Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł jest syntetyczną relacją z badań nad irlandzkimi edukacyjnymi programami pomocowymi i składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera opis beneficjentów, do których adresowane są programy, jak również przedstawia ich położenie w odniesieniu do tej samej grupy społecznej w Polsce. Pokrótce opisana jest również historia irlandzkich edukacyjnych programów pomocowych, w sposób szczegółowy program DEIS, który jest aktualnym instrumentem polityki, skierowanym na przeciwdziałanie zjawisku edukacyjnych nierówności. Druga część artykułu skupia się na zdefiniowaniu zjawiska, któremu programy pomocowe próbują przeciwdziałać. Autor przybliża zagadnienia reprodukcji kulturowej i kolonizacji habitusów, szukając odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób połączyć dwa odmienne światy w jednym polu szkoły, unikając przy tym kolonizacji grup podrzędnych. W rezultacie, następuje próba analizy opisywanego zjawiska z perspektywy pedagogiki krytycznej.

 

Słowa kluczowe

edukacyjne poszkodowanie edukacyjna strata emancypacja habitus kulturowa kolonizacja kulturowa reprodukcja Irlandia edukacyjne programy pomocowe cultural colonization cultural reproduction educational disadvantage emancipation habitus Ireland school support programmes

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Jabłoński, A. (2015). Irlandzkie programy edukacyjne zapobiegające wykluczeniu. Forum Oświatowe, 27(1(53), 61–82. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/289

Referencje

 1. Bauman, Z. (2004). Życie na przemiał (T. Kunz, tłum.). Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 2. Bielecka-Prus, J. (2008). Kulturowa reprodukcja nierówności społecznych w instytucjach edukacyjnych. Roczniki WSPA, 1, 116–137.
 3. Bourdieu, P. (2005). Habitus. W: J. Hillier, E. Rooksby (red.), Habitus: A Sense of Place (wyd. 2, s. 43–49). Aldershot: Ashgate.
 4. Cackowska, M., Kopciewicz, L., Patalon, M., Stańczyk, P., Starego, K., Szkudlarek, T. (2012). Dyskursywna konstrukcja podmiotu: przyczynek do rekonstrukcji pedagogiki kultury. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 5. Denzin, N. K. (2003). Performance ethnography: critical pedagogy and the politics of culture. Thousand Oaks, CA: Sage.
 6. Department of Education and Science. (2005a). DEIS (Delivering Equality Of Opportunity In Schools): An Action Plan for Educational Inclusion. Pobrane 13 września 2014, z: https://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/deis_action_plan_on_educational_inclusion.pdf
 7. Department of Education and Science. (2005b). School Completion Programme: Guidelines towards Best Practice. Dublin: Department of Education and Science. Pobrane 5 sierpnia 2014, z: http://www.drugsandalcohol.ie/6331/1/3712-3950.pdf
 8. Department of Education and Science. (2005–2006). The Home, School, Community Liaison Scheme in Ireland: From Vision to Best Practice. Pobrane 25 września 2014, z: http://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/DEIS-Delivering-Equality-of-Opportunity-in-Schools-/des_hscl.pdf
 9. Department of Education and Skills. (2011). An Evaluation of Planning Processes in DEIS Post-Primary Schools. Dublin: Department of Education and Skills. Pobrane 11 sierpnia 2014, z: http://www.education.ie/en/Publications/Inspection-Reports-Publications/Evaluation-Reports-Guidelines/insp_deis_post_primary_2011.pdf
 10. Educational Disadvantage in Ireland. (2003). Pobrane 15 września 2014, z: http://www.combatpoverty.ie/publications/povertybriefings/Briefing14_Educational-Disadvantage_2003.pdf
 11. Garrett, P., Ng’andu, N., Ferron, T. (1994). Poverty experiences of young children and the quality of their home environments. Child Development, 65, 331–345. http://dx.doi.org/10.2307/1131387
 12. Giroux, H. A. (2010). Pedagogika pogranicza w wieku postmodernizmu. W: H. A. Giroux, L. Witkowski, Edukacja i sfera publiczna: idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej (s. 221–242). Kraków: Impuls.
 13. Kellaghan, T. (1977). Relationships between home environment and scholastic behavior in a disadvantaged population. Journal of Educational Psychology, 69(6), 754–760. http://dx.doi.org/10.1037/0022-0663.69.6.754
 14. Kellaghan, T. (2001). Towards a Definition of Educational Disadvantage. The Irish Journal of Education, 32, 3–22. Pobrane z: http://www.erc.ie/documents/vol-32chp1.pdf
 15. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pomocy i Integracji Społecznej. (2010). Program „Aktywne formy działania przeciw wykluczeniu społecznemu”: edycja 2011–2015. Pobrane 8 października 2014, z: http://www.rops-bialystok.pl/downloads/Aktywne%20formy_13.01.11.pdf
 16. Ostasz, L. (2001). Potencjał ludzki a wychowanie: z antropologicznych podstaw pedagogiki. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 17. Standing, G. (2014). Prekariat: nowa niebezpieczna klasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Weir, S., Denner, S. (2013). The evaluation of the School Support Programme under DEIS: Changes in pupil achievement in urban primary schools between 2007 and 2013. B.m.: Educational Research Centre. Pobrane 20 września 2014, z: http://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/DEIS-Delivering-Equality-of-Opportunity-in-Schools-/DEIS-Supporting-Information/DEIS-Evaluation.pdf
 19. Willis, P. (2005). Wyobraźnia etnograficzna (E. Klekot, tłum.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.