Treść głównego artykułu

Abstrakt

W prezentowanych badaniach poszukiwano odpowiedzi na pytanie: Czy podstawy programowe kształcenia ogólnego zakładają osiągnięcie efektów uczenia się istotnych z punktu widzenia wspólnoty konstruktywistycznej (refleksyjnej, otwartej)? W badaniu skoncentrowano się na występowaniu w podstawach programowych I, II, III, i IV etapu edukacyjnego takich efektów uczenia się, które prowadzą do rozwijania kompetencji związanych z współpracą, komunikacją, autonomią, krytycznym myśleniem i odpowiedzialnością oraz partycypacją obywatelską i aktywność publiczną. Wyniki badań dowodzą, że wszystkie one są słabo reprezentowane w podstawach programowych.

Badania były realizowane w ramach projektu Improving Teaching Methods for Europe, finansowanego z program UE Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne.

Słowa kluczowe

kompetencje europejskie kompetencje społeczne kompetencje obywatelskie podstawy programowe kształcenia ogólnego wspólnota

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Hanna Solarczyk-Szwec, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1999 r. – doktorat na podstawie pracy "System eduakcji ustawicznej andragogów w Niemczech".

2009 r. – habilitacja na podstawie pracy "Andragogika w Niemczech. Warunki rozowju dyscypliiny pedagogicznej".

– wiceprezes Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego;
– członek Zarządu Głównego PTP; przewodnicząca oddziału PTP w Toruniu.

Jak cytować
Kopińska, V., & Solarczyk-Szwec, H. (2016). Edukacja dla wspólnoty? Krytyczna analiza podstaw programowych kształcenia ogólnego. Forum Oświatowe, 28(1(55), 11–32. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/396

Referencje

 1. Bendyk, E. (2015, 6 stycznia). Portret nieznanego Polaka. Polityka, 2, 21–23.
 2. Bernstein, B. (1990). Odtwarzanie kultury (Z. Bokszański, A. Piotrowski, tłum.). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 3. Chomczyńska-Rubacha, M. (2010). Standardy rozwojowe edukacji seksualnej. Studia Edukacyjne, 12, 147–161.
 4. Czapiński, J. (2006). Polska – państwo bez społeczeństwa. Nauka, 1, 7–26. Pobrane z: http://www.nauka-pan.pl/index.php/nauka/article/view/469/465
 5. Czapiński, J., Panek, T. (red.). (2005). Diagnoza społeczna: warunki i jakość życia Polaków. Pobrane 15 stycznia 2015, z: http://www.diagnoza.com/files/diagnoza2005/raport_diagnoza2005_110106.pdf
 6. Czapiński, J., Panek, T. (red.). (2009). Diagnoza społeczna: warunki i jakość życia Polaków. Pobrane 15 stycznia 2015, z: http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2009.pdf
 7. Czapiński, J., Panek, T. (red.). (2013). Diagnoza społeczna: warunki i jakość życia Polaków. Pobrane 15 stycznia 2015, z: http://ce.vizja.pl/en/download-pdf/volume/7/issue/3.1/id/295
 8. Czapiński, J., Panek, T. (red.). (2015). Diagnoza społeczna: warunki i jakość życia Polaków. Pobrane 15 stycznia 2015, z: http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf
 9. Dąbrowski, K. (1979). Dezintegracja pozytywna. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 10. Farnicka, M., Liberska, H. (2014). Tworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się – analiza wybranych czynników. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 17(3), 57–58. Pobrane z: http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2014_67_4.pdf
 11. Frankl, V. (1978). Nieuświadomiony Bóg. Warszawa: PAX.
 12. Gibbs, G. (2011). Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Jurgiel, A. (2007). Nauczyciele dorosłych w społeczeństwie obywatelskim. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 14. Kopińska, V. (2009). Współczesne problemy samorządności uczniowskiej. W: D. Apanel (red.), Opieka i wychowanie: tradycja i problemy współczesne (s. 303–314). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 15. Kopińska, V. (2010). Demokratyczna szkoła z perspektywy toruńskich gimnazjalistów – definicje, oceny, postulaty. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 13(2), 79–96.
 16. Kopińska, V. (2013a). Pozór regulacji prawnych dotyczących organów społecznych w szkole. W: M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska (red.), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej (s. 165–184). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 17. Kopińska, V. (2013b). Rekonstrukcja modelu partycypacji uczniowskiej na podstawie analizy statutów szkolnych. W: V. Kopińska (red.), Edukacja obywatelska: rekonstrukcje – krytyka – interpretacje (s. 141–169). Włocławek: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.
 18. Kwieciński, Z. (1995). Socjopatologia edukacji (wyd. 2). Olecko: Mazurska Wszechnica Nauczycielska.
 19. Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 20. Straś-Romanowska, M. (1997). Kulturowe wyznaczniki rozwoju osobowości. W: J. Rostowski, T. Rostowskiej, I. Janickiej (red.), Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka (s. 17–37). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 21. Szahaj, A. (2000). Jednostka czy wspólnota: spór liberałów z komunitarystami a „sprawa polska”. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 22. Szahaj, A. (2007). Samotność i wspólnota. W: J. Rutkowiak, D. Kubinowski, M. Nowak (red.), Edukacja, moralność sfera publiczna. Lublin: Oficyna Wydawnicza „Verba”.
 23. Wiłkomirska, A. (2013). Wiedzieć i rozumieć aby być obywatelem: studium empiryczne. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.