Treść głównego artykułu

Słowa kluczowe

kulturowo-historyczna teoria Lwa S. Wygotskiego CHAT nauczanie rozwijające zadanie rozwojowe wczesna edukacja myślenie teoretyczne myślenie twórcze i problemowe myślenie naukowe zdolność uczenia współdziałanie uczniów i nauczycieli refleksja Cultural-Historical Theory of Lev S. Vygotsky CHAT developmental teaching developmental task early education theoretical reasoning creative and problem thinking scientific thinking learning ability reflection

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Ewa Lemańska-Lewandowska - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji

Pedagog wczesnoszkolny, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Koordynator projektu Akademickie Centrum Kreatywności. Interesuje się pedagogiką w zakresie podstaw kształcenia jednostki w całym cyklu życia (ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia dziecka w wieku wczesnoszkolnym), interakcjami edukacyjnymi  (ich rolą w procesie tworzenia efektywnego środowiska uczenia się uczniów oraz rolą języka i sposobów mówienia w procesie uczenia się - język instrukcji, język i jego znaczenie w dyscyplinie i zarządzaniu klasą szkolną) w oparciu o koncepcje socjokulturowe L. S. Wygotskiego i J. S. Brunera.

Jak cytować
Filipiak, E., & Lemańska-Lewandowska, E. (2015). Nauczanie rozwijające według koncepcji Lwa S. Wygotskiego we wczesnej edukacji dziecka – projekt: Akademickie Centrum Kreatywności. Forum Oświatowe, 27(1(53), 161–165. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/380