Treść głównego artykułu

Abstrakt

-

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Urszula Opłocka, Dolnośląska Szkoła Wyższa

Wieloletnia nauczycielka języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, aktualnie dyrektorka szkoły podstawowej we Wrocławiu, w czerwcu 2011 r. uzyskała stopień naukowy dr. nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na podstawie pracy "Emergencja nauczycielskich pedagogii oceniania" przygotowanej pod kierunkiem prof. B. D. Gołębniak. Realizacja jej zainteresowań naukowych wiąże się z realizacją projektów badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na zmianę kultury nauczania w polskiej szkole. Rezultaty jej studiów i badań zostały opublikowane w formie kilkunastu artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych.
Jak cytować
Opłocka, U. (1). Społeczno-kulturowe konstruowanie sensów nauczycielskiego oceniania. Forum Oświatowe, 24(1(46), 185-207. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/120

Referencje

 1. Bauman, Z. (2007). Szanse etyki w zglobalizowanym świecie. Kraków: Znak.
 2. Berger, P. L., Luckmann, T. (2010). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Black, P., Harrison, Ch., Lee, C., Marshall, B., Wiliam, D. (2006). Jak oceniać, aby uczyć? Warszawa: CEO.
 4. Blumer, H. (1984). Społeczeństwo jako symboliczna interakcja. W: Kryzys i schizma: antyscjentyczne tendencje w socjologii współczesnej (t. 1, s. 71–86). Warszawa: PIW.
 5. Bruner, J. (2006). Kultura edukacji. Kraków: Universitas.
 6. Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. (2009). Wprowadzenie: dziedzina i praktyka badań jakościowych. W: N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych (t. 1, s. 19–76). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Elliot, J. (1991). A model of professionalism and its implications for teacher education. British Educational Reserch Journal, 17(4), 309–318.
 8. Fontana, A., Frey, J. H. (2009). Wywiad: od neutralności do politycznego zaangażowania. W: N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych (t. 2, s. 81–128). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Garfinkel, H. (2007). Studia z etnometodologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Goffman, E. (2000). Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 11. Goffman, E. (1984). Pierwotne ramy interpretacji. W: Kryzys i schizma (t. 1, s. 363–388). Warszawa: PIW.
 12. Goffman, E. (2006). Rytuał interakcyjny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Gołębniak, B. D. (2007). Komplementarność oceniania zewnętrznego i wewnętrznego? Wykład w DSW, Wrocław.
 14. Gołębniak, B. D. (2000). Jak przygotować do profesjonalnego nauczania. Polonistyka, 3(373), 175–180.
 15. Hałas, E. (2007). Społeczeństwo i symbole: szkice z socjologii interpretacyjnej. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 16. Hejnicka-Bezwińska, T. (2010). Badania nad edukacją w perspektywie poznawczej współczesnych nauk społecznych i humanistycznych. W: S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice (s. 45–60). Gdańsk: GWP.
 17. Holstein, J. A., Gubrium, J. F. (2009). Praktyki interpretacyjne a działanie społeczne. W: N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych (t. 1, s. 667–706). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Illeris, K. (2006). Trzy wymiary uczenia się: poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSWE.
 19. Kim, J. (2002). Umysł w świecie fizycznym. Warszawa: IFiS PAN.
 20. Klus-Stańska, D. (2010). Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
 21. Krzychała, S., Zamorska, B. (2008). Dokumentarna ewaluacja szkolnej codzienności. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 22. Küsters, I. (2009). Narrative Interview: Grundlagen und Anwendungen. Wiesbaden: VS Verlaf für Sozialwissenschaften.
 23. Kwaśnica, R. (2007). Dwie racjonalności: od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSWE.
 24. Kwaśnica, R. (2004). Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika (t. 2, s. 291–320). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 25. Kwiatkowska, H. (2005). Tożsamość nauczycieli. Gdańsk: GWP.
 26. Kwieciński, Z. (2007). Między patosem a dekadencją: studia i szkice socjopatologiczne. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSWE.
 27. Malewski, M. (2010). Od nauczania do uczenia się: o paradygmatycznej zmianie w andragogice. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 28. McCabe, A. (2005). Zdania w połączeniach – tekst i dyskurs. W: J. B. Gleason, N. B. Ratner (red.), Psycholingwistyka. Gdańsk: GWP.
 29. Mezirow, J. (1991). Transformative Dimensions of Adult Learning. San Francisco: Jossey-Bass.
 30. Michnowicz, M., Starownik, Z. (2010). Rola samooceny w ocenianiu osiągnięć ucznia w opinii wybranej grupy nauczycieli języka polskiego i historii. W: B. Niemierko, K. Szmigiel (red.), Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego (s. 208–217). Toruń: PTDE.
 31. Nauczyciele we wrześniu 2007 roku. Stan i struktura zatrudnienia. Opracowanie na podstawie danych SIO (2008). Warszawa: CODN.
 32. Niemierko, B. (2007). Kształcenie szkolne: podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa: Wydawnictwa
 33. Akademickie i Profesjonalne.
 34. Nowak, M. (2010). Epistemologiczne, aksjologiczne i metodologiczne podstawy badań pedagogicznych. W: S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice (s. 15–28). Gdańsk: GWP.
 35. Oelszlaeger, B. (2007). Jak uczyć uczenia się? Środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Impuls.
 36. Ocenianie kształtujące. Doskonalenie kształcenia w szkole średniej. (2006). OECD i CODN, Warszawa.
 37. Poczobut, R. (2009). Między redukcja a emergencją: spór o miejsce umysłu w świecie fizycznym. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 38. Polak, K. (2000). Podążając ku niewidocznemu (Teorie indywidualne nauczycieli). W: K. Kruszewski (red.), Pedagogika w pokoju nauczycielskim. Warszawa: WSiP.
 39. Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 40. Rylke, H. (2007). „Wielka Improwizacja” – o działaniu refleksyjnych praktyków. Psychologia w Szkole, 2(14), 37–42.
 41. Schön, D. (1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. New York, NY: Basic Books.
 42. Smolińska-Theiss, B., Theiss, W. (2010). Badania jakościowe – przewodnik po labiryncie. W: S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice (s. 79–102). Gdańsk: GWP.
 43. Stiggins, R., Arter, J., Chappius, J., Chappius, S. (2007). Classroom Assessment for Student Learning: Doing It Right – Using It Well. Columbus, NJ: Pearson.
 44. Taras, M. (2007). Machinations of assesment: metaphors, myths and realities. Pedagogy, Culture & Society, 15(1), 53–68.
 45. Urbaniak-Zając, D. (1999). Wywiad narracyjny na tle innych technik wywiadu. Edukacja: Studia – Badania – Innowacje, 4(68), 29–39.
 46. Wiliam, D., Leahy, S. (2007). A Theoretical Foundation for Formative Assessment. W: J. H. McMillan (red.), Formative Classroom Assessment: theory into Practice (s. 29–42). New York, NY: Teachers College Columbia.
 47. Woolfolk, A. (2008). Pädagogische Psychologie. München: Pearson.
 48. Zamorska, B. (2008). Nauczyciele: (re)konstrukcje bycia-w-świecie. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.