Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł zawiera analizę wyników badań na temat wartości nauczycieli. Badania przeprowadzono na przełomie 2014 i 2015 r. z zastosowaniem ankiety nt. Aspiracji życiowych, wartości i potrzeb nauczycieli oraz wypowiedzi autobiograficznej nt. Sens i godność mojego życia i pracy. Ogółem zgromadzono 405 ankiet oraz 112 wypowiedzi od nauczycieli w trzech grupach wiekowych, nauczycieli młodych, w średnim wieku oraz starszych. Podjęto próbę porównania wartości społecznych, życiowych i zawodowych obecnie pracujących nauczycieli, z ich obrazem sprzed 25 lat, z początku transformacji w Polsce, w świetle przeprowadzonych wówczas takich samych badań. Istotne jest ponadto poznanie, jakie wartości cenią nauczyciele z różnych pokoleń, których habitus i dalsze losy życiowe oraz zawodowe kształtowały odmienne warunki społeczno-polityczne, kulturowe i ekonomiczne.

Słowa kluczowe

nauczyciele pokolenia wartości potrzeby aspiracje

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Wanda Dróżka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Doktorat w 1986 w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie; habilitacja w 1998 na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; badania nad pokoleniami nauczycieli polskich w okresie transformacji opisane w książkach, m. in. „Pokolenia nauczycieli” (1993), „Młode pokolenie nauczycieli. Studium autobiografii” (1997; II wyd. 2005), „Nauczyciel – Autobiografia – Pokolenia” (2002), „Generacja wielkiej zmiany. Studium autobiografii” (2008). Ok. 100 artykułów naukowych. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Association for Teacher Education in Europe. Wypromowała dwóch doktorów.
Jak cytować
Dróżka, W. (2016). Życie wartościowe według nauczycieli. Porównanie pokoleniowe i epokowe. Forum Oświatowe, 28(2(56), 257–280. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/412

Referencje

 1. Bauman, Z. (2008). Zindywidualizowane społeczeństwo. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 2. Dróżka, W. (1992). Wartości i cele życiowe nauczycieli. Edukacja, 1.
 3. Dróżka, W. (1993). Pokolenia nauczycieli. Kielce: Wydawnictwo Naukowe WSP.
 4. Dróżka, W. (1997/2004). Młode pokolenie nauczycieli: studium autobiografii młodych nauczycieli polskich lat dziewięćdziesiątych. Kielce: Wydawnictwo UJK.
 5. Dróżka, W. (2008). Generacja wielkiej zmiany: studium autobiografii średniego pokolenia nauczycieli polskich 2004. Kielce: Wydawnictwo UJK.
 6. Dróżka, W. (2015). Nauczyciel zależny, niezależny czy współzależny – wobec wyzwań wartościowej edukacji i życia społecznego (Przyczynek do dyskusji). W: A. Wileczek, A. Miernik (red.), Słowo – Dziecko – Edukacja. Aspekty literackie, językowe i pedagogiczne. Kielce: Wydawnictwo UJK.
 7. Dróżka, W., Miko-Giedyk, J., Miszczuk, R. (red.). (2012). Doskonalenie zawodowe nauczycieli i innych pracowników oświaty. Kielce: Wydawnictwo UJK.
 8. Malinowski, T. (1989). Postawy zawodowe nauczycieli. Studia Pedagogiczne, 54.
 9. Marody, M. (2015). Jednostka po nowoczesności: perspektywa socjologiczna Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 10. Ossowska, M. (1963). Koncepcja pokolenia. Studia Socjologiczne, 2.
 11. Szafraniec, K. (2012). Czas na młodych. O konieczności wymiany pokoleniowej w Polsce. W: K. Frysztacki, P. Sztompka (red.), Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.