Treść głównego artykułu

Abstrakt

Tematem artykułu jest pojęcie systemu edukacji – jego pochodzenie i związki z konkretnym nurtem myśli naukowej, jakim jest funkcjonalizm. „System edukacji”, ten kluczowy dla oświaty w Polsce termin, jest nasycony treściami, które coraz słabiej korespondują z potrzebami i oczekiwaniami społecznymi. Autorka przeprowadza ogólną analizę tych treści, odwołując się do wybranych nurtów myśli pedagogicznej i wskazując na pułapki, które czyhają w dyskursie edukacyjnym na bezrefleksyjnych uczestników.

Słowa kluczowe

system edukacji funkcjonalizm w edukacji dyskurs oświatowy polityka edukacyjna

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Danuta Uryga, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Absolwentka Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1996), doktor nauk humanistycznych (2002). Adiunkt w Zakładzie Polityki Edukacyjnej APS. Autorka publikacji "Mała szkoła w środowisku wiejkim. Socjopedagogiczne studium obywatelskich inicjatyw" (2013) i artykułów z zakresu polityki edukacyjnej ("Edukacja", "Ruch Pedagogiczny", "Pedagogika Społeczna"). Kierownik projektu badawczego dotyczącego funkcjonowania rad szkół (publikacja w przygotowaniu).
Jak cytować
Uryga, D. (2014). „System edukacji” jako pomnik funkcjonalizmu w dyskursie oświatowym. Forum Oświatowe, 26(2(52), 69-81. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/173

Referencje

 1. Banach, C. (1997). Polska szkoła i system edukacji: przemiany i perspektywy (wyd. 2). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 2. Czapiński, J. (2013, 25 października). Prof. Janusz Czapiński: niech rodzice oprotestują cały system edukacji. WP Wiadomości. Pobrane 17 listopada 2013, z: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Prof-Janusz-Czapinski-niech-rodzice-oprotestuja-caly-system-edukacji,wid,16104290,wiadomosc.html
 3. Dahrendorf, R. (1982). Out of Utopia: Toward a Reorientation of Sociological Analysis. W: L. A. Coser, B. Rosenberg (red.), Sociological Theory. A Book of Readings. 5-th Edition. New York, NY: Macmillan.
 4. Federowicz, M. (2007). Ustrój szkolny. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku (Tom 6, s. 1171–1178). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 5. Feinberg, W., Soltis, J. F. (2000). Szkoła i społeczeństwo. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 6. Giroux, H. A. (1993). Teoria krytyczna i racjonalność w edukacji obywatelskiej. W: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Spory o edukację: dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach (s. 149–184). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 7. Kupisiewicz, C., Kupisiewicz, M. (2009). Słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Kwaśnica, R. (1990). Ukryte założenia trzech krytyk: przyczynek do samowiedzy pedagogii przejścia i pogranicza. W: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Ku pedagogii pogranicza (s. 118–157). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Ośrodek Studiów Kulturowych i Edukacyjnych.
 9. Kwieciński, Z., Witkowski, L. (1993). Spory o edukację: dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 10. Langacker, R. (2009). Gramatyka kognitywna: wprowadzenie. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
 11. Okoń, W. (2007). Nowy słownik pedagogiczny (wyd. 10). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 12. Pezda, A., Nowakowska, A. (2013, 9 listopada). Sześciolatki bez referendum: ruch Ratuj Maluchy nie czuje się przegrany. Gazeta Wyborcza. Pobrane z: http://wyborcza.pl/1,76842,14921646,Szesciolatki_bez_referendum__Ruch_Ratuj_Maluchy_nie.html
 13. Pomykało, W. (red.). (1993). Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa: Fundacja „Innowacja”.
 14. Stańczyk, P. (2013). Człowiek, wychowanie i praca w kapitalizmie: w stronę krytycznej pedagogiki pracy. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 15. Szacki, J. (2002). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Szkudlarek, T. (2001). Ekonomia i etyka: przemieszczenia dyskursu edukacyjnego. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, Numer specjalny, 165–191.
 17. Szkudlarek, T. (2010). Wyzwanie pedagogiki krytycznej. W: T. Szkudlarek, B. Śliwerski, Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki (s. 9–48). Kraków: Impuls.
 18. Umpleby, S. (1982). Cybernetics. W: American Society for Cybernetics. Pobrane 13 listopada 2013, z: http://www.asc-cybernetics.org/foundations/definitions.htm
 19. Ustawa o rozwoju systemu oświaty i wychowania. (1961). Dz.U. 1961 nr 32 poz. 160.
 20. Ustawa o systemie oświaty. (1991). Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425.
 21. Witkowski, L. (1998). O słowniku nowej generacji dla pedagogiki. W: A. Siemak-Tylikowska, H. Kwiatkowska, S. M. Kwiatkowski (red.), Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego się świata. Warszawa: „Żak”.
 22. Witkowski, L. (2012). Współczesne „systemy” edukacyjne między samoregulacją i autodegradacją: o problematyczności i dramaturgii kategorii systemu w pedagogice. W: R. Kwiecińska, J. M. Łukasik (red.), Zmiana społeczna: edukacja – polityka oświatowa – kultura. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 23. Wołoszyn, S. (2005). Oświata i wychowanie w XX wieku. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika: podręcznik akademicki (Tom 1, s. 155–179). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. Ziółkowski, M. (2002). System. W: Encyklopedia Socjologii (Tom 4, s. 140–147). Warszawa: Oficyna Naukowa.