Treść głównego artykułu

Abstrakt

-

Szczegóły artykułu

Biogramy autorów

Bogusława Dorota Gołębniak, Dolnośląska Szkoła Wyższa

Prof. DSW , od 2002 r. prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, kierownik zakładu pedeutologii Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i S tudiów Edukacyjnych. Problematyka publikowanych i redagowanych przez nią prac skupiona jest wokół zmiany paradygmatycznej w kształceniu: Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza – biegłość – refleksyjność (1998), Edukacja poprzez język (współred. G. Teusz, 1996) Edukacja poprzez język, czyli o całościowym uczeniu się (współaut. G. Teusz), Uczenie metodą projektów (red. 2002), Pytanie o szkołę wyższą. W trosce o człowieczeństwo (2008), Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane (współred. H. Červinková, 2010).

Hana Cervinkova, Dolnośląska Szkoła Wyższa

Antropolog kultury (doktorat New School for Social Science NYC), dyrektor Międzynarodowego Instytutu Studiów nad Kulturą i Edukacją Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu (IISCE ), animatorka międzynarodowych programów edukacyjnych. Jest autorką i redaktorką książek na temat transformacji ustrojowej w Europie Środkowej i badań zaangażowanych m.in.: Playing Soldiers in Bohemia: An Ethnography of NATO Membership (2006), Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych. Animacja środowiska na pograniczu (red., 2008), Badania w działaniu (red. z B. D. Gołębniak, 2010).

Rozalia Ligus, Dolnośląska Szkoła Wyższa

Adiunkt w zakładzie pedeutologii Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów Edukacyjnych DSW. Zainteresowania badawcze: biograficzne, refleksyjne uczenie się i nauczanie, szkoła w społeczności lokalnej, edukacja wobec migracji i wielokulturowości, inkluzja w edukacji. Jest autorką książki Biograficzna tożsamość nauczycieli (2009) oraz wielu artykułów z zakresu socjologii edukacji i pedeutologii wydanych w języku polskim i angielskim. Współkoordynatorka dwóch międzynarodowych zespołów badawczych w ramach ESREA (Europejskie Stowarzyszenie Badań nad Edukacją Dorosłych): Between Global and Local: Adult learning and Development oraz Migration, Ethnicity, Racism and Xenophobia.

Beata Zamorska, Dolnośląska Szkoła Wyższa

Adiunkt w Zakładzie Pedeutologii w Instytucie Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów Edukacyjnych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Zajmuje się badaniem społecznego świata szkoły (inspirowanym pracami M. Heideggera, E. Levinasa, M. Bachtina, L. Wygotskiego oraz dokumentarną metodą badań społecznych) oraz praktykami dyskursywnymi. Współpracuje z nauczycielami w krajowych i międzynarodowych projektach edukacyjno-badawczych. Autorka książek: Nauczyciele (re)konstrukcje bycia w-świecie edukacji (2008), Dokumentarna ewaluacja szkolnej codzienności (ze
S. Krzychałą 2008).
Jak cytować
Gołębniak, B. D., Cervinkova, H., Ligus, R., & Zamorska, B. (1). Kongresy International Society for Cultural and Activity Research (ISCAR), Sewilla 2005; San Diego 2008; Rzym 2011. Forum Oświatowe, 24(1(46), 319-325. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/125