Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań jakościowych nad drogą do zawodu nauczyciela i towarzyszącymi jej motywami. W badaniach wzięto pod uwagę uwarunkowania biograficzne oraz społeczno-kulturowe i ekonomiczne. Badania zostały przeprowadzone na przełomie 2013/14 roku na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym. Objęto nimi 65 kandydatów na nauczycieli – studentów magisterskich studiów pedagogicznych na specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego.

W badaniach zastosowano metodę swobodnej wypowiedzi autobiograficznej na temat. „Moja droga do zawodu nauczycielskiego. Kontekst autobiograficzny i społeczno-kulturowy”. Badania pozwoliły na zdobycie wiedzy na temat kształtowania się dróg wejścia do zawodu nauczyciela i motywacji wyboru zawodu u kandydatów na nauczycieli oraz ukazanie szerszego kontekstu jej kształtowania się i rozwoju. Wyniki badań wzbogacają wiedzę o zawodzie nauczyciela oraz o rozwoju zawodowymnauczycieli we współczesnych uwarunkowaniach.

Słowa kluczowe

teaching as a career paths do teaching career motivation autobiographical studies teacher education prospective teachers zawód nauczycielski drogi dojścia do zawodu nauczyciela motywy wyboru zawodu biografia kształcenie nauczycieli kandydaci do zawodu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Dróżka, W., & Madalińska-Michalak, J. M. (2016). Droga do zawodu nauczyciela i motywy jej wyboru – w świetle autobiograficznych wypowiedzi studentów studiów pedagogicznych. Forum Oświatowe, 28(1(55), 161–179. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/416

Referencje

 1. Day, C. (2004). Rozwój zawodowy nauczyciela: uczenie się przez całe życie (J. M. Michalak, tłum.). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 2. Dróżka, W. (1997). Młode pokolenie nauczycieli: studium autobiografii młodych nauczycieli polskich lat dziewięćdziesiątych. Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego.
 3. Dróżka, W. (2008). Generacja wielkiej zmiany: studium autobiografii średniego pokolenia nauczycieli polskich. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.
 4. Dróżka, W., Madalińska-Michalak J. (2015). Motivations for choosing teaching as a career in biographical experiences of prospective teachers. W: L. Leite, M. Assunção Flores, L. Dourado, M. T. Vilaça, S. Morgado (red.), ATEE Annual Conference 2014: Transition in teacher Education and professional identities. Proceedings (s. 193–204). Braga: University of Minho. Pobrane z: http://hdl.handle.net/1822/36281
 5. Dróżka, W., Madalińska-Michalak, J. (2016). Prospective teachers’ motivations for choosing teaching as a career. Kwartalnik Pedagogiczny, 1, 83–101.
 6. Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość: „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Gołębniak, B. D., Zamorska, B. (2014). Nowy profesjonalizm nauczycieli: podejścia – praktyka – przestrzeń rozwoju. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa.
 8. Jeżowski, A. (2014). Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej. Warszawa: Wolters Kluwer.
 9. Kwiatkowska, H. (2005). Tożsamość nauczycieli: między anomią a autonomią. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 10. Kwiecińska, R. (2000). Rozum czy serce?: postawy wobec zawodu nauczycielskiego studentów uczelni pedagogicznej. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
 11. Madalińska-Michalak, J. (2016). Etyka nauczyciela. W: S. Janeczek, A. Starościc (red.), Etyka: filozoficzna etyka życia spełnionego (cz. 2, s. 299–324). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 12. Michalak, J. M. (2007). Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli: studium przypadków. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 13. Michalak, J. M. (2010). Profesjonalizm w zawodzie nauczyciela. W: J. M. Michalak (red.), Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela (s. 87–122). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 14. Rotkiewicz, H. (1991). Wybór zawodu nauczycielskiego. W: J. Nowak (red.), Przemiany zawodu nauczycielskiego (s. 17–55). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN.
 15. Wiłkomirska, A. (2002). Zawodowe i społeczno-polityczne orientacje nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.