Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Folkierska, A. (1). Pytanie o podmiot. Między Heideggerem i Hessenem. Forum Oświatowe, 20, 141-152. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/256

Referencje

  1. Arendt H., (1994), Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, przeł. M. Godyń i W. Madej, Warszawa: Aletheia.
  2. Gadamer H.-G., (2004), Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, Warszawa: PWN.
  3. Hegel G.W.F., (1969), Zasady filozofii prawa, przeł. A. Landman, Warszawa: PWN.
  4. Heidegger M., (1977), Czas światoobrazu, przeł. K. Wolicki, [w:] M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, wybór, opracowanie i wstęp K. Michalski, Warszawa: Czytelnik.
  5. Heidegger M., (2004), Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa: PWN.
  6. Kant I., (1986), Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, Warszawa: PWN.
  7. Męczkowska A., (2006), Podmiot i pedagogika. Od oświeceniowej utopii ku pokrytycznej dekonstrukcji, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
  8. Platon, (1982), Uczta, przeł. W. Witwicki, Warszawa: PWN.
  9. G. Vattimo, (1997), Ponowoczesność i kres historii, przeł. B. Stelmaszczyk, [w:] R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków: Baran i Suszyński.