Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł ten stanowi próbę zwrócenia uwagi na mało dotychczas rozpoznane zjawisko poprawności politycznej w obszarze szkolnictwa i w odniesieniu do szkolnictwa, zwłaszcza nauczycieli. Polityczna poprawność w polskiej oświacie przejawia się w jawnym powstrzymywaniu się przez osoby odpowiedzialne za oświatę od używania wyrażeń, które mogłyby być negatywnie przez środowisko nauczycielskie odebrane lub negatywnie przez nie wartościowane jak „wolny rynek”, „wartość rynkowa”, „produkt”, „konkurencja” i „zysk”. Okazuje się, że idea poprawności politycznej słuszna z założenia, ponieważ mająca przyczyniać się do dobra wspólnego, rozumiana opacznie lub wykorzystywana do celów politycznych, traci swoje pierwotne przeznaczenie i wprowadza chaos między komunikującymi się podmiotami, utrudniając lub wręcz uniemożliwiając zbudowanie płaszczyzny porozumienia. Artykuł ten odsłania kolejne społeczno-kulturowe, ściślej – językowe uwarunkowanie funkcjonowania współczesnych nauczycieli.

Słowa kluczowe

administrowanie szkolnictwem nauczyciele system oświaty zasada poprawności politycznej

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Rojek, M. (1). Poprawność polityczna wobec systemu oświaty – wybrane przykłady i konsekwencje. Forum Oświatowe, 24(2(47), 33-47. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/13

Referencje

 1. Bernstein, B. (1980). Socjolingwistyka a społeczne problemy kształcenia. W: M. Głowiński (Red.), Język i społeczeństwo (s. 83-119). Warszawa: Czytelnik.
 2. Carton, E. (1990). Political Correctness, Principled Contextualism, Pedagogical Conscience. W: C. Newfield i R. Strickland (Red.), After Political Correctness: The humanitary and society in the 1990s (s. 46-79). San Francisco, Oxford: Westview Press, Boulder.
 3. Friedman, M. i Friedman, R. (2006). Wolny wybór (I. Jakubczak i J. Kwaśniewski, Tłum.). Sosnowiec: Wydawnictwo Aspekt.
 4. Futyma, S. (2002). Wolnego rynku implikacje dla edukacji. Toruń, Poznań: Wydawnictwo „Edytor”.
 5. Giroux, H. A. (2010). Naga pedagogia i przekleństwo neoliberalizmu: przemyśleć edukację wyższą jako praktykę wolności. W: H. A. Giroux i L. Witkowski, Edukacja i sfera publiczna: idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej (s. 281-298). Kraków: Impuls.
 6. Giroux, H. A. i McLaren, P. L. (2010). America 2000 i polityka wymazywania: demokracja i różnice kulturowe w oblężeniu. W: H. A. Giroux i L. Witkowski, Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej (s. 243-264). Kraków: Impuls.
 7. Hughes, G. (2010). Political Correctness: A history of semantics and Culture. West Sussex: Wiley-Blackwell. Jaworska-Witkowska, M. i Szymański, M. J. (Red.). (2010). Rynek i edukacja: między przedsiębiorczością i wykluczeniem. Łódź: Wydawnictwo wsezins.
 8. Klewic, W. (marzec 1995). Rycerze niepoprawni. Rzeczpospolita, 438.
 9. Kołodziejek, E. (2005). Człowiek i świat w języku subkultur. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 10. Kopaliński, W. (1990). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 11. Kwiatkowska, H. (2008). Pedeutologia. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 12. Michalak, J. M. (2003). Poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli. Studium teoretyczno-empiryczne. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 13. Potulicka, E. (2011). Wpływ neoliberalnej kultury i edukacji na jednostki oraz społeczeństwa. W: J. Sempruch, M. Wojciechowska i J. Karczewska (Red.), Kultura i edukacja. Ciągłość i tendencje zmian. Kielce: libron.
 14. Potulicka, E. i Rutkowiak, J. (2010). Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Impuls.
 15. Słownik ekonomii. (2008). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Szahaj, A. (2010). E pluribus unum?: dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności. Kraków: Universitas.
 17. Szkudlarek, T. (2001). Ekonomia i moralność: przemieszczenia dyskursu edukacyjnego. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr specjalny, 165-191.
 18. von Hayek, F. A. (1998). Indywidualizm i porządek ekonomiczny (G. Łuczkiewicz, Tłum.). Kraków: Wydawnictwo Znak.