Treść głównego artykułu

Abstrakt

-

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Ewa Filipiak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od 2003 roku kierownik zakładu dydaktyki Instytutu Pedagogiki tegoż uniwersytetu. Jej zainteresowania naukowe, inspirowane tekstami L. S. Wygotskiego, J. S. Brunera koncentrują się wokół problemów organizacji i wspierania procesów poznawczych dzieci i młodzieży w szkole, a w szczególności języka i jego roli w uczeniu się. Autorka, współautorka, redaktorka, współredaktorka książek Od Celestyna Freineta do edukacji zintegrowanej (ze Smolińską-Rebas) (2002), Aktywność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym (1996), Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym (2002), Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy (2008), Z Wygotskim i Brunerem w tle. Słownik pojęć kluczowych (2011). Założycielka i redaktorka czasopisma Forum Dydaktyczne.
Jak cytować
Filipiak, E. (1). ‘Produkty’ kultury uczenia się uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Forum Oświatowe, 24(1(46), 159-183. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/119

Referencje

 1. Bruner, J. (2006). Kultura edukacji. Kraków: UNIVERSITAS.
 2. Brzezińska, A. (1997). Refleksja w działalności nauczyciela. Studia Edukacyjne, 3, 113–130.
 3. Brzezińska, A. (2008). Nauczyciel jako organizator społecznego środowiska uczenia się. W: E. Filipiak (red.), Rozwijanie zdolności uczenia się: wybrane konteksty i problem (s. 35–50). Bydgoszcz: Wyd. UKW.
 4. Chatham Stroud, K., Reynolds, C. R. (2006). School Motivation and Learning Strategies Inventory (SMALSI). WPS.
 5. Ciżkowicz, B. (2009). Wyuczona bezradność młodzieży. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
 6. Filipiak, E. (2008). Uczenie się w klasie szkolnej w perspektywie socjokulturowej. W: E. Filipiak (red.), Rozwijanie zdolności uczenia się: wybrane konteksty i problemy. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
 7. Filipiak, E. (2009). Rozwój zdolności uczenia się uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Niepublikowany materiał źródłowy Projektu MNiSW Nr N 107 037 31/38/75. Bydgoszcz: Zakład Dydaktyki, Instytut Pedagogiki, UKW w Bydgoszczy.
 8. Filipiak, E. (2011). Z Wygotskim i Brunerem w tle: rozwijanie zdolności uczenia się. Sopot: GWP (w druku).
 9. Gołębniak, B. D. (2008). Wyjść poza scjentystyczne i personalistyczne myślenie o „uczeniu uczenia się”. W: E. Filipiak (red.), Rozwijanie zdolności uczenia się: wybrane konteksty i problem (s. 50–59). Bydgoszcz: Wyd. UKW.
 10. Gołębniak, B. D. (2009). Przekonania nauczycieli odnośnie do uczenia uczenia się (wyniki badań kwestionariuszowych). W: E. Filipiak (2009). Rozwój zdolności uczenia się uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Niepublikowany materiał źródłowy Projektu MNiSW Nr N 107 037 31/38/75. Bydgoszcz: Zakład Dydaktyki, Instytut Pedagogiki, UKW w Bydgoszczy.
 11. Guilford, J. P. (1978). Natura inteligencji człowieka. Warszawa: PWN.
 12. Gutierrez, K. D., Rogoff, B. (2010). Kulturowe sposoby uczenia się: cechy indywidualne czy repertuary praktyki. W: H. Cervinkova, B. D. Gołębniak (red.), Badania w działaniu: pedagogika i antropologia zaangażowane (s. 183–199). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 13. Klus-Stańska, D. (red.). (2008a). Dokąd zmierza polska szkoła? Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
 14. Klus-Stańska, D. (2008b). Mitologia transmisji wiedzy, czyli o konieczności szukania alternatyw dla szkoły, która amputuje rozum. Problemy Wczesnej Edukacji, 2(8), 35–45.
 15. Klus-Stańska, D. (2009). Paradygmaty współczesnej dydaktyki – poszukiwanie kwiatu paproci czy szansa na tożsamość teoretyczno-metodologiczną? W: L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko (red.), Paradygmaty współczesnej dydaktyki (s. 11–23). Kraków: IMPULS.
 16. Kwiatkowska, H. (2008). Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 17. Kurantowicz, E., Ligus, R. (2002). Promowanie refleksyjnego i autonomicznego uczenia się w instytucjach kształcenia wyższego: doświadczenia badawcze z europejskiego projektu Sokrates-Grundtvig. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 3(31), 101–111.
 18. Meeker, M., Meeker, Ed. D., Gale, H., Roid, Ph. D. (1985). Structure of Intellect Learning Abilities Test (SOI – La). WPS.
 19. Nisbett R. E. (2010). Inteligencja: sposoby oddziaływania na IQ: dlaczego tak ważne są szkoła i kultura. Sopot: Smak Słowa.
 20. Nizińska, A. (2008). Między nauczaniem a uczeniem się: edukacyjne światy andragogów-praktyków. Wrocław: Wyd. Naukowe DSW.
 21. Wood, D. (2006). Jak dzieci uczą się i myślą: społeczne konteksty rozwoju poznawczego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 22. Zamorska, B. (2008). Nauczyciele: (re)konstrukcje bycia-w-świecie edukacji. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.