Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem niniejszego tekstu jest rekonstrukcja oraz analiza znaczeń nadawanych Polsce jako miejscu studiowania przez studentów zagranicznych. Artykuł prezentuje wyniki badania zrealizowanego w ramach projektu „Learning in transnational environment”. W ramach projektu przeprowadzone zostały wywiady fenomenograficzne ze studentami zagranicznymi, studiującymi w Polsce w roku akademickim 2014/2015. W artykule przytoczone zostają najczęściej pojawiające się znaczenia nadawane Polsce, a także ich interpretacja. W końcowej części artykułu przedstawiona zostaje, odnosząca się do otrzymanych wyników, koncepcja globalnych miejscprzejściowych.

Słowa kluczowe

studenci zagraniczni szkolnictwo wyższe fenomenografia mobilność globalizacja international students higher education phenomenography mobility globalization

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Popow, M. (2015). Polska jako miejsce studiowania w doświadczeniach studentów zagranicznych. Forum Oświatowe, 27(1(53), 83–101. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/313

Referencje

 1. Alenius, P. (2015). Informal learning in transnational setting. Exploring learning spaces of people migrating between Estonia and Finland. Tempere: University of Tempere.
 2. Cybal-Michalska, A. (2006). Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata: studium socjopedagogiczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 3. Cybal-Michalska, A. (2010). Dylematy tożsamościowe młodzieży w rzeczywistości popkulturowej. W: A. Gromkowska-Melosik, Z. Melosik (red.), Kultura popularna. konteksty teoretyczne i społeczno-kulturowe (s. 129–140). Kraków: Impuls.
 4. Duszczyk, M, Żołędowski, C. (2010). Studenci zagraniczni w Polsce – powody przyjazdu, ocena pobytu i plany na przyszłość. Biuletyn Migracyjny, 26, 3–5.
 5. Statystyki. (b.d.). W: Erasmus+. Pobrane 19 czerwca 2015, z: http://www.erasmus.org.pl/odnosniki-podstawowe/statystyki
 6. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. (2014). Bezprecedensowy wzrost liczby studentów zagranicznych w Polsce. Perspektywy. Pobrane 31 maja 2015, z: http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1572:bezprecedensowy-wzrost-liczby-studentow-zagranicznych-w-polsce&catid=24&Itemid=119
 7. Godlewska, J. (2010). Sytuacja prawna studentów zagranicznych w Polsce. Biuletyn Migracyjny, 26, 5–6.
 8. Jurgiel, A. (2009). O możliwościach poznawczych fenomenografii. Pedagogika Kultury, 5, 97–104.
 9. King, R., Ruiz‐Gelices, E. (2003). International student migration and the European ‘YearAbroad’: effects on European identity and subsequent migration behaviour. International Journal of Population Geography, 9(3), 229–252. http://dx.doi.org/10.1002/ijpg.280
 10. Kopciewicz, L. (2009). Fenomenografia jako metoda badań kultury w jej wymiarze codziennym. Pedagogika Kultury, 5, 105–116.
 11. Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce. (2013). Imigracja studentów zagranicznych do Polski. Pobrane 4 października 2015, z: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/immigration-students/20b.poland_immigration_of_international_students_pl_october_2013_final.pdf
 12. Littlewood, W. (2000). Do Asian students really want to listen and obey? ELT Journal, 54(1), 31–36. http://dx.doi.org/10.1093/elt/54.1.31
 13. Lê, T., Shi, L. (2006). Chinese-background Students’ Learning Approaches. Referat prezentowany podczas AARE Annual Conference. Pobrane z: http://www.aare.edu.au/data/publications/2006/le06370.pdf
 14. Marton, F. (1986). Phenomenography: A research approach to investigating different understandings of reality. Journal of Thought, 21(3), 28–49.
 15. Męczkowska, A. (2002). Od świadomości nauczyciela do konstrukcji świata społecznego: nauczycielskie koncepcje wymagań dydaktycznych a problem rekonstrukcyjnej kompetencji ucznia. Kraków: Impuls.
 16. Melosik, Z. (2005). Młodzież a przemiany kultury współczesnej. W: R. Leppert, Z. Melosik, B. Wojtasik (red.), Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości (s. 13–31). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 17. Molina, J. L., Petermann, S., Herz, A. (2012). Defining and Measuring Transnational Fields. Gottingen: Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity.
 18. Polson, E. (2015). A gateway to the global city: Mobile place making practices by expats. New Media & Society, 17(4), 629–645. http://dx.doi.org/10.1177/1461444813510135
 19. Popow, M. (2014). The analysis of discursive constructions of national identity in Polish literature textbooks. IARTEM e-Journal, 6(2), 1–19.
 20. Popow, M. (2015). Postcolonial Central Europe. Between domination and subordination. The example of Poland. KULT: Journal for Nordic Postcolonial Studies, 12, 96–118.
 21. Richardson, J. T. E. (1999). The Concepts and Methods of Phenomenographic Research. Review of Educational Research, 69(1), 53–82. http://dx.doi.org/10.3102/00346543069001053
 22. Schneider, B., Lee, Y. (1990). A Model for Academic Success: The School and Home Environment of East Asian Students. Anthropology & Education Quarterly, 21(4), 358–377. http://dx.doi.org/10.1525/aeq.1990.21.4.04x0596x
 23. Siwińska, B. (2014). Raport: studenci zagraniczni w Polsce 2013. Pobrane 31 maja 2015, z: http://www.uniwersytetponadgranicami.pl/images/raport_studenci_zagraniczni_2013.pdf
 24. Smith, P. J., Smith, S. N. (1999). Differences between Chinese and Australian students: some implications for distance educators. Distance Education, 20(1), 64–80. http://dx.doi.org/10.1080/0158791990200106
 25. Sowa, J. (2011). Fantomowe ciało króla: peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
 26. Temple, B., Edwards, R., Alexander, C. (2006). Grasping at Context: Cross Language Qualitative Research as Secondary Qualitative Data Analysis. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 7(4). Pobrane z: http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/176
 27. Wong, J. K.-K. (2004). Are the Learning Styles of Asian International Students Culturally or Contextually Based? International Education Journal, 4(4), 154–166.
 28. Vertovec, S. (2012). Transnarodowość (I. Kołbon, tłum.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.