Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Leek, J. (1). Systemy kształcenia nauczycieli gimnazjum i szkoły średniej w krajach Unii Europejskiej a Proces Boloński. Forum Oświatowe, 21(2(41), 17–33. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/341

Referencje

 1. Adult Education – The Hamburg Declaration, Agenda for the Future. (1997). Paris: UNESCO.
 2. Balfe, W. (2006). Quality in Education and Training. Cases of Good Practice in Vocational Education and Training and Higher Education. Vienna: Austrian Federal Ministry of Education, Science and Culture.
 3. Biała księga kształcenia i doskonalenia się. Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa. (1997). Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP.
 4. Bogaj, M. (red.). (2003). Problemy standaryzacji w edukacji. Kielce: IBE.
 5. Chisholm, L., Fennes, H. (2008). Lernen in der zweiten Moderne: neue Zusammenhänge denken und erkennen. W: P. Reisinger, M. Schratz (red.), Schule im Umbruch. Innsbruck.
 6. Crosier, D., Geddie, K. (red.). (2005). Trends IV: European Universities Implementing Bologna. Bologna: European University Association.
 7. Delors, J. (1998). Edukacja: jest w niej ukryty skarb. Warszawa: UNESCO.
 8. Dylak, S. (2000). Konstruktywizm, jako obiecująca perspektywa kształcenia nauczycieli. W: Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej (s. 25–27). Warszawa-Wrocław.
 9. Dylak, S. (2000). Nauczycielskie ideologie pedagogiczne a kształcenie nauczycieli. W: K. Kruszewski (red.), Pedagogika w pokoju nauczycielskim. Warszawa: WSiP.
 10. Dylak, S. (2006). Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli: spojrzenie międzykulturowe. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 11. Dylak, S. (1995). Wizualizacja w kształceniu nauczycieli. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM.
 12. Edukacja dla Europy – Raport Komisji Europejskiej. (1999). Warszawa: Elipsa.
 13. Frąckowiak, A. (2007). Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego – konkurencja dla uczelni amerykańskich? Płock: Wyższa Szkoła im. Włodkowica.
 14. Glatz, W., Kell, A. (red.). (2005). Evaluation und Qualitätssicherung in der Lehrerausbildung Schmidt-Peters, A, Siegener Studien Band 63 (s. 245–249). Siegen.
 15. Gołębniak, B. D. (2001). Ku pedeutologii refleksyjnej: od agresywnej pewności siebie do łagodnej perswazji. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr specjalny.
 16. Gołębniak, B. D. (1998). Pedagogiczne kształcenie nauczycieli w uniwersytecie – kierunek zmiany. Studia Edukacyjne, 4.
 17. Gołębniak, B. D. (2008). Pytanie o szkołę wyższą: w trosce o społeczeństwo. Wrocław.
 18. Gołębniak, B. D. (2003). Szkoła – nauczanie – nauczyciele. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika: podręcznik akademicki (t. 2). Warszawa.
 19. Gołębniak, B. D. (1998). Zmiany edukacji nauczycieli: wiedza – biegłość – refleksyjność. Toruń: Wyd. Edytor.
 20. Hilligus, A. H., Rinkens, H. D. (red.). (2005). Außerschulische Praktika in der universitären Lehrerausbildung Schmidt-Peters, A. W: Zentren für Lehrerbildung – Neue Wege im Bereich der Praxisphasen (s. 229–236). Münster.
 21. Homplewicz, J. (red.). (1992). Kształcenie nauczycieli a potrzeby szkoły współczesnej. Rzeszów: ISP.
 22. Jacobs, J. (2001). What is the Future for Post-Secondary Occupational Education? Journal of Vocational Education Research, 2.
 23. Kluczowe problemy edukacji w Europie. Kształcenie i początki pracy zawodowej. Poziom gimnazjum. (2004). Warszawa: Eurydice.
 24. Kwiatkowska, H. (1997). Edukacja nauczycieli: konteksty, kategorie, praktyki. Warszawa: IBE.
 25. Kwiatkowska, H. (2000). Współczesność a kształcenie nauczycieli. Warszawa: WSP ZNP.
 26. Kwiatkowska, H. (2005). Tożsamość nauczycieli: między anomią i autonomią. Gdańsk: GWP.
 27. Kwiatkowska, H. (2008). Pedeutologia. Warszawa: WAiP.
 28. Kwiatkowska, H. (2004). Pedeutologia – stan i kierunki rozwoju w latach 1995–2004. Rocznik Pedagogiczny, 27.
 29. Kwiatkowska, H. (1995). Z zagadnień pedeutologii i kształcenia nauczycieli. Warszawa: IBE.
 30. Mauch, W., Narang, R. (red.). (1998). Lifelong Learning and Institutions of Higher Education in the 21st Century. Report on the Preparatory Meeting for the World Conference on Higher Education (Paris, October 1998) of the International Working Group on University – based Adult Education in Mumbai April 1998. Germany.
 31. Męczkowska, A. (2002). Od świadomości nauczyciela do konstrukcji świata społecznego: nauczycielskie kompetencje wymagań dydaktycznych a problem rekonstrukcyjnej kompetencji ucznia. Kraków: Impuls.
 32. Męczkowska, A., Nussbaum, M. C., Szacki, J. (2008). W trosce o człowieczeństwo: klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego. Wrocław: Wyd. Naukowe DSW.
 33. Męczkowska, A. (2003). Wokół problematyki wymagań dydaktycznych nauczycieli. Forum Oświatowe, 1.
 34. Mizerek, H. (1999). Dyskursy współczesnej edukacji nauczycielskiej. Między tradycjonalizmem a ponowoczesnością. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
 35. Muchacka, B. (red.). (2006). Kształcenie nauczycieli przyszłej szkoły. Kraków: Impuls.
 36. Nowak, A. Z. (2006). Europeistyka w zarysie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 37. Okoń, W. (1988). Kształcenie nauczycieli w Polsce – stan i kierunki przebudowy. Warszawa: PWN.
 38. Otten, H., Lauritzen, P. (red.). (2004). Jugendarbeit und Jugendpolitik in Europa. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
 39. Pachociński, R. (1993). Edukacja nauczycieli w krajach Unii Europejskiej. Warszawa: IBE.
 40. Pachociński, R. (1993). Kształcenie nauczycieli za granicą. Warszawa: IBE.
 41. Rabczuk, W. (1994). Polityka edukacyjna Unii Europejskiej na tle przemian w szkolnictwie krajów członkowskich. Warszawa: IBE.
 42. Raport Eurydyce: Systemy edukacji w Europie, stan obecny i planowane reform. (2008). Bruksela: Wydawnictwo Komisji Europejskiej.
 43. Raport: Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia – wspólne cele do roku 2010. Program prac dotyczących przyszłych celów systemów edukacji. (2002). Bruksela: Dyrektoriat Generalny ds. Edukacji i Kultury, Wydawnictwo Komisji Europejskiej.
 44. Raport: The role of the universities in the Europe of knowledge, communication from the Commission of the European Communities. (2003). Bruksela: Wydawnictwo Komisji Europejskiej.
 45. Raport: Common Principles for Teacher Competences and Qualifications, European Commission. (2005). Bruksela: Wydawnictwo Komisji Europejskiej.
 46. Sielatycki, M. (2005). Kompetencje nauczyciela w Unii Europejskiej. Internetowy Magazyn CODN, 3.
 47. Quality Assurance in Teacher Education in Europe – Eurydice report. (2006). Brussels: Wydawnictwo Komisji Europejskiej.
 48. Vorspel, L. (2007). Drei Schritte vor, ein Schritt zurück. Die zukünftige Lehrerausbildung in Nordrhein-Westfalen. Forum Wissenschaft, 4.
 49. Weyand, B. (2008). Standards für Zentren für Lehrerbildung?! – Projekt Grunddaten der Zentren für Lehrerbildung, Vortrag auf dem Zweiten Bundestreffen der Geschäftsführer/innen der Zentren für Lehrerbildung. Trier: Wydawnictwo Uniwersytetu w Trier.
 50. Wiłkomirska, A. (2005). Ocena kształcenia nauczycieli w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych.
 51. Włoch, S. (1999). Kształcenie nauczycieli w szkołach wyższych. W: Uniwersyteckie kształcenie nauczycieli wobec założeń europejskiej polityki edukacyjnej. Opole: Uniwersytet Opolski.
 52. Wojnar, I. (red.). (2000). Etos edukacji w XXI wieku. Warszawa: Elipsa.