Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Świto, L. (1). Mobbing i pajdokracja – prawnokarne aspekty przemocy w szkole. Forum Oświatowe, 22(1(42), 79–98. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/332

Referencje

 1. Andrejew, I. (1964). Oceny prawne karcenia nieletnich. Warszawa.
 2. Bińczycka, J. (1997). Między swobodą a przemocą w wychowaniu. Kraków.
 3. Bojarski, T., Skrętowicz, E. (2007). Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich: komentarz. Warszawa.
 4. Brągiel, J. (1997). Zagadnienie przemocy wobec dziecka w rodzinie. W: S. Kawula, A. Janke (red.), Pedagogika rodziny. Toruń.
 5. Ciepła, H. (red.). (2002). Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem. Warszawa.
 6. Dambach, K. E. (2003). Mobbing w szkole. Gdańsk.
 7. Danilewska, J. (2002). Agresja u dzieci – szkoła porozumienia. Warszawa.
 8. Daszkiewicz-Paluszyńska, K. (1958). Groźba w polskim prawie karnym. Warszawa.
 9. Dymek-Balcerek, K. (2000). Patologie zachowań społecznych – rzeczywistość przełomu wieku XX/XXI: rodzina dysfunkcyjna – przemoc. Radom.
 10. Filar, M. (1974). Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym. Warszawa-Poznań.
 11. Gajda, J. (2000). Kodeks rodzinny i opiekuńczy: komentarz. Warszawa.
 12. Gardocki, L. (1998). Prawo karne. Warszawa.
 13. Grzywa-Bilkiewicz, A. (2005). Mobbing i bullying jako formy agresywnych zachowań uczniów. Nowa Szkoła, 6(634).
 14. Gubiński, A. (1960). Karcenie i jego granice, Prawo i Życie, 12.
 15. Ignatowicz, J. (red.). (1993). Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem. Warszawa.
 16. Jarosz, E. (1998). Przemoc wobec dzieci: reakcje środowisk szkolnych. Katowice.
 17. Kmiecik-Baran, K. (1999). Młodzież i przemoc: mechanizmy socjologiczno-psychologiczne. Warszawa.
 18. Konarska-Wrzosek, V. (1999). Ochrona dziecka w polskim prawie karnym. Toruń.
 19. Konarska-Wrzosek, V. (2003). Regulacje prawnokarne dotyczące fizycznego karcenia dzieci. Dziecko Krzywdzone: teoria, badania, praktyka, 3.
 20. Mozgawa, M. (red.). (b.d.). Kodeks karny: część szczególna. LEX.
 21. Myers, D. G. (2003). Psychologia społeczna. Poznań.
 22. Nowakowska, A. K. (2004). Zachowania nauczycieli wobec agresji w szkole i ich przyczyny. W: A. Rejzner (red.), Agresja w szkole: spojrzenie wieloaspektowe. Warszawa.
 23. Okoń, W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa.
 24. Olszewska, A. (2009). Karcenie dzieci w polskim ustawodawstwie. Niebieska Linia, 1.
 25. Olwens, D. (1998). Mobbning – fala przemocy w szkole: jak ją powstrzymać? Warszawa.
 26. Pospiszyl, I. (1994). Przemoc w rodzinie. Warszawa.
 27. Rodzynkiewicz, M. (b.d.). Komentarz do art. 197 Kodeksu karnego. LEX.
 28. Roznowska, A. (2001). Zjawisko agresji i lęku w szkole. Edukacja, 4, 76–85.
 29. Zoll, A. (b.d.). Komentarz do art. 191 Kodeksu karnego. LEX.