Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Gromadzki, S. (1). Ocalić człowieka, czyli Nietzschego spór o podmiot. Forum Oświatowe, 20, 87-95. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/253

Referencje

 1. Bielik-Robson A., (1997), Na drugim brzegu nihilizmu. Filozofia współczesna w poszukiwaniu nowego podmiotu, Warszawa: IFiS PAN.
 2. Bobko A. (2007), Nietzsche – podmiot jako wola mocy, [w:] Bobko A., Myślenie wobec zła. Polityczny i religijny wymiar myślenia w filozofii Kanta i Tischnera, Kraków–Rzeszów: Instytut Myśli Józefa Tischnera, Uniwersytet Rzeszowski.
 3. Gromadzki S., (2007), Niewierna wierność. O paradoksach lektury pism Nietzschego, "Przegląd Humanistyczny”, nr 5.
 4. Markowski M. P., (1997), Nietzsche. Filozofia interpretacji, Kraków: Universitas.
 5. Müller-Lauter W., (2000), Nietzschego nauka o woli mocy, przeł. S. Gromadzki, [w:] „Edukacja Filozoficzna”, cz. I–II.
 6. Nietzsche F., (1906), Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, przeł. W. Berent, Warszawa: Nakład Jakóba Mortkowicza.
 7. Nietzsche F., (1988), Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden, hrsg. von G. Colli und M. Montinari, München–Berlin–New York: Deutscher Taschenbuch Verlag, de Gruyter.
 8. Nietzsche F., (1994), Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, przeł. i przedmową opatrzył B. Baran, Kraków: inter esse.
 9. Nietzsche F., (1996), Niewczesne rozważania, przeł. M. Łukasiewicz, posłowie K. Michalski, Kraków: Znak.
 10. Nietzsche F., (1997), Z genealogii moralności. Pismo polemiczne, przeł. G. Sowiński, wstęp K. Michalski, Kraków: Znak.
 11. Nietzsche F., (1999), To rzekł Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, przeł. S. Lisiecka, Z. Jaskuła, posłowie („Moje życie jest torturą”) M. P. Markowski, Warszawa: PIW.
 12. Okopień K., (1997), Podmiot czyli podrzutek. O fenomenologii odbioru idei filozoficznych, Warszawa: Wydział Filozofii i Socjologii.
 13. Pieniążek P., (2006), Suwerenność i nowoczesność. Z dziejów poststrukturalistycznej recepcji myśli Nietzschego, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.