Treść głównego artykułu

Abstrakt

Zawód ratownika medycznego istnieje w Polsce od ponad 20 lat i stanowi obecnie filar Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Ratownicy medyczni powinni posiadać wysokie kwalifikacje w prowadzeniu medycznych czynności ratunkowych. W pracy przedstawiono dotychczasowy, dwutorowy system edukacji na poziomie dwuletnich szkół medycznych oraz trzyletnich studiów licencjackich. Podjęto także próbę oceny pierwszego w Polsce ujednoliconego egzaminu zawodowego, wdrożonego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Obecnie, rynek pracy w państwowych jednostkach ratownictwa jest wysycony, a ratownicy medyczni kształcą się wyłącznie na poziomie studiów pierwszego stopnia. W aktualnym stanie prawnym brakuje standaryzacji egzaminu dyplomowego z ratownictwa. Projekt Państwowego Egzaminu Ratownictwa Medycznego, będący w fazie konsultacji społecznych, przedstawia ogólne założenia, stanowiące podstawę do dalszej dyskusji. Autorzy proponują zatem zmiany systemu ewaluacji ratowników medycznych na podstawie doświadczeń własnych oraz przykładów funkcjonujących na świecie.

Słowa kluczowe

system edukacji ratownik medyczny egzamin zawodowy kwalifikacje zawodowe

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Leszczyński, P. K., & Wejnarski, A. (2015). Prospektywna analiza systemu edukacji i metod ewaluacji kwalifikacji zawodowych ratowników medycznych. Forum Oświatowe, 27(1(53), 121–136. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/296

Referencje

 1. Adamkiewicz-Herok, B., Madowicz, J. (2012). Status prawny zawodu ratownika medycznego w Polsce – obowiązujące ustawodawstwo i wybrane problemy. Na Ratunek, 1, 8–13.
 2. Black, J. J., Davies, G. D. (2005). International EMS Systems: United Kingdom. Resuscitation, 64(1), 21–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2004.10.004
 3. Canadian Organization of Paramedic Regulators. (2013). National Examination Study Guide. Pobrane 1 maja 2015, z: http://admin.copr.ca/Uploads/Exam%20Study%20Guide%20v1.0%20FINAL%20Posted%20May18%202013_1.pdf
 4. Centralna Komisja Egzaminacyjna. (b.d.a). Informacje o wynikach. Pobrane 1 maja 2015, z: http://cke.edu.pl/index.php/egzaminy-zawodowe-left/stary-egzamin-zawodowy/25-egzaminy-zawodowe/56-informacje-o-wynikach
 5. Centralna Komisja Egzaminacyjna. (b.d.b). Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami: ratownik medyczny 322[06]. Pobrane 1 maja 2015, z: http://cke.edu.pl/images/stories/Spraw_zaw_07_kom/rat%20med_kom.pdf
 6. Centralna Komisja Egzaminacyjna. (2012). Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Ratownik Medyczny 325601. Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna. Pobrane 1 maja 2015, z: http://archiwum.cke.edu.pl/images/stories/0000000000000002012_informatory/informator_z080_325601_rm_popr.pdf
 7. Centralna Komisja Egzaminacyjna. (2013). Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od 2014 roku. Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna. Pobrane 1 maja 2015, z: http://www.cke.edu.pl/images/files/zawodowe/procedury/Procedury_od_2014a.pdf
 8. Centralna Komisja Egzaminacyjna. (2014a). Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014. Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna. Pobrane 1 maja 2015, z: http://www.cke.edu.pl/images/files/zawodowe/informacje_o_wynikach/2013/Sprawozdanie_nowy_egzamin_2013-2014.pdf
 9. Centralna Komisja Egzaminacyjna. (2014b). Sprawozdanie z przebiegu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku (nowa formuła egzaminu). Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna. Pobrane 1 maja 2015, z: http://www.cke.edu.pl/images/files/zawodowe/informacje_o_wynikach/2013/Sprawozdanie_z_nowego_egzaminu_zawodowego_2013.pdf
 10. Figurski, J., Symela, K. (red.). (2001). Eksperyment pedagogiczny „Modułowe programy nauczania w kształceniu zawodowym”: model ujednoliconego egzaminu zawodowego. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.
 11. Gałązkowski, R., Paciorek, P. (2006). Ratownik medyczny w Polsce: aktualna sytuacja prawna. W: J. Konieczny (red.), Ratownik medyczny: problemy edukacyjne i organizacyjno-prawne (s. 15–22). Inowrocław: Garmond.
 12. Kapler, M. (2010). Kierownik w zespole ratownictwa medycznego: konieczność czy funkcyjna fikcja. Na Ratunek, 1, 16–19.
 13. Kuc, J. (2007). Nic o nas, bez nas. Na Ratunek, 2, 42–43.
 14. Lausch, P. (2011). Problemy ratownictwa medycznego na Węgrzech. Na Ratunek, 5, 28–29.
 15. Leszczyński, P. (2013). Analiza kompetencji zawodowych ratowników medycznych w wybranych jednostkach ratowniczych. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 4(83), 71–82. Pobrane z: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-84d012e1-8dde-4be5-8690-3eeed7d43617
 16. Los Angeles Paramedic Program. (2011). W: The Virtual EMS Museum. Pobrane 1 maja 2015, z: http://www.emsmuseum.org/virtual-museum/history/articles/399752-1969-Los-Angeles-Area-Paramedic-Programs
 17. Medyczne Studium Zawodowe im. Polskiego Czerwonego Krzyża. (b.d.). Pobrane 1 maja 2015, z: http://www.mszpck.edu.pl/msz-wczoraj-i-dziś
 18. Ministerstwo Zdrowia. (b.d.a). Kształcenie innych zawodów medycznych: ratownik medyczny. Pobrane 1 maja 2015, z: http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=b2&ms=0&ml=pl&mi=0&mx=0&mt&my=459&ma=6016
 19. Ministerstwo Zdrowia. (b.d.b). Ratownik medyczny. Pobrane 1 maja 2015, z: http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/panstwowe-ratownictwo-medyczne/personel-medyczny/ratownik-medyczny
 20. Najwyższa Izba Kontroli. (2010). Informacja o wynikach kontroli systemu kształcenia oraz przygotowania do zawodów pielęgniarki, położnej i ratownika medycznego. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli. Pobrane 1 maja 2015, z: http://www.nik.gov.pl/plik/id,1864,vp,2228.pdf
 21. Nowacki, T. (1977). Podstawy dydaktyki zawodowej (wyd. 3). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 22. Pritchard, G. (2009, maj). Are we waiting for someone important to die? Pobrane 1 maja 2015, z: http://www.thefreelibrary.com/Are+we+waiting+for+someone+important+to+die%3f-a0198484429
 23. Projekt Ustawy z dnia 19.08.2014 roku o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (2014, 19 sierpnia). Pobrane 1 maja 2015, z: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/238150/238158/238159/dokument124003.pdf
 24. Rębak, D. (2011). Ratownik medyczny – kontrowersje na temat przygotowania zawodowego. Studia Medyczne, 21(1), 79–84.
 25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (2012). Dz.U. 2012, poz. 262.
 26. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (2007). Dz.U. 2007, nr 83, poz. 562.
 27. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów (2006). Dz.U. 2006, nr 121, poz. 838.
 28. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (2011). Dz.U. 2011, nr 151, poz. 896.
 29. Sławecki, T. (2012). Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 5657 w sprawie zamknięcia możliwości kształcenia w zawodzie ratownika medycznego na poziomie szkoły policealnej. Pobrane 1 maja 2015, z: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3D2A1C15
 30. Smereka, J. (2008). Komentarz do artykułu „Systemy ratownictwa medycznego – Stany Zjednoczone: historia, teraźniejszość i przyszłość”. Medycyna Intensywna i Ratunkowa, 11(2), 131–133.
 31. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (2010). Dz.U. 2011, nr 6, poz. 19.
 32. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (2006). Dz.U. 2006, nr 191, poz. 1410.
 33. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (2011). Dz.U. 2011, nr 208, poz. 1241, z późn. zm.
 34. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (2011). Dz.U. 2011, nr 208, poz. 1240, z późn. zm.
 35. Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. (b.d.). Regulamin egzaminu licencjackiego-dyplomowego z przygotowania zawodowego licencjata ratownictwa medycznego. Białystok: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pobrane 1 maja 2015, z: http://www.umb.edu.pl/photo/pliki/Dziekanat-WNOZ/egzaminy_dyplomowe/ii_st/regulamin_egzaminu_licencjackiego_kierunek_ratownictwo_medyczne.doc
 36. Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. (2013). Regulamin dyplomowego egzaminu zawodowego teoretycznego i praktycznego na kierunku ratownictwo medyczne. Wrocław: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu we Wrocławiu im. Piastów Śląskich. Pobrane 1 maja 2015, z: http://www.wnoz.umed.wroc.pl/sites/default/files/wnoz/files/Ratownictwo%20I%20st.doc
 37. Zembala, M., Pytel, G. (2009). Porównanie systemów szkolenia medycznego w wybranych krajach Europy i świata. Prezentacja na Posiedzeniu Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, Warszawa. Pobrane 1 maja 2015, z: http://www.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0018/8046/zal_2pssm_09032009.pdf