Treść głównego artykułu

Abstrakt

Autor artykułu jest nauczycielem w szkole podstawowej. Bazując na swoim doświadczeniu, ilustruje sytuację związaną z uczeniem się nauczycieli w placówce oświatowej. W oparciu o współczesną teorię i praktykę zarządzania wiedzą, ukazuje elementy, które są niespójne z obecnie obowiązującymi standardami uczenia się dorosłych. Krytycznym spojrzeniem obejmuje takie obszary rozwoju zawodowego jak uczenie się przez doświadczenie, zespoły samokształceniowe oraz rady szkoleniowe. Wszystkie te formy rozwijania własnych kompetencji odbywają się na terenie jego macierzystej placówki. Artykuł jest próbą włączenia się pedagoga-praktyka w dyskusję o roli i formach rozwoju zawodowego nauczycieli oraz kondycji współczesnej szkoły.

Słowa kluczowe

edukacja dorosłych pedeutologia rozwój zawodowy zarządzanie wiedzą

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Jaworski, K. (1). Autorefleksja nad kulturą organizacji w procesie uczenia się nauczycieli. Forum Oświatowe, 24(2(47), 183-191. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/21

Referencje

 1. Czerepaniak-Walczak, M. (1997). Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji zawodowej. Toruń: Wydawnictwo Edytor.
 2. Day, C. (2004). Rozwój zawodowy nauczyciela. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 3. Demetrio, D. (2006). Edukacja dorosłych. W: B. Śliwerski (Red.), Pedagogika (Tom 3, s. 113-236). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 4. Fazlagić, J. (2009). know-how w działaniu! Jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 5. Fowles, J. (2009). Mag. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 6. Gajdzica, Z. (2011). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 7. Garvin, D. A. (1994). Building a Leaning Organization. Business Credit, 1(96), 19-28.
 8. Hartley, P. (2000). Komunikacja w grupie. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 9. Isaacson, W. (2011). Steve Jobs. Kraków: Insignis Media.
 10. Jashapara, A. (2006). Zarządzanie wiedzą. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 11. Kelchtermans, G. (1993). Getting the story, understanding the lives: From career soties to teachers, professional development. Teaching and Teacher Education, 9(5/6), 443-456. doi: 10.1016/0742-051x(93)90029-g
 12. Knowles, M. S., Holton iii, E. F. & Swanson, R. A. (2009). Edukacja dorosłych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Parsloe, E. & Wray M. (2008). Trener i mentor. Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (D.U. 2004, nr 260, poz. 2592 i 2593).
 15. Senge, P. (2006). Piąta Dyscyplina. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych.
 16. Tapscott, D. & Williams, D. (2011). Makrowikinomia. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.