Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Nawój-Połoczańska, J. (1). Szaleciarz – zawodem przyszłości? Polski system prognozowania popytu na pracę. Forum Oświatowe, 22(1(42), 161–170. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/336

Referencje

 1. Beck, U. (2004). Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Scholar.
 2. Klasyfikacja zawodów i specjalności (t. 2). (1995). Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 3. Krajowy Program Reform na lata 2005–2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej. Przyjęty przez Radę Ministrów 27 grudnia 2005 r., Warszawa, 28 grudnia 2005 r.
 4. Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia na 2008 rok, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, luty 2008.
 5. Kwiatkowski, S. M. (2006). Kształcenie zawodowe – wyzwania, priorytety, standardy. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 6. Lelińska, K., Hordyjewicz, T. (1998). Elementy zawodoznawstwa. Warszawa: Krajowy Urząd Pracy.
 7. Miler, A. (2006). Syntetyczna informacja o monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. W: Rynek Pracy: edukacja dla potrzeb rynku pracy. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 8. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. (b.d.). Pobrane 10 września 2009, z: http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?news_cat_id=908&news_id=8429&layout=2&page=text&place=Lead01
 9. Nowacki, T. W. (1999). Zawodoznawstwo. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.
 10. Publiczne Służby Zatrudnienia. (b.d.). Pobrane 11 września 2009, z: http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&n-PID=867758&pT=details&sP=CONTENT,objectID,868220
 11. Sytuacja demograficzna w Polsce. (2007). Warszawa: GUS. Pobrane 6 października 2009, z: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_sytuacja_demograficzna_w_polsce_2007.pdf
 12. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004, Nr 99, poz. 1001).
 13. Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. O likwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych (Dz. U. z dnia 17 marca 2006 r.).
 14. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (Dz. U. RP nr 142 z 2001 r.).
 15. Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. (2003). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
 16. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w 2006 roku. (2007). Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.