Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę chorób psychosomatycznych u dzieci, które coraz częściej występują i przejawiają się w szkole, czego przykładem jest omówiony przypadek Kasi. W powstawaniu tego rodzaju schorzeń dominującą rolę odgrywa psychika, a szczególnie nierozwiązane konflikty, urazy i, wiążące się z nimi, niewyrażone negatywne emocje. Dziecko chore psychosomatycznie cierpi nie mniej niż chory somatycznie, a bolący narząd symbolicznie odnosi się do problemu, z jakim dziecko musi się zmierzyć.

Jak odczytać tę symbolikę i w jaki sposób pomóc dziecku choremu psychosomatycznie w szkole, to jedna z kilku kwestii, poruszonych w tym artykule.

Słowa kluczowe

psychosomatic negative emotions symbolic communication psychosomatyka negatywne emocje symboliczny komunikat

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Małgorzata Mądry-Kupiec - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Studium Kształcenia Nauczycieli

2008 r. – obrona doktoratu pod kierunkiem prof. H. Kwiatkowskiej i jego wyróżnienie.

2011 r. – wydanie książki "Komunikacja werbalna nauczyciela i ucznia na lekcji". Artykuły dotyczą komunikacji ze szczególnym uzględnieniem komunikacji nauczyciela z uczniem np. "Słowa, które wpływają na komunikację nauczyciela", "Komunikacja nauczyciela z dzieckiem w ujęciu Janusza Korczaka".

Jak cytować
Mądry-Kupiec, M. (2016). Symbolika objawu psychosomatycznego u dziecka – studium przypadku. Forum Oświatowe, 28(1(55), 199–219. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/152

Referencje

 1. Alexander, F. (1950). Psychosomatic Medicine: Its Principles and Applications. New York, NY: W. W. Norton & Company.
 2. Bilikiewicz, A. (1998). Psychiatria: podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 3. Dolińska-Zygmunt, G. (2001). Psychologiczne uwarunkowania podatności na choroby. W: G. Dolińska-Zygmunt (red.), Podstawy psychologii zdrowia (s. 137–157). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 4. Dunbar, F. (1954). Psychosomatic diagnosis. New York, NY: Hoeber.
 5. Ekman, P. Davidson, R. J. (red.). (2012). Natura emocji: podstawowe zagadnienia. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 6. Everly, G. S., Rosenfeld, R. (1992). Stres: przyczyny, terapia i autoterapia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Fhaner, S. (1996). Słownik psychoanalizy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 8. Freud, S. (1957). Wstęp do psychoanalizy. Warszawa: Książka i Wiedza.
 9. Garralda, M. E. (1996). Somatisation in children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 37(1), 13–33. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-7610.1996.tb01378.x
 10. Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Jarosz, M. (1978). Psychologia lekarska. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 12. Kleszcz-Szczyrba, R. (2011). Specyficzny objaw (psycho)somatyczny jako sygnał restymulacji traumy: perspektywa psychoterapeutyczna. W: M.Górnik-Durose, J. Mateusiak (red.), Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza (s. 305–320). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 13. Kokoszka, A. (1999). Psychoanalityczne ABC: podstawy psychoanalitycznego myślenia. Kraków: Universitas.
 14. Konarzewski, K. (2000). Jak uprawiać badania naukowe: metodologia praktyczna. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 15. Kopaliński, W. (2000). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wydawnictwo Muza.
 16. Krawczyński, M. (2002). Propedeutyka pediatrii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 17. Majewicz, P. (2011). Związek psychiki i ciała w patogenezie, przebiegu i leczeniu chorób somatycznych. W: W. Pilecka (red.), Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży (s. 157–176). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 18. Marcelli, D. (2013). Psychopatologia wieku dziecięcego. Wrocław: Elsevier Urban & Partner.
 19. Michalak, A. (2006). Tajemnica związku umysłu z ciałem: psychosomatyka w ujęciu historycznym i współczesnym. W: A. Trzcieniecka-Green (red.), Psychologia: podręcznik dla studentów kierunków medycznych (s. 147–172). Kraków: Universitas.
 20. Pilch, T., Bauman, T. (2010). Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 21. Pilecka, W. (2002). Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 22. Rainer, S., Reiner, F. (2004). How it begins: Child and adolescent psychiatric and psychosomatic consultation in a childrens hospital. Referat prezentowany na 25 European Conference on Psychosomatic Research, Berlin.
 23. Ringel, E. (1992). Nerwica a samozniszczenie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. Schulz von Thun, F. (2003). Sztuka rozmawiania (tom 1). Kraków: Wydawnictwo WAM.
 25. Selye, H. (1960). Stres życia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 26. Szewczyk, L. (2001). Psychobiologiczne mechanizmy zaburzeń psychosomatycznych u dzieci i młodzieży W: L. Szewczyk, A. Kulik (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości: psychosomatyka (s. 7–14). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 27. Tylka, J. (2000). Psychosomatyka. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 28. Zeig, J., Munion, M. (2005). Milton H. Erickson. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.