Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był wcześniej opublikowany, ani też nie został zgłoszony do opublikowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst jest sformatowany (przygotowany) zgodnie z wytycznymi dla autorów.
 • Wysyłany tekst zapisany jest w jednym z akceptowanych formatów: RTF, DOC, DOCX lub ODT
 1.  

Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty:

 • oryginalne, które nie były wcześniej opublikowane,
 • nie zostały wysłane do redakcji innego czasopisma,
 • są zgodne z celami czasopisma,
 • są anonimowe, stosują zapis bibliografii w alfabecie łacińskim oraz stylu APA 7,
 • które w zgłoszeniu zostały uzupełnione o osobną kartę informacyjną do wglądu wyłącznie dla Redakcji.

Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych są odrzucane przez redakcję na etapie zgłoszenia i nie podlegają recenzji.

Artykuły podlegają dwuetapowemu procesowi recenzowania z zachowaniem anonimowości zarówno po stronie autora, jak i recenzenta.

Kierujemy się wytycznymi The Committee on Publication Ethics (COPE) oraz korzystamy z programu antyplagiatowego.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat od autorów, ani za zgłoszenie, ani za proces redakcyjny.

 

Zasady obowiązujące przy zgłaszaniu tekstu:

 1. Artykuł należy przygotować korzystając z szablonu zamieszczonego poniżej, zapisać w formacie RTF, DOC, DOCX lub ODT:
 2. Przesłany dokument powinien zawierać osobną kartę informacyjną, na której znajdują się:
  • imię i nazwisko autora/ki/autorów/ek wraz z afiliacją i numerem ORCID,
  • adres e-mail (kontakt z autorem/ką/autorami/kami),
  • tytuł,
  • abstrakt (maksymalnie do 120 słów),
  • 4-6 słów kluczowych.
  • WAŻNE: artykuły w języku polskim muszą zawierać powyższe informacje również w języku angielskim.
 1. Zasady formatowania: Times New Roman 12; interlinia 1,5; marginesy standardowe (2,5 cm ze wszystkich stron); tekst zawarty w jednej kolumnie; wszelkie tabele muszą mieścić się w obszarze strony tekstu (orientacja pionowa lub pozioma); nie należy używać funkcji dzielenia wyrazów.
 2. Rysunki, ilustracje, zdjęcia, mapy i inne materiały graficzne należy przesłać osobno w formacie JPEG aby redakcja mogła zadbać o jakość zgłaszanych materiałów. Rozmiary grafiki nie powinny być mniejsze aniżeli 300 x 500 pikseli. Wymagane jest oznaczenie tych materiałów w tekście wraz z numeracją (np. Rys. 1), tytułem i podaniem źródła. W przypadku, gdy autor wykorzystuje cudze materiały graficzne zobligowany jest do przesłania pozwolenia od ich autorów.
 3. Artykuły przyjmowane do działów:
  • Studia i rozprawy, Z badań, Z praktyki – powinny mieścić się w przedziale 8–20 stron.
  • Opinie, recenzje i sprawozdania – nie powinny przekraczać 5 stron.
 4. Osobę wysyłającą zgłoszenie prosimy o sprawdzenie czy w profilu systemu OJS zostały podane pełne dane do kontaktu: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu – ułatwi to komunikację redakcji z autorami i tym samym usprawni proces publikacyjny.
 5. Artykuły muszą być anonimowe dla recenzentów, dlatego należy zadbać o to, aby wszystkie informacje identyfikujące autorów artykułu w tekście były usunięte.
 6. Wszelkie odwołania do literatury (odsyłacze) oraz bibliografię należy formatować wg stylu APA 7 (https://apastyle.apa.org/).

 

 

Odsyłacze w tekście:

 • W odsyłaczu należy umieścić nazwisko autora, rok publikacji, ewentualnie zakres stron, np.: (Boma, 2007, s. 5).
 • Przy dwóch autorach należy umieścić oba nazwiska połączone znakiem &, np.: (Boma & Drowska, 2007, s. 4-6).
 • Jeśli autorów cytowanej pracy jest trzech lub więcej w cytowaniu należy podać tylko nazwisko pierwszego z dopiskiem ‘et al.’, np.: (Boma et al., 2007).
 • W odsyłaczu do publikacji stworzonej przez ciało zbiorowe (np. organizację) należy za pierwszym razem podać pełną nazwę, jej skróconą formę i rok, np.: (Towarzystwo Wiedzy Powszechnej [TWP], 2012), w kolejnych odsyłaczach należy ograniczyć się do podania skrótu, np.: (TWP, 2012).
 • W odsyłaczu dla prac anonimowej należy zamieścić tytuł i rok, np.: (Raport z badań, 2012).Jeśli w jednym miejscu cytowanych jest więcej niż jedna praca, oddzielamy je od siebie średnikami, np. (Adams 2019; Shumway & Shulman, 2015; Westinghouse, 2017).
 • Jeśli cytowane są 2 lub więcej prac tego samego autora podajemy nazwisko raz, a daty oddzielamy przecinkami, np.: (Carrawy et al., 2013, 2014, 2019).
 • Jeśli w tekście pojawiają się nazwiska autorów lub tytuł dzieła anonimowego, w odsyłaczu należy zamieścić jedynie rok, np.: proponuje Boma (2007); według kwalifikacji Smitha i Jonesa (2001); jak przedstawiono w Pedagogy (2012).
 • Jeśli w tekście pojawia się nazwa ciała zbiorowego, w pierwszym odsyłaczu należy podać skrót i rok, np.: stworzone przez Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej (PTNEI, 2012), w dalszej części należy stosować skrót nazwy, a w odsyłaczu podawać jedynie rok, np.: w raporcie PTNEI (2012).
 • W przypadku, gdy nazwa nie posiada skrótu w odsyłaczu należy podać rok, np.: Kolegium Nauczycielskie (2011).Więcej na temat odsyłaczy w tekście pracy można znaleźć na stronie: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations.

Opis bibliograficzny:

 • Książka

Boma, D. (b.d.). O zabawie dziecka w wieku przedszkolnym. Wydawnictwo Naukowe DSW.

Boma, D., & Jones, M. (2012). Mediacje w zabawie. Wydawnictwo Naukowe DSW.

Boma, D., Smith, J., & Jones, M. (Red.). (2012). O zabawie (wyd. 2). Wydawnictwo Naukowe DSW.

 • Rozdział/artykuł w książce

Boma, K. (2012). Pedagogika zabawy. In J. Smith & M. Jones (Red.), Edukacja w wieku przedszkolnym (s. 23-40). Wydawnictwo Archetyp.

Boma, S., Michalski, G., & Pawlak, A. (2012). Granice edukacji. In P. Nowak (Red.), Edukacja (s. 40-43). Wydawnictwo X.

O kształceniu zdalnym. (2011). In Edukacja na odległość (wyd. 3, s. 4-6). Wydawnictwo X.

 • Artykuł w czasopiśmie

Nowak, K. (2012). Edukacja a nowe media. Roczniki Edukacyjne, 12, 43-47.

Wójtowicz, T. (2020). Social Credit System w Chińskiej Republice Ludowej. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego14(2), 38–54. https://doi.org/10.34862/rbm.2020.2.3

Kowalski, R. (2008). Narzędzia w e-learningu. Roczniki o Edukacji, 3, 34-38. http://www.adres.artykulu.pl

Co nowego w e-learningu akademickim. (2005 sierpień). Newsletter o E-learningu. Pobrano 19 czerwca 2012, z: http://www.adres.artykulu.pl

 • Internet

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. (b.d.). Pobrano 19 czerwca 2012, z: http://www.twp.edu.pl

Massachusetts Institute of Technology (Producent). (2011 wiosna). Introduction to Psychology [Film]. Pobrano 1 czerwca 2012, z: http://www.adres.filmu.pl

Kowalski, B. (Producent). (2012). E-learning w wersji audio [Audiocast]. Pobrano 1 czerwca 2012, z: http://www.adres.audiocastu.pl

UWAGI DODATKOWE

*Wyrażenie „Pobrano” wraz z datą dostępu do publikacji online podjemy w przypadku adresów, które są lub mogą być aktualizowane (po jakimś czasie adres będzie kierował do innych treści). Adresu WWW nie kończymy kropką. 

**W przypadku publikacji z numerem DOI – podjemy pełny adres, a nie sam numer. Nie kończymy numeru DOI kropką.

Więcej przykładów opisów publikacji można znaleźć na stronie: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples.

Dozwolone jest stosowanie przypisów dolnych w celu objaśnienia, skomentowania, zamieszczenia interpretacji itp. 

Opisy publikacji w bibliografii załącznikową szeregujemy alfabetycznie według pierwszego elementu opisu (zazwyczaj nazwisko autora, redaktora itp.).

Jeśli w bibliografii załącznikowej pojawia się więcej niż jedna praca tego samego autora z tego samego roku szeregujemy je wg tytułu, a do informacji o dacie publikacji dodajemy znacznik literowy, np.:

Azikiwe, H., & Bello, A. (2020a).
Azikiwe, H., & Bello, A. (2020b, 26 marca).
Azikiwe, H., & Bello, A. (2020c).

Przy szeregowaniu nie uwzględniamy „A”, „An”, „The” na początku tytułów. 

 

Do tworzenia bibliografii załącznikowej oraz odsyłaczy można wykorzystać menedżer bibliografii (np. Zotero, Mendeley, Endnote). Należy pamiętać o usunięciu powiązań bibliograficznych z programem przed wysłaniem tekstu do Wydawnictwa.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian redakcyjnych w publikowanych artykułach.