Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kaniowski, A. M. (1). Problem podmiotu w filozofii intersubiektywności Jürgena Habermasa. Forum Oświatowe, 20, 97-122. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/254

Referencje

 1. Bodei R. (2002), Subjektivität, [hasło w:] Enzyklopädie Philosophie, herausgegeben von Hans Jörg Sandkühler, unter Mitwirkung von Detlev Pätzold, Arnim Regenbogen und Pirmin Stekeler-Weithofer, CD-ROM, Hamburg: Felix Meiner Verlag, szp. 1554–1558.
 2. Döbert R, Habermas J., Nunner‑Winkler G. (1993), Zarys socjopsychologicznej koncepcji rozwoju tożsamości „Ja”. Wprowadzenie, „Przegląd Socjologiczny”, Vol. XLII, 1993, s. 9–30 (przedruk w: Wokół problemów działania społecznego, E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski (wybór), Katowice 1996, 21998, s. 139–171).
 3. Erikson, E.H. (1966), Identität und Lebenszyklus, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
 4. Habermas J. (1963), Theorie und Praxis. Sozialphilosophische Studien, Neuwied und Berlin: Hermann Luchterhand Verlag GmbH (przekład na język polski, pomijający pewne teksty i rozszerzony o teksty późniejsze: Habermas J. (1983) Teoria i praktyka, tłum. Z. Krasnodębski, M. Łukasiewicz, Warszawa: PIW).
 5. Habermas J. (1967), Ein Literaturbericht (1967): Zur Logik der Sozialwissenschaften, [w:] J. Habermas (1982), Zur Logik der Sozialwissenschaften. Fünfte, erweiterte Auflage, Frankfurt am Main: Suhrkamp, s. 89–366.
 6. Habermas J. (1971), Nauka i technika jako «ideologia», tłum. M. Łukasiewicz, [w:] J. Szacki, red., Czy kryzys socjologii?, Warszawa: Czytelnik.
 7. Habermas J. (1976), Moralentwicklung und Ich-Identität, [w:] J. Habermas, Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus, Frankfurt am Main: Suhrkamp, s. 63–126.
 8. Habermas J. (1983), Die Philosophie als Platzhalter und Interpret, [w:] J. Habermas, Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln, Frankfurt am Main: Suhrkamp, s. 9–28.
 9. Habermas J. (1984), Vorlesungen zu einer sprachtheoretischen Grundlegung der Soziologie (1970/71), [w:] Habermas J. (1984), Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt am Main: Suhrkamp, s. 11–126.
 10. Habermas J. (1985), Untiefen der Rationalitätskritik, [w:] J. Habermas, Die Neue Unübersichtlichkeit. Kleine Politische Schriften V, Frankfurt am Main: Suhrkamp, s. 132–137.
 11. Habermas J. (1986), Rekonstrukcyjne versus rozumiejące nauki społeczne, tłum. A. M. Kaniowski, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4, s. 3–18.
 12. Habermas J. (1987), Wstęp: Materializm historyczny a rozwój struktur normatywnych, tłum. A. M. Kaniowski, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4, s. 23–51.
 13. Habermas (1988a), Metaphysik nach Kant, [w:] J. Habermas, Nachmetaphysisches Denken. Philosophische Aufsätze, Frankfurt am Main: Suhrkamp, s. 18–34.
 14. Habermas (1988b), Individuierung durch Vergesellschaftung. Zu G. H. Mead Theorie der Subjektivität, [w:] J. Habermas, Nachmetaphysisches Denken. Philosophische Aufsätze, Frankfurt am Main: Suhrkamp, s. 187–241.
 15. Habermas J. (1992), Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt am Main: Suhrkamp (przekład na język polski: J. Habermas (2005), Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawa, tłum. A. Romaniuk, R. Marszałek, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR).
 16. Habermas J. (1999), Teoria działania komunikacyjnego, tłum. A. M. Kaniowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Habermas J. (2000), Filozoficzny dyskurs nowoczesności, tłum. M. Łukasiewicz, Kraków: Universitas.
 18. Habermas J. (2007), Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, tłum. W. Lipnik, M. Łukasiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Habermas J., Freideburg v. L., Oehler Ch, (1961), Student und Politik – Eine soziologische Untersuchung zum politischen Bewußtsein Frankfurter Studenten, Neuwied und Berlin: Hermann Luchterhand Verlag GmbH.
 20. Kaniowski A. M. (1990a), Filozofia społeczna Jürgena Habermasa. W poszukiwaniu jedności teorii i praktyki, Warszawa: Kolegium Otryckie.
 21. Kaniowski A. M. (1990b), Wokół pojęcia tożsamości w koncepcji Habermasa (Filozoficzna genealogia i socjologiczna wykładnia koncepcji tożsamości ja), [w:] L. Witkowski (red.), Dyskursy rozumu. Między przemocą i emancypacją. Z recepcji Jürgena Habermasa w Polsce, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 247–270.
 22. Kaniowski A. M. (1999), Wstęp. Rehabilitacja i transformacja filozofii praktycznej, [w:] J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. IX–LXXXVI.
 23. Kaniowski A. M. (2003), Charles Taylor i Jürgen Habermas a sposób widzenia języka przez Wilhelma von Humboldta, [w:] Przełom komunikacyjny a filozoficzna idea konsensu, B. Sierocka (red.), Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT. Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, s. 39–88.
 24. Marks K. (1956), Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. I, tłum. P. Hoffman, B. Minc, E. Lipiński, Warszawa: Książka i Wiedza.
 25. Marks K., Engels F. (1949), Manifest komunistyczny, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane, Warszawa: Książka i Wiedza.
 26. Marquard O. (2003), Wir brauchen viele Götter, (Elke Schmitter und Mathias Schreiber: wywiad z Odo Marquardem), „Der Spiegel“, nr 9 (24.02.2003), s. 152.
 27. św. Augustyn (1953), O wierze prawdziwej, tłum. J. Ptaszyński, [w:] św. Augustyn, Dialogi i pisma filozoficzne, t. IV, Warszawa: PAX.
 28. Weber M. (2002), Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. D. Lachowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 29. Witkowski L. (1989), Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 30. Witkowski L. (2007), Jürgena Habermasa teoria działania komunikacyjnego i jej implikacje dla pedagogiki (wybrane tropy i paradoksy w retrospekcji), [w:] Komunikacja społeczna a wartości w edukacji: nowe znaczenie i sytuacje. T. 1, Humanistyczne i (inne) konteksty komunikowania „się” i „Ja” w obszarze wartości wewnątrz edukacji, W. J. Maliszewski (red.). Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 17–33.