Treść głównego artykułu

Abstrakt

-

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Magdalena Skorobogata, Dolnośląska Szkoła Wyższa

Nauczycielka w szkole podstawowej, doktorantka DSW, przygotowuje (pod kierunkiem prof. D. Gołębniak) pracę doktorską pt. Inteligencja emocjonalna nauczycieli jako facylitator rozwoju dziecka. Obszary zainteresowań: psychologia rozwojowa, psychologia emocji i motywacji, neurobiologia, szczególnie: zasoby wewnętrzne jednostki w procesie zmagania się z rzeczywistością, wpływ sztuki na rozwój dzieci.
Jak cytować
Skorobogata, M. (1). Ryzyko wpisane w bycie nauczycielem. Forum Oświatowe, 24(1(46), 287-299. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/123

Referencje

 1. Atłas A. (2010). Life long learning, Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”. Wypowiedź z dnia 27.04.2010 r., Wrocław.
 2. Beck, U. (2004). Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.
 3. Brzezińska, A. I. (2008). Nauczyciel jako organizator społecznego środowiska uczenia się. W: E. Filipiak (red.), Rozwijanie zdolności uczenia się. Bydgoszcz: Wyd. UKW.
 4. Buscaglia, L. F. (2009). Radość życia. Gdańsk: Wyd. GWP.
 5. Dudzikowa, M., Czerepaniak-Walczak, M. (red.). (2007). Wychowanie: pojęcia – procesy – konteksty (t. 1). Gdańsk: GWP.
 6. Dudzikowa, M. (2006). Aura emocjonalna wokół pojęcia i potrzeby autorytetu. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 5.
 7. Dudzikowa, M. (1998). Autorytet jako problem pedagogiczny z perspektywy końca wieku. W: A. Siemak-Tylikowska, H. Kwiatkowska, S. M. Kwiatkowski (red.), Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego się świata. Warszawa: Wyd. Akademickie ŻAK.
 8. Dudzikowa M. (1998). Autorytet nauczyciela – zmiana optyki uczniowskiej. W: M. Dudzikowa (red.), Edukacja w zmianach. Studia Bałtyckie. Pedagogika (tom 1). Koszalin: Wyd. Uczel. Bałtyckiej Wyż. Szk. Humanistycznej.
 9. Filipiak, E. (2008). Rozwijanie zdolności uczenia się. Bydgoszcz: Wyd. UKW.
 10. Fleming, T. (2010). Teoria krytyczna i edukacja: Critical Theory and Education. Wykład w ramach seminarium: „Teorie edukacyjne w ogniu krytyki” Educational Theory under Fire. Pedagogical Institute, Centre for Advanced Studies, University of Lower Silesia, Wrocław, Poland.
 11. Gołębniak, B. D. (2002). Nabywanie kompetencji do refleksyjnego nauczania. W: B. D . Gołębniak (red.), Uczenie metodą projektów. Warszawa: WSiP.
 12. Gołębniak, D. B. (2001). Ku pedeutologii refleksyjnej – od agresywnej pewności do łagodnej perswazji. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, numer specjalny.
 13. Gołębniak B. D. (2008). Wyjście poza scjentyczne i personalistyczne myślenie o uczeniu się uczenia. W: E. Filipiak (red.), Rozwijanie zdolności uczenia się. Bydgoszcz: Wyd. UKW.
 14. Gołębniak D. B. (1998). Zmiany edukacji nauczycieli: wiedza – biegłość – refleksyjność. Poznań: Edytor.
 15. Heidegger, M. (2004). Bycie i czas. Warszawa: PWN.
 16. Klus-Stańska, D. (2008). Między wiedzą a władzą: dziecięce uczenie się w dyskursach pedagogicznych. W: E. Filipiak (red.), Rozwijanie zdolności uczenia się. Bydgoszcz: Wyd. UKW.
 17. Klus-Stańska, D. (1999). W nauczaniu początkowym inaczej. Kraków: Impuls.
 18. Kwieciński, Z. (2007). Między patosem a dekadencją: studia i szkice pedagogiczne. Wrocław: Wyd. Naukowe DSWE.
 19. Misterska, E. (2005). Autorytet nauczyciela. Edukacja i Dialog 3, 8.
 20. Nowak-Dziemianowicz, M. (2001). Oblicza nauczyciela, oblicza szkoły. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 21. Ożóg, J. (2004). Autorytet nauczyciela. Życie szkoły, 3.
 22. Witkowski, L. (2009). Wyzwania autorytetu. Kraków: Impuls.
 23. Znaniecki, F. (2001). Socjologia wychowania. Warszawa: PWN.