Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł prezentuje kwestię dociekań robotniczych. W pierwszej części zostaje dokonana krótka charakterystyka wspomnianych dociekań oraz zarysowany zostaje ich historyczny rozwój. W części drugiej dociekania robotnicze poddane są filozoficznej analizie, koncentrującej się przede wszystkim na radykalnej wersji dociekań, czyli tak zwanych współbadaniach. Wskazane zostają pewne problemy w ich rozumieniu, relacji między radykalnym nurtem dociekań a akademicką metodologią. Na koniec określone zostaje znaczenie, jakie dociekania robotnicze mogą mieć dla pedagogiki, przede wszystkim zaś dla pedagogiki pracy.

Słowa kluczowe

dociekania robotnicze komunizm pedagogika radykalna współbadania

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Szwabowski, O. (2016). Dociekania robotnicze. Analiza filozoficzna. Forum Oświatowe, 28(1(55), 77–94. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/401

Referencje

 1. Agamben, G. (2006). Pochwała profanacji. W: G. Agamben, Profanacje (M. Kwaterko, tłum.). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 2. Angelos, E., Dimitris, L. (2014). Workers’ Inquiry in praxis: The Greek student movement of 2006-2007. Ephemera: Theory & Politics in Organization, 14(3), 413–429. Pobrane z: http://www.ephemerajournal.org/contribution/workers’-inquiry-praxis-greek-student-movement-2006-2007
 3. Baraniak, B. (2009). Metody badania pracy. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 4. Bey, H. (2001). Tymczasowa Sfera Autonomiczna (J. Karłowski, tłum.). Kraków: Frisch vom Faβ.
 5. Bollier, D. (2014). The Commons – dobra wspólne dla każdego (Spółdzielnia Socjalna Faktoria, tłum.). Zielonka: Faktoria. Pobrane z: http://glosulicy.pl/wp-content/uploads/2014/05/David-Bollier-The-Commons-dobro-wspolne-dla-kazdego-3.pdf
 6. Bonefeld, W. (2012). Pisma rewolucyjne w polityce postpolitycznej. Poznań: Oficyna Wydalnicza Bractwa Trojka.
 7. Casas-Cortés, M., Cobarrubias, S. (2007). Drifting Through the Knowledge Machine. W: S. Shukaitis, D. Greaber, E. Biddle (red.), Constituent Imagination (s. 109–122). Oakland, CA: AK Press.
 8. Cleaver, H. (2007). Cyrkulacja walk jako forma organizacji (M. Ostrowska, A. Mróz, tłum.). W: Autonomia robotnicza. Poznań: Trojka.
 9. Cleaver, H. (2011). Polityczne czytanie Kapitału (I. Czyż, tłum.). Poznań: Trojka.
 10. Colectivo Situaciones. (2003, wrzesień). On the Researcher-Militant (S. Touza, tłum.). Pobrane 6 października 2015, z: http://eipcp.net/transversal/0406/colectivosituaciones/en
 11. Cowan, T. L., Rault, J. (2014). The labour of being studied in a free love economy, Ephemera: Theory & Politics in Organization, 14(3), 471-488. Pobrane z: http://www.ephemerajournal.org/contribution/labour-being-studied-free-love-economy
 12. Dahlberg, G., Moss, P., Pence, A. (2013). Poza dyskursem jakości w instytucjach wczesnej edukacji i opieki: języki oceny (K. Gawlicz, tłum.). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 13. De Molina, M. M. (2004). Common Notions, Part 2: Institutional Analysis, Participatory Action-Research, Militant Research (M. Casas-Cortés, S. Cobarrubias, tłum.). Pobrane 5 października 2015, z: http://eipcp.net/transversal/0707/malo/en
 14. Debord, G. (2006). Społeczeństwo spektaklu (M. Kwaterko, tłum.). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 15. Drozda, J. (2015). Opór kulturowy: między teorią a praktykami społecznymi. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 16. Emery, E. (1995). No Politics Without Inquiry! A Proposal for a Class Composition Inquiry Project 1996-7. Pobrane 4 października 2015, z: http://www.wildcat-www.de/en/material/cs18inqu.htm
 17. Engels, F. (1961). Położenie klasy robotniczej w Anglii. W: K. Marks, F. Engels, Dzieła (tom 2, s. 263–597). Warszawa: Książka i Wiedza.
 18. Feyerabend, P. K. (2001). Przeciw metodzie (S. Wiertlewski, tłum.). Wrocław: Siedmioróg.
 19. Figiel, J., Shukaitis, S., Walker, A. (2014). The politics of workers’ inquiry. Ephemera: Theory & Politics in Organization, 14(3), 307–314. Pobrane z: http://www.ephemerajournal.org/contribution/politics-workers-inquiry
 20. Fleck, L. (1986). Powstanie i rozwój faktu naukowego: wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym (M. Tuszkiewicz, tłum.). Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 21. Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego (P. Tomanek, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 22. Graeber, D. (2004). Fragments of Anarchist Anthropology. Chicago, IL: Prickly Paradigm Press. Pobrane z: https://evols.library.manoa.hawaii.edu/bitstream/10524/1557/1/paradigm14.pdf
 23. Graeber, D., Shukaitis, S. (2009). Praktyka jako forma wiedzy, wiedza jako forma praktyki (I. Czyż, tłum.). Przegląd Anarchistyczny, 9.
 24. Haider, A., Mohandesi, S. (2013, 27 września). Workers’ Inquiry: A Genealogy, Viewpoint Magazine, 3. Pobrane 4 października 2015, z: https://viewpointmag.com/2013/09/27/workers-inquiry-a-genealogy/#fn1-2809
 25. Hardt, M. (1996). Introduction: Laboratory Italy. W: P. Virno, M. Hardt (red.), Radical Thought in Italy: A Potential Politics (s. 1–10). London: University of Minnesota Press.
 26. Hardt, M. (b.d.). Komunizm jest bezwzględną krytyką wszystkiego, co istnieje. Praktyka Teoretyczna. Pobrane 6 października 2015, z: http://www.praktykateoretyczna.pl/michael-hardt-komunizm-jest-bezwzgledna-krytyka-wszystkiego-co-istnieje/
 27. Hardt, M., Negri, A. (2005). Imperium (S. Ślusarski, A. Kołbaniuk, tłum.). Warszawa: W.A.B.
 28. Hardt, M., Negri, A. (2012). Rzecz-pospolita: poza własność prywatną i dobro publiczne, tłum. „praktyka teoretyczna”. Kraków: Wydawnictwo Ha!art.
 29. Heller, M. (2015). Maszyna i śrubki: jak hartował się człowiek sowiecki. Paryż: Instytut Literacki Kultura.
 30. Holloway, J. (2005). Change the World Without Taking Power. Londyn: Pluto Press.
 31. Kamberelis, G., Dimitriadis, G. (2009). Wywiady zogniskowane: strategiczne artykulacje pedagogiki, polityki i badań (M. Milewicz, tłum.). W: N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych (tom 2, s. 351–390). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 32. Khun, T. S. (2001). Struktura rewolucji naukowych (H. Ostromęcka, tłum.). Warszawa: Aletheia.
 33. Lenin, W. I. (1949). Co robić? W: W. Lenin, Dzieła wybrane (tom I). Warszawa.
 34. Lewis, T. E. (2013). On Study: Giorgio Agamben and educational potentiality. Londyn: Routlege.
 35. Libera Università Metropolitana. (red.). (2014). Marks: nowe perspektywy (S. Królak, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 36. Maciejewska, M. (2012). Zmęczone ciała i bezcenne produkty: warunki pracy kobiet w specjalnych strefach ekonomicznych przemysłu elektronicznego (Raport z badań Think Tanku Feministycznego i Uniwersytetu Wrocławskiego). Pobrane 7 sierpnia 2016 z: http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/strefy_raport_maciejewska_2012.pdf
 37. Marks, K. (1880/1997). A Workers’ Inquiry. Pobrane 4 października 2015, z: https://
 38. www.marxists.org/archive/marx/works/1880/04/20.htm
 39. Mothé, D. (2013). The Problem of the Workers’ Paper. Viewpoint Magazine, 3. Pobrane 5 października 2015, z: https://viewpointmag.com/2013/09/26/the-problem-of-the-workers-paper
 40. Mucha, J. (1986). Socjologia jako krytyka społeczna: orientacja radykalna i krytyczna we współczesnej socjologii zachodniej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 41. Negri, A. (2013). Logika i teoria badania: praktyka bojowa jako podmiot i episteme (P. Juskowiak, tłum.). Format P: magazyn humanistyczny, 8, 110–131.
 42. Ngai, P. (2010). Pracownice chińskich fabryk (Iwo Czyż, tłum.). Poznań: Oficyna Wydawnicza Bractwo „Trojka”.
 43. Paschal, M. (2013, 27 września). Towards a History of the Professional: On the Class Composition of the Research University. Viewpoint Magazine, 3. Pobrane 5 października 2015, z: https://viewpointmag.com/2013/09/27/towards-a-history-of-the-professional-on-the-class-composition-of-the-research-university
 44. Pihet, S., Cavazzini, A. (2013). Introduction to the Study of Militiant Workers’ Inquiry, Viewpoint Magazine, 3. Pobrane 5 października 2015, z: https://viewpointmag.com/2013/09/25/introduction-to-the-study-of-militant-workers-inquiry
 45. Ratajczak, M., Sowa, J. (2012). Słownik pojęć. W: M. Hardt, A. Negri, Rzecz-pospolita: poza własność prywatną i dobro publiczne. Kraków: Wydawnictwo Ha!art.
 46. Roggero, G. (2011). Pięć tez o dobru wspólnym (P. Juskowiak, K. Szadkowski, tłum.). Praktyka Teoretyczna, 4, 69-83. http://dx.doi.org/10.14746/prt.2011.4.5
 47. Roggero, G. (2014). Notes on framing and re-inventing co-research. Ephemera: Theory & Politics in Organization, 14(3), 511–519.
 48. Russo, J., Linkon S. L. (2005). What’s New about New Working-Class Studies? W: J. Russo, S. L. Likoln (red.), New Working-Class Studies (s. 1–15). Ithaca, NY: Cornell University Press.
 49. Shukaitis, S., Greaber, D., Biddle, E. (2007). How to Use This Book. W: S. Shukaitis, D. Greaber, E. Biddle (red.), Constituent Imagination (s. 9–10). Oakland, CA: AK Press.
 50. Smith, L.T. (2009). Na grząskim gruncie: badania tubylców w erze niepewności (P. Binder, tłum.). W: N. K. Denzin, Y, S. Linkoln (red.), Metody badań jakościowych (tom 1, s. 137–166). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 51. Sowa, J. (2015). Inna Rzeczpospolita jest możliwa!: widma przeszłości, wizje przyszłości. Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal.
 52. Stańczyk, P. (2013). Człowiek, wychowanie i praca w kapitalizmie: w stronę krytycznej pedagogiki pracy. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Pobrane z: http://kiw.ug.edu.pl/pl/ebooki/517-czlowiek-wychowanie-praca-w-strone-krytycznej-pedagogiki-pracy.html
 53. Szwabowski, O. (2014). Paradygmat i pedagogika. Hybris, 25, 110–138.
 54. Szwabowski, O. (2015). Ruch Occupy: inna demokracja, inna pedagogika. W: A. Olczak, P. Prüfer, D. Skrocka (red.), Edukacyjne i społeczne konteksty demokracji (s. 75–89). Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża.
 55. Szwabowski, O. (b.d.). Jeszcze nie nowa walka klas. Praktyka Teoretyczna. Pobrane 7 sierpnia 2016 z: http://www.praktykateoretyczna.pl/oskar-szwabowski-jeszczenie-nowa-walka-klas
 56. Thorne, J. (2013). The workers’ inquiry: What’s the point? Pobrane 4 października 2015, z: http://libcom.org/library/workers%E2%80%99-inquiry-what%E2%80%99s-point
 57. Urbański, J. (2014). Prekariat i nowa walka klas : przeobrażenia współczesnej klasy pracowniczej i jej form walki. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 58. Wildcat. (2007). Renesans Operaismo (K. Król, tłum.). W: Autonomia robotnicza. Poznań: Trojka.
 59. Woodcock, J. (2014). The workers’ inquiry from Trotskyism to Operaismo: A political methodology for investigating the workplace. Ephemera: Theory & Politics in Organization, 14(3), 489–509.