Treść głównego artykułu

Abstrakt

-

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Agata Wiza, Akademia Wychowania Fizycznego (Poznań)

Jest pracownikiem Zakładu Społecznych Podstaw Rekreacji Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na aktywności osób dorosłych w przestrzeniach czasu wolnego – rekreacji, a zwłaszcza turystyki. Jest autorką artykułów dotyczących zmieniających się tendencji w zachowaniach rekreacyjnych i turystycznych Polaków, formalnej i nieformalnej edukacji do rekreacji, społecznych, indywidualnych aspektów starzenia się, refleksji nad starością w perspektywie pedagogiki społecznej, edukacyjnych wymiarów podróżowania. Na wielu konferencjach naukowych – krajowych i zagranicznych prezentowała wyniki swoich analiz teoretycznych i badań dotyczących tych zagadnień, które ewoluowały od edukacji formalnej w stronę edukacji nieformalnej. Współpracowała w międzynarodowym projekcie badawczym: Non Formal
Education through Outdoor Activities.
Jak cytować
Wiza, A. (1). Kulturowe wymiary podróżowania. Forum Oświatowe, 24(1(46), 125-140. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/117

Referencje

 1. Adler, J. (1989). Travel as Performer Art. American Journal of Sociology, 6.
 2. Buczkowska, K. (2008). Misja turystyki kulturowej. W: M. Kazimierczak (red.), W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową. Poznań: AWF.
 3. Burszta, W. (1996). Czytanie kultury: pięć szkiców. Łódź: Wydawnictwo Lotard.
 4. Galarowicz, J. (1992). Na ścieżkach prawdy: wprowadzenie do filozofii. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej.
 5. Hall, E. T. (2001). Ukryty wymiar. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza.
 6. Heath, J. (2010). Bunt na sprzedaż: dlaczego kultury nie da się zagłuszyć. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza.
 7. Kapuściński, R. (2007). Rwący nurt historii: zapiski o XX i XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 8. Kapuściński, R. (2006). Podróże z Herodotem. Kraków: Znak.
 9. Kapuściński, R. (2006). Ten Inny. Kraków: Znak.
 10. Kapuściński, R. (2004). Dokładka. Charaktery, 5.
 11. Kapuściński, R. (2003). Autoportret reportera. Kraków: Znak.
 12. Kazimierczak, M. (2007). Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie. Poznań: AWF.
 13. Kazimierczak, M. (2008). W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyka kulturową. Poznań: AWF.
 14. Korporowicz, L. (1997). Wielokulturowość a międzykulturowość: od reakcji do interakcji. W: M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński (red.), U progu wielokulturowości. Warszawa: ON.
 15. Kosna, J. S. (2008). Droga niewybrana: rola potrzeby samorealizacji w turystyce. W: W. Muszyński, M. Sokołowski (red.), Homo kreator czy homo ludens? Twórcy – internauci – podróżnicy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 16. Kozielecki, J. (1981). Psychologiczna teoria samowiedzy. Warszawa: PWN.
 17. Malewski, M. (2006). Na walizkach: emigranci pokolenia X. Warszawa: PWN.
 18. Mamzer, H. (2003). Tożsamość w podróży: wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki. Poznań: UAM.
 19. Mamzer, H. (2004). Tożsamość jednostki w obliczu wielokulturowości. W: T. Lewowicki (red.), Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 20. Nikitorowicz, J. (2000). Wymiary edukacji w dobie globalizacji: edukacja regionalna, wielokulturowa, międzykulturowa. W: J. Gajda (red.), O nowy humanizm w edukacji. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 21. Nikitorowicz, J. (2002). Edukacja międzykulturowa wobec dylematów kształtowania tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych. W: E. Malewska, B. Śliwerski (red.), Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie: materiały z IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 22. Noy, C. (2004). The strip really changed me. Backpackers narratives of self-change. Annals of Tourism Research, 31(1).
 23. Podemski, K. (2004). Socjologia turystyki. Poznań: UAM.
 24. Przecławski, K. (1996). Człowiek a turystyka: zarys socjologii turystyki. Kraków: Albis.
 25. Richards, G., Wilson, J. (2004). The Global Nomad. Backpacker Travel in Theory and Practice, Clevedon-Buffalo-Toronto.
 26. Rifkin, J. (2003). Wiek dostępu: nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 27. Sabor, A. (2008). W poszukiwaniu formy. Tygodnik Powszechny, 16.
 28. Sławek, T. (2007). Przyjaźń ze światem. Tygodnik Powszechny, 5.
 29. Tofler, A. (1996). Budowa nowej cywilizacji: polityka trzeciej fali. Poznań: Zysk i S-ka.
 30. Urry, J. (2007). Spojrzenie turysty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 31. Winiarski, R., Zdebski, J. (2008). Psychologia turystyki. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 32. Wieczorkiewicz, A. (2008). Apetyt turysty: o doświadczaniu świata w podróży. Kraków: Universitas.
 33. Woźniak, A. (2008). Wstyd turysty: poszukiwanie intelektualnych wartości turystyki. W: M. Kazimierczak (red.), W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową. Poznań: AWF.