Treść głównego artykułu

Abstrakt

W tekście podjęto próbę pokazania związków, zachodzących między sferą publiczną a edukacją przez pryzmat głównych założeń teorii reprezentacji społecznych (SRT – Social Representations Theory) Serge’a Moscoviciego. W tym celu na początku przedstawione zostało pokrótce Habermasowskie rozumienie sfery publicznej, a następnie przywołano, za Jovchelovitch, tezę o istnieniu dialektycznej relacji między sferą publiczną a reprezentacjami społecznymi. Na koniec, podniesiono kwestię funkcjonalności podejścia, związanego z reprezentacjami społecznymi w badaniach empirycznych, prowadzonych w polu edukacji, zamieszczono także kilka przykładów i wniosków z międzynarodowych badań, dla których teoria społecznych reprezentacji stanowiła główną perspektywę teoretyczną i metodologiczną.

 

Słowa kluczowe

sfera publiczna edukacja teoria społecznych reprezentacji public sphere education social representation theory

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Krasuska-Betiuk, M. (2015). Sfera publiczna i edukacja w świetle teorii reprezentacji społecznych. Forum Oświatowe, 27(1(53), 11–27. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/291

Referencje

 1. Augoustinos, M., Walker, I., Donaghue, N. (1995). Social Cognition: An Integrated Introduction. London: Sage Publications.
 2. Beck, U., Giddens, A., Lash, S. (2009). Modernizacja refleksyjna: polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności (J. Konieczny, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Berger, P. L., Luckmann, T. (2010). Społeczne tworzenie rzeczywistości: traktat z socjologii wiedzy (wyd. 2, J. Niżnik, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Castellotti, V., Moore, D. (2002). Social Representations of Languages and Teaching. Strasbourg: Council of Europe. Pobrane z: https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/CastellottiMooreEN.pdf
 5. Francia, G. (2011). Children’s right to equitable education: A welfare state’s goal in times of Neoliberalism. Education Inquiry, 2(3), 401–419. http://dx.doi.org/10.3402/edui.v2i3.21991
 6. Giroux, H. A. (b.d.). The Public Intellectual: Henry A. Giroux. Pobrane z: http://www.truth-out.org/opinion/item/4327:the-public-intellectual-henry-a-giroux
 7. Giroux, H. A., Witkowski, L. (2010). Edukacja i sfera publiczna: idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej. Kraków: Impuls.
 8. Habermas, J. (2005). Faktyczność i obowiązywanie: teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego. Warszawa: Scholar.
 9. Jodelet, D. (2011). Foreword. W: M. Chaib, B. Danemark, S. Selander (red.), Education, Professionalisation and Social Representations: On the transformation of Social Knowledge (s. XV–XXII). New York, NY: Taylor & Francis.
 10. Jovchelovitch, S. (1995). Social Representations in and of the Public Sphere: Towards a Theoretical Articulation. Journal for the Theory of Social Behaviour, 25(1), 81–102. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-5914.1995.tb00267.x
 11. Jovchelovitch, S. (2001). Social representations, public life and social construction. W: K. Deaux, G. Philogene (red.), Representations of the Social: Bridging Theoretical Traditions (s. 165–182). London: Blackwell Publishers. Pobrane z: http://eprints.lse.ac.uk/2649
 12. Jovchelovitch, S., Priego-Hernández, J. (2015). Cognitive polyphasia, knowledge encounters and public spheres. W: G. A. Sammut, The Cambridge Handbook of Social Representations (s. 163–178). Cambridge: Cambridge University Press.
 13. Jovchelovitch, S., Priego-Hernández, J., Glaveanu, V.-P. (2013). Constructing public worlds: Culture and socio-economic context in the development of children’s representations of the public sphere. Culture & Psychology, 19(3), 323–347. http://dx.doi.org/10.1177/1354067X13489320
 14. Kemmis, S., McTaggart, R. (2009). Uczestniczące badania interwencyjne: działanie komunikacyjne i sfera publiczna. W: N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych (tom 1, s. 775–831). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Klus-Stańska, D. (2010). Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 16. Lewowicki, T. (2007). Pedagogika wobec (nie)moralności sfery publicznej. W: J. Rutkowiak, D. Kubinowski, M. Nowak (red.), Edukacja, moralność, sfera publiczna (s. 34–41). Lublin: Verba.
 17. Lisowska-Magdziarz, M. (2014). Władza24: Dziennikarz informacyjny w świecie polityki zmediatyzowanej. E-Politykon, 12, 41–65. Pobrane z: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-caa437c8-5818-4544-bed4-1fb-4cd5fd54b
 18. Miguel, I., Valentim, J. P., Carugati, F. (2010). Intelligence and its development: Social representations and social identities. Papers on Social Representations, 19, 20.1–20.33. Pobrane z: http://www.psych.lse.ac.uk/psr/PSR2010/19_20Miguel.pdf
 19. Mikiewicz, P., Czubak-Koch, M. (red.). (2014). Między sferą prywatną a publiczną. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa.
 20. Moscovici, S. (1984). The Phenomenon of Social Representations. W: R. M. Farr, S. Moscovici (red.), Social Representations (s. 3–69). Cambridge: Cambridge University Press.
 21. Mugny, G., Carugati, F. (1985). Social Representations of Intelligence. Cambridge: Cambridge University Press.
 22. Opozda, D. (2012). Struktura i treść jednostkowej wiedzy o wychowaniu: studium pedagogiczne wiedzy rodziców i jej korelatów. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 23. Pelt, V., Poncelet, D. (2012). Analysis of the Semantic Field of Social Representation between Teachers and Parents of the School/Family Relationship. Papers of Social Representation, 21, 9.1–9.31. Pobrane z: http://www.psych.lse.ac.uk/psr/PSR2012/2012_1_9.pdf
 24. Räty, H., Komulainen, K., Hirva, L. (2012). Social representations of educability in Finland: 20 years of continuity and change. Social Psychology of Education, 15(3), 395–409. http://dx.doi.org/10.1007/s11218-012-9188-0
 25. Silva, A. L. (2012). Social epresentations of undergraduates about teacher identity and work: A gender perspective. Educação, Sociedade & Culturas, 36, 49–64. Pobrane z: http://www.fpce.up.pt/ciie/revistaesc/ESC36/ESC36_Ariane.pdf
 26. Szwed, R. (2011). Reprezentacje opinii publicznej w dyskursie publicznym. Lublin: KUL.
 27. Śliwerski, B. (2015). Edukacja (w) polityce: polityka (w) edukacji. Kraków: Impuls.
 28. Świątkiewicz-Mośny, M., Wagner, A. (2010). Social Representations of School in Television Serials on the Example of Poland. The New Educational Review, 21(2), 209–217.
 29. Trutkowski, C. (2000). Społeczne reprezentacje polityki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 30. Tuval, S. (2014). Teachers Living with Contradictions: Social Representations of Inclusion, Exclusion and Stratification in Israeli Schools. Papers on Social Representations, 23, 10.1–10.25. Pobrane z: http://www.psych.lse.ac.uk/psr/PSR2014/2014_1_10.pdf
 31. Wagner, W., Farr, R., Jovchelovitch, S., Lorenzi-Cioldi, F., Marková, I., Duveen, G., Rose, D. (1999). Theory and method of social representations. Asian Journal of Social Psychology, 2(1), 95–125. Pobrane z: http://eprints.lse.ac.uk/2640
 32. Zimniak-Hałajko, M. (2013). Wokół reformy: szkolnictwo wyższe w polskim dyskursie prasowym. Praktyka Teoretyczna, 7(1). http://dx.doi.org/10.14746/prt.2013.1.9