Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Forum Oświatowe?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty oryginalne, które nie były wcześniej opublikowane oraz które nie zostały wysłane do redakcji innego czasopisma. Artykuły podlegają dwuetapowemu procesowi recenzowania z zachowaniem anonimowości zarówno po stronie autora, jak i recenzenta.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat od autorów, ani za zgłoszenie, ani za proces redakcyjny.

Prosimy postępować zgodnie z następującymi zasadami:

 1. Artykuł należy przygotować korzystając z szablonu zamieszczonego poniżej, zapisać w formacie RTF, DOC, DOCX lub ODT:
 2. Przesłany dokument powinien zawierać: imię i nazwisko autora/autorów wraz z afiliacją, adres e-mail (do zamieszczenia na stronie przy publikacji), tytuł, abstrakt (maksymalnie do 120 słów), 4-6 słów kluczowych. Artykuły w języku polskim powinny zawierać powyższe informacje również w języku angielskim.
 3. Zasady formatowania: Times New Roman 12; interlinia 1,5; marginesy standardowe (2,5 cm ze wszystkich stron); tekst zawarty w jednej kolumnie; wszelkie tabele muszą mieścić się w obszarze strony tekstu (orientacja pionowa lub pozioma); nie należy używać funkcji dzielenia wyrazów.
 4. Rysunki, ilustracje, zdjęcia, mapy i inne materiały graficzne należy przesłać osobno w formacie JPEG. Rozmiary grafiki nie powinny być mniejsze aniżeli 300 x 500 pikseli. Wymagane jest oznaczenie tych materiałów w tekście wraz z numeracją (np. Rys. 1) i podaniem źródła. W przypadku, gdy autor wykorzystuje cudze materiały graficzne zobligowany jest do przesłania pozwolenia od ich autorów.
 5. Artykuły przyjmowane są do jednego z trzech działów: Studia i rozprawy, Z badań, Z praktyki. Objętość artykułów w dwóch pierwszych działach powinna wynosić od 10 do 20 stron. Prace kwalifikowane do działu Z praktyki nie powinny być dłuższe niż 10 stron.
 6. Opinie, recenzje i sprawozdania nie powinny przekraczać 5 stron.
 7. Prosimy o przesłanie pełnych danych do kontaktu z redakcją: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu.
 8. Artykuły muszą być anonimowe dla recenzentów, dlatego należy zadbać o to, aby wszystkie informacje identyfikujące autorów artykułu w tekście, odsyłaczach, przypisach i bibliografii były usunięte.
 9. Wszelkie odwołania do literatury (odsyłacze) oraz bibliografię należy formatować wg stylu APA 6 (http://www.apastyle.org):

 

Odsyłacze w tekście:

 • W odsyłaczu należy umieścić nazwisko autora, rok publikacji, ewentualnie zakres stron, np.: (Boma, 2007, s. 5).
 • Przy dwóch autorach należy umieścić oba nazwiska rozdzielone przecinkiem, np.: (Boma, Drowska, 2007, s. 4-6).
 • Przy trzech do pięciu autorów należy umieścić wszystkie nazwiska przy pierwszym odsyłaczu do publikacji, przy kolejnych podając jedynie nazwisko pierwszego autora, np.: (Boma, Drowska, Jeremiak, 2007), (Boma i in., 2007).
 • Przy sześciu i więcej autorach należy podać tylko nazwisko pierwszego, np.: (Boma i in., 2007).
 • W odsyłaczu do publikacji stworzonej przez ciało zbiorowe (np. organizację) należy za pierwszym razem podać pełną nazwę, jej skróconą formę i rok, np.: (Towarzystwo Wiedzy Powszechnej [TWP], 2012), w kolejnych odsyłaczach należy ograniczyć się do podania skrótu, np.: (TWP, 2012).
 • W odsyłaczu dla prac anonimowej należy zamieścić tytuł i rok, np.: („Raport z badań”, 2012).
 • Jeśli w tekście pojawiają się nazwiska autorów lub tytuł dzieła anonimowego, w odsyłaczu należy zamieścić jedynie rok, np.: proponuje Boma (2007); według kwalifikacji Smitha i Jonesa (2001); jak przedstawiono w Pedagogy (2012).
 • Jeśli w tekście pojawia się nazwa ciała zbiorowego, w pierwszym odsyłaczu należy podać skrót i rok, np.: stworzone przez Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej (PTNEI, 2012), w dalszej części należy stosować skrót nazwy, a w odsyłaczu podawać jedynie rok, np.: w raporcie PTNEI (2012). W przypadku, gdy nazwa nie posiada skrótu w odsyłaczu należy podać rok, np.: Kolegium Nauczycielskie (2011).

 

Opis bibliograficzny:

 • Książka

 • Boma, D. (b.d.). O zabawie dziecka w wieku przedszkolnym. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
  Boma, D., Jones, M. (2012). Mediacje w zabawie. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
  Boma, D., Smith, J., Jones, M. (red.). (2012). O zabawie (wyd. 2). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 • Rozdział/artykuł w książce

 • Boma, K. (2012). Pedagogika zabawy. W: J. Smith, M. Jones (red.), Edukacja w wieku przedszkolnym (s. 23-40). Wrocław: Wydawnictwo Archetyp.
  Boma, S., Michalski, G., Pawlak, A. (2012). Granice edukacji. W: P. Nowak (red.), Edukacja (s. 40-43). Warszawa: Wydawnictwo X.
  O kształceniu zdalnym. (2011). W: Edukacja na odległość (wyd. 3, s. 4-6). Warszawa: Wydawnictwo X.
 • Artykuł w czasopiśmie

 • Nowak, K. (2012). Edukacja a nowe media. Roczniki Edukacyjne, 12, 43-47.
  Pawlak, A. (2012). Granice edukacji. Elektroniczna Edukacja, 7(2), 45-50. Doi: xx.xxxxxx
  Kowalski, R. (2008). Narzędzia w e-learningu. Roczniki o Edukacji, 3, 34-38. Pobrane 19 czerwca 2012, z: http://www.adres.artykulu.pl
  Co nowego w e-learningu akademickim. (sierpień 2005). Newsletter o E-learningu. Pobrane 19 czerwca 2012, z: http://www.adres.artykulu.pl
 • Internet

 • Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. (b.d.). Pobrane 19 czerwca 2012, z: http://www.twp.edu.pl
  Massachusetts Institute of Technology (Producent). (wiosna 2011). Introduction to Psychology [Film]. Pobrane 1 czerwca 2012, z: http://www.adres.filmu.pl
  Kowalski, B. (Producent). (2012). E-learning w wersji audio [Audiocast]. Pobrane 1 czerwca 2012, z: http://www.adres.audiocastu.pl

  Dozwolone jest stosowanie przypisów dolnych w celu objaśnienia, skomentowania, zamieszczenia interpretacji itp. Zabronione jest zamieszczanie w przypisach odsyłaczy do źródeł.

  Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian redakcyjnych w publikowanych artykułach.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Tekst nie był wcześniej opublikowany, ani też nie został zgłoszony do opublikowania w innym czasopiśmie (lub przy wysyłaniu zamieszczono wyjaśnienie w komentarzu dla redaktora).
 2. Tekst jest sformatowany (przygotowany) zgodnie z wytycznymi dla autorów.
 3. Wysyłany tekst zapisany jest w jednym z akceptowanych formatów: RTF, DOC, DOCX lub ODT
 

Prawa autorskie

Licencja

Autor/współautor upoważniony przez pozostałych współautorów do ich reprezentowania (autor korespondencyjny) zgłoszonego „utworu” oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa do utworu, które nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem. Utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza praw autorskich innych osób, ani nie jest ograniczony prawami na rzecz osób trzecich. Utwór nie był wcześniej publikowany pod tym samym lub innym tytułem, nie stanowi również części innej publikacji. Utwór nie jest obecnie przedmiotem postępowania w innym wydawnictwie.

Autor/Współautor zgłasza utwór do publikacji w czasopiśmie „Forum Oświatowe” i tym samym potwierdza, że:

 1. Utwór został przygotowany zgodnie z zasadami edytorskimi obowiązującymi w czasopiśmie.
 2. Utwór zawiera informacje o źródłach finansowania badań, które stanowiły podstawę jego opracowania.
 3. Wyraża zgodę na przekazanie utworu do podwójnej recenzji, na podstawie której redakcja podejmie decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu utworu do publikacji.
 4. Wyraża zgodę na dokonanie przez redakcję koniecznych zmian utworu wynikających z opracowania redakcyjnego.
 5. Zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania korekty autorskiej utworu, po jego akceptacji przez redakcję. Niedokonanie korekty autorskiej w terminie 14 dni od daty otrzymania materiałów, traktowane będzie za zgodę na wydanie utworu w postaci przekazanej do korekty.

Autor/Współautor udziela Dolnośląskiej Szkole Wyższej nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu pod warunkiem jego przyjęcia do opublikowania w czasopiśmie „Forum Oświatowe”, na następujących polach eksploatacji:

 1. Utrwalanie, zwielokrotnianie i wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową i zapisu elektronicznego.
 2. Orotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono: wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, również w sieci Internet.
 3. Włączenie utworu w skład utworu zbiorowego.
 4. Tłumaczenia na inne języki i rozpowszechniania tych tłumaczeń.

Autor/Współautor wyraża zgodę na udzielanie udostępnianie utworu przez Dolnośląską Szkołę Wyższą na licencji:
Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe,
której pełny tekst dostępny jest na stronie internetowej: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode

 

Polityka prywatności

Informacje ogólne
 1. Operatorem Serwisu jest: Dolnośląska Szkoła Wyższa
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www.
Informacje w formularzach
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
Informacja o plikach cookies
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
Logi serwera
 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 


Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452