Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wlazło, M. (1). Edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w erze Marconiego – korzyści i zagrożenia. Forum Oświatowe, 23(1(44), 121-136. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/218

Referencje

 1. Andrukowicz, W. (1999). Od Sokratesa do Gordona. Edukacja i Dialog, 9.
 2. Arendt, H. (1994). Kryzys edukacji. W: Między czasem minionym a przyszłym. Warszawa.
 3. Ministerstwo Edukacji Narodowej. (1999). Ministerstwo Edukacji Narodowej o reformie programowej. II etap edukacyjny – kształcenia blokowe, Warszawa.
 4. Ciciak, A., Książek-Szczepanikowa, A., Wlazło, M. (2003). Polonista w „erze Marconiego”. Szczecin.
 5. Czerwińska, M. (1985). Kultura i jej badanie, Wrocław.
 6. DeFleur, M., Dennis, E. (1996). Understanding Mass Communication. Princeton.
 7. Dylak, S. (1997). Edukacja medialna w szkole: o mediach, przez media, dla mediów. W: W. Strykowski (red.), Media a edukacja. Poznań.
 8. Gadacz, T. (1993). Wychowanie jako spotkanie osób. W: F. Adamski (red.), Człowiek, wychowanie, kultura. Kraków.
 9. Gajda, J. (2002). Mass media i hipermedia zagrożeniem i szansą w edukacji. W: B. Siemieniecki (red.), Technologia informacyjna w polskiej edukacji. Toruń.
 10. Gara, J. (2008). Pedagogiczne implikacje filozofii dialogu. Kraków.
 11. Gerbner, G. (1990). Television: The New State Religion? W: L. A. Hickman, Technology as a Human Affair. New York, NY.
 12. Goban-Klas, T. (1999). Media i komunikowanie masowe. Warszawa.
 13. McLuhan, M. (2001). Galaktyka Gutenberga. W: F. Zingnore, E. McLuhan (red.), Wybór pism (E. Różalska, J. M. Stokłosa, tłum.). Poznań.
 14. Miczka, T. (1998). Fenomen nowoczesnej edukacji: modernistyczny dyskurs, postmodernistyczne figury. W: W. Kojs, R. Mrózka (red.), Komunikacja – dialog – edukacja (cz. 1). Cieszyn.
 15. Morbitzer, J. (2004). W stronę integracji edukacji informacyjnej i medialnej. W: M. Sokołowski (red.), Edukacja medialna: nowa generacja pytań i obszarów badawczych. Olsztyn.
 16. Myrdzik, B. (1995). O monologu i dialogu edukacyjnym. Polonistyka, 8.
 17. Myrdzik, B. (1999). Rola nauczyciela w organizowaniu dialogu z tekstem kultury w szkole. W: Z. Budrewicz, M. Jędrychowska (red.), Z uczniem pośrodku: podmiotowa dydaktyka literatury, języka i kultury. Kraków.
 18. Penkowska, G. (2004). Podmiotowość w kształceniu na odległość. W: M. Sokołowski (red.), Edukacja medialna: nowa generacja pytań i obszarów badawczych. Olsztyn.
 19. Rotkiewicz, H. (1979). Cywilizacja współczesna a wychowanie: poglądy Marshalla McLuhana a myśl pedagogiczna Johna Deweya. Kwartalnik Pedagogiczny, 4.
 20. Rotkiewicz, H. (1985). Człowiek i świat w erze Marconiego: wybrane aspekty poglądów Marshalla McLuhana. Przekazy i Opinie, 1–2.
 21. Różalska, R. A., Mironowska, K. (2000). Wspomagana komunikacja w zespole Retta (RS) (na przykładzie pracy z jedenastoletnią dziewczynką z RS). W: T. Gałkowski, J. Kossewska (red.), Autyzm wyzwaniem naszych czasów. Kraków.
 22. Rutkowiak, J. (1992). O dialogu edukacyjnym: rusztowanie kategorialne. W: J. Rutkowiak (red.), Pytanie, dialog, wychowanie. Warszawa.
 23. Siemieniecki, B. (2003). Technologia informacyjna w polskiej szkole: stan i zadania. Toruń.
 24. Sobolewska, A. (2002). Cela: odpowiedź na zespół Downa. Warszawa.
 25. Szczeszek, K. (2003). Wybrane formy interpersonalnego komunikowania w e-learning. W: M. Sokołowski (red.), Media i edukacja w globalizującym się świecie: teoria – praktyka – oddziaływanie. Olsztyn.
 26. Tarnowski, J. (1992). Pedagogika dialogu. W: B. Śliwerski (red.), Edukacja alternatywna – dylematy teorii i praktyki. Kraków.
 27. Wlazło, M. (2003). Kształcenie literacko-kulturowe w szkole specjalnej: dialog na lekcjach języka polskiego z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim. Szczecin.
 28. Wlazło, M. (2004). Wychowankowie mediów – uczeń w z niepełnosprawnością intelektualną w rzeczywistości medialnej. W: M. Sokołowski (red.), Edukacja medialna: nowa generacja pytań i obszarów badawczych. Olsztyn.
 29. Zingnore, F., McLuhan, E. (2001). Wprowadzenie. W: F. Zingnore, E. McLuhan (red.), Wybór pism (E. Różalska, tłum.). Poznań: J. M. Stokłosa.
 30. Żółkiewski, S. (1976). Przyczynek do krytyki teorii kultury XX wieku. W: S. Żółkiewski, M. Hopfinger (red.), Kultura – komunikacja – literature: studia nad XX wiekiem. Warszawa.
 31. Żydek-Bednarczuk, U. (2003). Między globalizacją a lokalizacją w perspektywie edukacji humanistycznej. W: M. Sokołowski (red.), Media i edukacja w globalizującym się świecie: teoria – praktyka – oddziaływanie. Olsztyn.