Treść głównego artykułu

Abstrakt

-

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Beata Zamorska, Dolnośląska Szkoła Wyższa

Adiunkt w Zakładzie Pedeutologii w Instytucie Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów Edukacyjnych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Zajmuje się badaniem społecznego świata szkoły (inspirowanym pracami M. Heideggera, E. Levinasa, M. Bachtina, L. Wygotskiego oraz dokumentarną metodą badań społecznych) oraz praktykami dyskursywnymi. Współpracuje z nauczycielami w krajowych i międzynarodowych projektach edukacyjno-badawczych. Autorka książek: Nauczyciele (re)konstrukcje bycia-w-świecie edukacji (2008), Dokumentarna ewaluacja szkolnej codzienności (ze
S. Krzychałą 2008).
Jak cytować
Zamorska, B. (1). Codzienność granic jako miejsce kształtowania się tożsamości nauczycieli. Forum Oświatowe, 24(1(46), 107-123. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/116

Referencje

 1. Bachtin, M. (1970). Problemy poetyki Dostojewskiego. Warszawa: PIW.
 2. Bachtin, M. (1986). Estetyka twórczości słownej. Warszawa: PIW.
 3. Bachtin, M. (1997). W stronę filozofii czynu. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.
 4. Clandinin, D. J., Connelly, F. M. (1995). Teachers’ professional knowledge landscapes. New York, NY: Teachers’ College Press.
 5. Clandinin, D. J., Connelly, F. M. (1999). Shaping professional identity. Stories of Educational Practice. New York, NY: Teachers College.
 6. Clandinin, D. J., Connelly, F. M. (2000). Narrative inquiry: Experience and story in qualitative research. San Francisco: Jossey-Bass.
 7. Clandinin, J., Murphy, S., Huber, J., Murray Orr, A. (2010). Negotiating Narrative Inquiries: Living in a Tention-Filled Midst. Journal of Educational Research, 81–90.
 8. Clark, K., Holquist, M. (1984). Mikhail Bakhtin. Harvard: The Belknap Press of Harvard University Press.
 9. Dróżka, W. (2008). Generacja wielkiej zmiany. Studium autobiografii średniego pokolenia nauczycieli polskich. Kielce: Wyd. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.
 10. Emerson, C. (2009). Niewspółobecność: czym jest, a czym nie jest , [w:] D. Ulicka (red.) Ja-Inny: wokół Bachtina: antologia (t. 2). Kraków: Universitas.
 11. Gołębniak, D. (2001). Ku pedeutologii refleksyjnej – od agresywnej pewności do łagodnej perswazji. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, numer specjalny.
 12. Heidegger, M. (2004). Bycie i czas. Warszawa: PWN.
 13. Hirschkop, K. (2009). Historia tworzenia historii (warianty historii Bachtina). W: D. Ulicka (red.), Ja-Inny: wokół Bachtina: antologia (t. 2). Kraków: Universitas.
 14. Holquist, M. (2009). The role of chronotope in Dialog. W: Proceedings from the Second International Interdisciplinary Conference on Perspectives and Limits of Dialogism in Mikhail Bakhtin, karin Junefelt, Pia Nordin.
 15. Holquist, M. (2010). Dialogism. Bakhtin and his World. London: Routledge.
 16. Kant, I. (2010). Krytyka czystego rozumu. Warszawa: PWN.
 17. Kwiatkowska, H. (2005). Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią. Gdańsk: GWP.
 18. Krzychała, S. (2010). Badacz w szkole – o rekonstruowaniu edukacyjnej codzienności. W: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie: pojęcia – procesy – konteksty (t. 5). Gdańsk: GWP.
 19. Krzychała, S., Zamorska, B. (2010). Nauczyciele wobec edukacyjnej obcości – rekonstrukcja kolektywnych wzorów orientacji. W: R. Kwiecińska, M. Szymański (red.), Nauczyciel wobec zróżnicowań społecznych. Kraków: Wyd. Nauk. UP.
 20. Levinas, E. (2002). Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności. Warszawa: PWN.
 21. Levinas, E. (2000). Inaczej niż być lub ponad istotą. Warszawa: Altheia.
 22. Ligus, R. (2009). Biograficzna tożsamość nauczycieli. Historie z pogranicza. Wrocław: Wyd. Naukowe DSW.
 23. Matusov, E., Smith, M., Candela, M. A., Lilu, K. (2007). Culture has no internal territory: Culture as dialogue. W: J. Valsiner, A. Rosa (red.), The Cambridge Handbook of Socio-Cultural Psychology. Cambridge: Cambridge University Press.
 24. Matusov, E. (2009). Journey into dialogic pedagogy. New York, NY: Nova Science Publishers.
 25. Skarga, B. (1997). Tożsamość i różnica: eseje metafizyczne. Kraków: Wyd. Znak.
 26. Teodorov, T. (1983). Antropologia filozoficzna. W: E. Czaplejewicz, E. Kasperski (red.), Bachtin. Warszawa: PWN.
 27. Wertsch, J. V. (1991). Voices of the mind: A sociocultural approach to mediated action. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 28. Wittgenstein, L. (2000). Traktatus logico-philosphicus. Warszawa: PWN.
 29. Witkowski, L. (2000). Uniwersalizm pogranicza: o semiotyce kultury Michała Bachtina w kontekście edukacji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 30. Zamorska, B. (2008). Nauczyciele: (re)konstrukcje bycia-w-świecie edukacji. Wrocław: Wyd. Naukowe DSW.