. W: J. M. Michalak (red.), Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela (s. 87–122). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 14. Rotkiewicz, H. (1991). Wybór zawodu nauczycielskiego. W: J. Nowak (red.), Przemiany zawodu nauczycielskiego (s. 17–55). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN.
 15. Wiłkomirska, A. (2002). Zawodowe i społeczno-polityczne orientacje nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.