Treść głównego artykułu

Abstrakt

Przygotowany artykuł zawiera analizę zagadnień, znajdujących się w nurcie pedagogiki międzykulturowej, m.in. pojęć wielokulturowości i międzykulturowości, kreowania tożsamości w kontekście wielokulturowości oraz edukacji wielo- i międzykulturowej. Przedstawiono w nim również sytuację osób z uszkodzonym narządem słuchu oraz tworzoną przez nich kulturę, której podstawę stanowi odmienny od dominującego sposób komunikowania, czyli język migowy, w relacji z kulturą grupy dominującej, jaką stanowią osoby w pełni sprawne, posługujące się językiem fonicznym. Współwystępowanie na tym samym terytorium odmiennych, nierównorzędnych kultur wywołuje konsekwencje dla edukacji dziecka niesłyszącego, na które odpowiedzią może być realizowana metodą nauczania bilingwalnego jako rozwiązanie, pozwalające na swobodny rozwój (szczególnie językowy), a także przekaz norm i wartości właściwych dla kultury mniejszościowej oraz nabywanie treści uniwersalnych w sposób adekwatny do potrzeb wychowanków.

Słowa kluczowe

edukacja międzykulturowa wielokulturowość międzykulturowość nauczanie dwujęzyczne język migowy intercultural education multiculturalism interculturalism bilingual teaching sign language

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Irasiak, A. (2015). Edukacja dwujęzyczna dla rozwoju językowego dzieci Głuchych w kontekście założeń edukacji międzykulturowej. Forum Oświatowe, 27(1(53), 29–42. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/284

Referencje

 1. Bartnikowska, U. (2010). Sytuacja społeczna i rodzinna słyszących dzieci niesłyszących rodziców. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 2. Bouvet, D. (1996). Mowa dziecka: wychowanie dwujęzykowe dziecka niesłyszącego. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 3. Czajkowska-Kisil, M. (2006). Dwujęzyczne nauczanie głuchych w Polsce. Szkoła Specjalna, 4, 265–275.
 4. Czajkowska-Kisil, M., Klimczewska, A. (2007). Rola języka migowego w kształtowaniu tożsamości Głuchych w Polsce. W: E. Woźnicka (red.), Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych (s. 72–78). Łódź: Polski Związek Głuchych. Oddział Łódzki.
 5. Eckert, U. (2001). Pedagogika niesłyszących i niedosłyszących: surdopedagogika. W: W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna (wyd. 2, s. 167–179). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 6. Gofron, B. (2004/2005). Edukacja międzykulturowa jako odpowiedź na wielokulturowość w życiu społecznym. W: K. Rędziński, I. Wagner (red.), Edukacja – różnica i tożsamość (s. 59–67). Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza.
 7. Grzybowski, P. P. (2008). Edukacja międzykulturowa – przewodnik: pojęcia, literatura, adresy. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 8. Hildebrandt, D. (2004). Swoboda przepływu osób, integracja europejska a tożsamość międzykulturowa: studium socjoedukacyjne. W: A. Paszko (red.), Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku (s. 151–170). Kraków: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.
 9. Knoors, H., Marschark, M. (2012). Language planning for the 21st Century: Revisiting Bilingual Language Policy for Deaf Children. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 17(3), 291–305. http://dx.doi.org/10.1093/deafed/ens018
 10. Leszka, J. (2008). Funkcjonowanie językowo-kulturowe osób niesłyszących w słyszącym społeczeństwie. Szkoła Specjalna, 3, 192–200.
 11. Melosik, Z. (2007). Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 12. Nikitorowicz, J. (1995). Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa. Białystok: Trans Humana.
 13. Nikitorowicz, J. (2004). Dialog kultur w społeczeństwie wielokulturowym i w działaniach edukacji międzykulturowej w kontekście integracji. W: A. Paszko (red.), Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku (s. 13–32). Kraków: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.
 14. Nikitorowicz, J. (2004/2005). Tożsamość kulturowa w kontekście wyzwań edukacji międzykulturowej. W: K. Rędziński, I. Wagner (red.), Edukacja – różnica i tożsamość (s. 21–30). Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza.
 15. Nikitorowicz J. (2009). Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 16. Prillwitz, S. (1996). Język, komunikacja i zdolności poznawcze niesłyszących. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 17. Sielatycki, M. (2004). Metody nauczania w edukacji międzykulturowej. W: A. Klimowicz (red), Edukacja międzykulturowa: poradnik dla nauczyciela (s. 30–34). Warszawa: Wydawnictwa CODN.
 18. Sowa, J. (1997). Pedagogika specjalna w zarysie. Rzeszów: Fosze.