Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Szkudlarek, T. (1). Dyskursywna konstrukcja podmiotowości („puste znaczące” a pedagogika kultury). Forum Oświatowe, 20, 125-139. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/255

Referencje

 1. Badiou A., (2007), Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu. Warszawa: Seria Krytyki Politycznej.
 2. Beck U., (2004), Społeczeństwo ryzyka w drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Scholar.
 3. Butler, J., (1997), The Psychic Life of Power. Stanford: Stanford University Press.
 4. Giddens A., (2002), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. Alina Szulżycka, Warszawa: PWN.
 5. Hessen S., (1997), Szkoła i demokracja na przełomie. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”
 6. Lacan J., (1996), Funkcja i pole mówienia i mowy w psychoanalizie. Warszawa: KR.
 7. Laclau E., (1990), The Impossibility of Society, [w:] Laclau E., New Reflections on the Revolution of Our Time, London–New York: Verso.
 8. Laclau E., (2004), Emancypacje. Wrocław: Wyd. DSWE TWP.
 9. Laclau E., (2005), On Populist Reason, London: Verso.
 10. Lyotard J.F., (1997), Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przeł. M. Kowalska i J. Migasiński, Warszawa: Aletheia.
 11. Milerski B., (2003), Pedagogika kultury, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa: PWN.
 12. Mouffe Ch., (2006), Paradoks demokracji. Wydawnictwo Naukowe DSWE: Wrocław.
 13. Nawroczyński B., (1947). Życie duchowe, Kraków–Warszawa: Księgarnia Wydawnicza F. Pieczątkowski i S-ka.
 14. Rutkowiak J, (1984), „Dialog bez arbitra” – jako koncepcja relacji pomiędzy nauczycielem i uczniem, „Ruch Pedagogiczny”, nr 5–6.
 15. Heinz S., (2006), Politics, Bildung and Social Justice. Perspectives for a Democratic Society. Rotterdam–Taipei: SENSE Publishers.
 16. Szkudlarek T., (1980), Zarys modelu hierarchizacji wartości, [w:] J. Lipiec (red.), Człowiek i świat wartości Kraków: KAW.
 17. Szkudlarek T., (2007), Empty signifiers, education and politics, „Studies in Philosophy and Education”, nr 26.
 18. Szkudlarek T., (2008), Structure and Content. Laclau, Populism, and Cultural Pedagogy, referat wygłoszony na Międzynarodowym Sympozjum „Facing Democratic Tensions in / through Education. New Perspectives on Conflict and Culture, Eskilstuna, Uniwersytet Malardalen, Szwecja.
 19. Torfing J., (1999), New Theories of Discourse. Laclau, Mouffe, Žižek, Oxford: Blackwell.
 20. Ulmer G., (1989), Teletheory. Grammatology in the Age of Video, New York–London: Routledge.
 21. Witkowski L., (1995), Podmiot jako humanistyczne wyzwanie dla pedagogiki (przeciw skrajnym podmiotowcom), [w:] J. Rutkowiak (red.), Odmiany myślenia o edukacji. Kraków: IMPULS.