Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Klus-Stańska, D. (1). Nauczanie początkowe jako wczesny trening do marginalizacji. Kontrowersyjność społecznej wiedzy szkolnej. Forum Oświatowe, 23(1(44), 5-25. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/211

Referencje

 1. Bernstein, B. (1990). Odtwarzanie kultury. Warszawa: PIW.
 2. Bielcka-Prus, J. (2010). Transmisja kultury w rodzinie i w szkole: teoria Basila Bernsteina. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Bourdieu, P., Passeron, J.-C. (1990). Reprodukcja: elementy teorii systemu nauczania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Cackowska, M. (2009). Książka obrazkowa dla dzieci. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna: dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 5. Chalmers, A. (1997). Czym jest to, co zwiemy nauką. Wrocław: Wydawnictwo Siedmioróg.
 6. Dernowska, U. (2008). Działania nauczyciela a wiedza pojęciowa uczniów. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 7. Dąbrowski, M. (2008). Pozwólmy dzieciom myśleć. Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.
 8. Foucault, M. (1998). Nadzorować i karać. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 9. Freire, P. (2000). Bankowa koncepcja edukacji jako narzędzie opresji. W: K. Blusz (red.), Edukacja i wyzwolenie. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 10. Kalinowska, A. (2010). Matematyczne zadania problemowe w klasach początkowych – między wiedzą osobistą a jej formalizacją. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 11. Kalinowska, E. (1995). Wizerunki dziewczynek i chłopców, kobiet i mężczyzn w podręcznikach szkolnych. Kwartalnik Pedagogiczny, 1–2.
 12. Klus-Stańska, D. (2000). Konstruowanie wiedzy w szkole, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn.
 13. Klus-Stańska, D. (2005). Mentalne zniewolenie nauczycieli wczesnej edukacji – epizod czy prawidłowość. Problemy Wczesnej Edukacji, 1.
 14. Klus-Stańska, D. (2007). Między wiedzą a władzą: dziecięce uczenie się w dyskursach pedagogicznych. Problemy Wczesnej Edukacji, 5–6.
 15. Klus-Stańska, D. (2007). Texts for reading in early education in Poland and Great Britain: between didactic transmission and constructing of social meanings. W: R. Rinkevica (red.), Literatura un kultura: process, mijiedarbiba, problemas. Daugavpils: Daugavpils Universitates.
 16. Klus-Stańska, D. (2004). Treści wychowawcze w nauczaniu początkowym – edukacja pozorów. W: A. Klim-Klimaszewska (red.), Mity dzieciństwa – dramaty socjalizacji (t. 2). Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 17. Klus-Stańska, D., Nowicka, M. (2009). Nowa podstawa programowa dla najmłodszych jako wyraz kultury pedagogicznej MEN. Problemy Wczesnej Edukacji, numer specjalny.
 18. Kmita, J. (2007). Konieczne serio ironisty: o przekształcaniu się problemów filozoficznych w kulturoznawcze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 19. Kopciewicz, L. (2009). Wczesna edukacja i płeć kulturowa. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 20. Kwieciński, Z. (1990). Dynamika funkcjonowania szkoły. Warszawa: IRWiR PAN.
 21. Lepianka, D. (2002). Czym jest wykluczenie społeczne? Wprowadzenie do europejskich debat na temat ekskluzji. Kultura i Społeczeństwo, 4.
 22. Nowicka, M. (2003). Ukryty program edukacji do innego na przykładzie podręczników szkolnych dla dzieci. W: J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska (red.), Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego: społeczne i kulturowe wymiary przekazu. Białystok: Trans Humana.
 23. Pankowska, D. (2009). Obraz systemu ról płciowych w polskich podręcznikach dla klas początkowych. W: L. Kopciewicz, E. Zierkiewicz (red.), Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji, Eneteia. Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury.
 24. Sadoń-Osowiecka, T. (2009). Konstruowanie wiedzy geograficznej w klasach gimnazjalnych: możliwości i zaniedbania. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 25. Staniszkis, J. (1989). Ontologia socjalizmu. Warszawa: Wydawnictwo In Plus.
 26. Szacka, B. (1987). Społeczny wymiar obrazu Polski w podręcznikach szkolnych dla klas I-V szkoły podstawowej. W: B. Szacka (red.), Polska dziecięca. Warszawa: Wydawnictwo UW.
 27. Szczepska-Pustkowska, M., Jak polska szkoła uśmierca dziecięce filozoficzne zmagania ze światem. W: D. Klus-Stańska, D. Bronk (red.), Wczesna edukacja między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno-badawczych. Gdańsk: Wydawnictwo UG.
 28. Szkudlarek, T. (2000). Wyzwania pedagogiki krytycznej. W: T. Szkudlarek, B. Śliwerski (red.), Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 29. Szkudlarek, T. (1993). Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 30. Zalewska, E. (2009). Programy kształcenia i podręczniki szkolne jako „wybór z kultury”. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.